palaikyti reikšmė

Kas yra palaikyti? palaikýti 1. tr. paturėti rankoje, neleisti nukristi: Iš to pasinaudoja ir siuvėjai: jeigu katram nuo adatos kaista pirštai, tai pagauna varlę ir palaiko rankoj BsPII325. ║ neleisti judėti, prilaikyti: Šlapi miežių kruopai palaiko sėlenas, vėtant vėjas nenuneš sėlenų Varn. Rusnė jąją (įpuolusią mergaitę) nepalaikė ir nunešė į mareles KlvD344. ║ paturėti, kad neištrūktų: Parėjęs papasakojo jenarolui, kad kareivis palaikė Ievą už kojų, iki jie atėjo, ir atėję sušaudė BsPIII283. Eikš, mergele, iš darželio palaikyti man žirgelį JV423. Kad kas palaikytų, tai ir jis ausin duotų Pns. | refl. tr.: Pasilaikýt tave už kalnieriaus Skr. 2. refl. galėti išbūti vietoje, nepasiduoti išjudinamam: Jau, bernuti, kad ir užkeltų [ant arklio], nepasilaikyčia! Lp. Ir tvora ant aukšto kalno prieš vėją negali pasilaikyti BbSir22,21. 3. tr. Skr prižiūrėti, auginti: Dvi karviki palaikiáu Sg. | refl. tr.: Vištas pasilaikýk, kiaušinuką suvalgyk Skr. 4. tr. pasilikti sau, turėti sau: Ak, serbentelę aš pats suvalgysiu, siratelę sau palaikysiu KlpD113. Yra kieme daug klėčių ir klėtyse mergyčių, kur dailiausia, mandagiausia, tą ir palaikysiu N101. ^ Be reikalo žodžiais nesišvaistyk, ką manai, sau palaikyk KrvP(Vlk). palaikýtinai adv.: Davimas palaikýtinai (išnuomojimas) BŽ446. Tai duok šią žemę tavo tarnams palaikytinai (kaip nuosavybę, visam laikui) RB4Moz32,5. | refl. tr.: Norėjo ciesorius pasilaikyti jo tėviškę V.Kudir. Kodėl nepasilaikai ją (Advę) savo Viliui? I.Simon. Tokias mažas (akis) gali sau pasilaikyti J.Jabl. Kur gauni kapeiką – vis pasilaikyk, ir susirinksi Lkč. Pasilaikyk savo teisybę (iron.) N. ║ intr. išskaityti, nesumokėti: Reiks jai iš algos palaikyti Alk. 5. tr. išsaugoti, išlaikyti: Šviesos nepalaikysi, kad ans užgieda trobo[je] Šts. Štai tuojau visi, kaip kudlas koks susivėlęs, raičiojos ant aslos ir taipo mėsinėjos, kad viens nosies, kits ausų girdėt nepalaĩkė K.Donel. Skepeta savo parvą palaĩkiusi, savo parvą nepametusi KI551. | refl.: Lig šiol pasilaikė žemių juodumas LTI325. Dar gana tvirtai lietuviškoji kalba pasilaikiusi A1885,40. ║ neleisti išnykti, padėti išlikti: [Darbo vietoje] būtina griežtai palaikyti tvarką ir švarą rš. Ji ten atsigabeno savo sužeistą mylimą, jį gydė su tam tikromis žolėmis ir tokiu būdu palaikė jam gyvybę J.Balč. Gyvendamas Krakėse, M. Daukša lengvai galėjo palaikyti ryšius su tėviške rš. 6. tr. Jnšk leisti pagyventi: Jei Pondievs palaikys, da galėčio kelis metus pagyventi Vvr. Meldžiam tave, … idant tu tą kūdikelį … apsaugotumbi ir palaikytumbi Mž113. 7. tr. paturėti, padėjus iki kurio laiko, patausoti: Tas apvynėlis ledako būdo; jis nepalaiko aruode grūdo JV527. Tu gerą vyną ikšiolei palaikei BPI173, MP67. Ir palaikykiat jį (avinėlį) iki keturioliktos dienos to mėnesio BB2Moz12,6. | refl. tr.: Ėsdamas daug ką gali suėsti, ale kad da ir rytojuj rods pasilaikyt NžR. 8. tr. paturėti, palikti kokioje padėtyje: Nuogo vaiko nepalaikýsi, reikia užvilkti Ėr. Vė[ja]s nepalaikys tokių linų kupelių, išvartalios Šts. | Prieg teisaus žodžio palaikyk Mž55. | refl.: Da tas dantis ir netaisytas pasilaikys Upt. Norite perskirti du broliu, kuriuodu tiek šimtų metų vienybėje pasilaikė! A1884,394. Tu pasilaikaisi šviesybėje, nei vieno neprieinamoje brš. 9. refl. pagyventi, pabūti kur: Matai, sugalvojo vokiečiai Krinčine pasilaikýt Ps. 10. intr. pabūti kurį laiką, užtrukti: Kad tiktai ji (karvė) su užtrūkiu ilgiau palaikytų J.Balt. Jei palaikýs taip šiltà, reiks lengvesnio drabužio Dr. | refl.: Keletą dienų oras pasilaikė gražus rš. Neturim šičia vietos pasilaikančios, bet ateisiančios ieškom BPII409. 11. tr. padėti ką kuriam laikui, leisti pabūti kam kur: Palaikyk tu mano avelę par save peržiem Ds. Išmėsinėtą kalakutą palaikyti keletą dienų pakabinus šaltai rš. Ne tuoj sušaudė – da palaĩkė Rdm. 12. tr. kurį laiką turėti ką, neišleisti; neprarasti: Nieko pas save pinigų nepalaiko – kiek gauna, tiek ir išleidžia Gs. Nepalaiko vaikai žaislų, tujau sulaužo Dr. Jis tą karvę palaĩkė net keletą metų Ds. Jei negertų, būt lengviau pinigų palaikýt Skr. Darbo nepalaĩko, tai žinok, ka nėkam netikęs Erž. Ne tokiam gaspadoriuo gerą šeimynojų palaikyti Užv. Pūgos žiemos kelio nepalaĩko, nugena Šts. Ji visus tuos žodžius palaiko, neužmiršta, bet atmena širdyje savo BPI99. | refl.: Raginiai indai … senovėje pasilaikydavę pas lietuvius ilgai, vienoje toje pačioje šeimynoje net per kelias kartas LTII114. ║ paauginti: Palaikytą paršą pirko, tik liesą Ds. ║ padėvėti: Pirkau palaikýtą (vartotą) mašiną Žlp. 13. intr. Kt būti tvirtam, tinkamam, neplyšti: Tos senoviškos pusiašilkės skepetos tai ir palaikydavo Rdm. Da palaikys šita tavo sermėga Rdm. 14. Trk prižiūrėti, išlaikyti: Muziejui palaikýti yra duota dešimt tūkstančių rublių Krž. 15. refl. Skr, Žvr pragyventi, verstis: Jis pasilaiko gerai J. Dabar vos tik sočiai su gausinga savo šeima pasilaiko Vaižg. ║ pasiturimai gyventi: Jis kitusyk būdavo pasilaĩkantis žmogus Plv. ║ gyventi, pagyventi: Ačiū tamstai, dar pasilaikome rš. Kad būtų dar namo nevažiavęs, būtų pasilaĩkęs Vs. | Jis ir vyrukas pasilaĩkantis (stiprus) Alk. 16. tr. R96 paremti, kieno pusėje būti: Judėjimas vyksta tik tuomet, kai jėga jį palaiko P.Slavėn. Susirinkimo dalyviai audringais plojimais palaikė šią kandidatūrą sp. Tu mano pusę palaikýk Jnšk. Tu tik gerai šnekėk, aš jau tave palaikysiu Al. | refl.: Vieną turės neapkantoje, o antrą mylės, alba prieg vieno pasilaikys, o antrą papeiks BPII392. 17. tr. Mž139 vykdyti, laikytis ko: Klauso Dievo žodį ir tą palaiko BPI292. 18. refl. elgtis: Ji nepalaikiškai (padoriai) pasilaiko Pgg. 19. tr. turėti ką kuo: Ką mes palaikėme sala, buvo tik baisiai didelės jūros žuvies nugara J.Balč. Aš palaikiau tave Jonu Srj. Bengalijos karalius tai palaikė garbe ir mielai sutiko J.Balč. Mat karalaitė jį palaikė per savo vyrą S.Nėr. Daug kas net per girtą palaikė rš. Vieną žmogų palaikýti už kitą BŽ432. Reikia viską už teisybę palaikyti Tat. Na, tai lik sveikas, palaikyk už gera! Brt. 20. tr. R33 slėpti: Yra sakyta apie palaikančius tyčiomis sunkų grieką brš. 21. tr. neatleisti, sulaikyti (nuodėmę): Kurių jūs atleiste griekus, tiems atleidžiami yra, o kurių palaikysite, tiems tie palaikyti yra brš. 22. refl. draugauti: Jis su ta merga pasilaiko Gs. 23. tr. suimti, areštuoti: Jį palaikė milicija Pgg. 24. tr. junginyje su daiktavardžiu žymi atlikimą veiksmo pagal to daiktavardžio reikšmę: Jei pavargote, palaikýkite parpietę Skr. Svotbą palaikýti Sch144. Popiežius įsakė, kad visame pasaulyje, visose bažnyčiose būtų palaikytos pamaldos M.Valanč. | Tas anam buvo patys nėkai girtam volioties: ans gėdos nepalaikė Šts. Seniau su jais mano tėvai palaikė šiokius tokius giminystės ryšius, bet labai šaltai ir iš tolo A.Vien. Mudu palaikome tvirtus draugystės ryšius rš. Aš stengdavausi palaikyti žvejams kompaniją A.Vencl. 25. refl. žiūrėti tam tikros krypties (einant), pasisukti: Kai įeisi į tą keliuką, pasilaikyk po kairei Jrb. ◊ ant juõko palaikýti pasityčioti, pasijuokti iš ko: Tu palaikyk už save gudresnį ant juoko, o ne tą kvailutį Skr. Mane jauną ant juoko palaikė (d.) Nm. liežùvio nepalaikýti plepėti: Boba liežuvio nepalaiko Šts. po rýkštėmis palaikýti mušti, varginti: Kurį Dievas myli, tą visadai po rykštėmis palaiko prš. vir̃šų palaikýti laimėti, nugalėti: Jie viršų tokiu būdu negalės palaikyti I.Simon. \ laikyti; aplaikyti; atlaikyti; dalaikyti; įlaikyti; išlaikyti; nulaikyti; palaikyti; perlaikyti; pralaikyti; prilaikyti; sulaikyti; užlaikyti

palaikyti sinonimai

palaikyti antonimai

palaikyti junginiai

  • palaikyti (odos) drėgnumą, palaikyti gerą būklę, palaikyti gerą būklę/formą, palaikyti kieno nors pusę, palaikyti kieno pusę, palaikyti kurią nors pusę, palaikyti ką kuo, palaikyti ryšį, pradėti/palaikyti pokalbį
Ką reiškia žodis palaikytojas? Visi terminai iš raidės P.