kadai reikšmė

Kas yra kadai? 1 kadaĩ adv. DŽ, kadái Kv, Pgr; SD89, R, MŽ2121 1. BPII140, BPI63 kada (klausiamuosiuose sakiniuose): Kadaĩ jis iškeliavo? K. Kadaĩ tai buvo? KII337. Kadai tai nusiduos? B. Kadai atduosi, mano bernužėli, ... kaltinius pinigužius? JD743. ^ Kadai vilkas avelės nepjovė?! Tsk. Kadai senas paukštys sugrįžo kiaušinin? BM450. Kadaĩ šuo gėdos turėjęs? Sch99. Kadai grįžo upė, marios nutekėjus? A.Baran. Kadaĩ ugnis antsikūrė iš peleno dulkių? BM450. 2. seniai (ilgesniam laiko tarpui pažymėti): Kadaĩ aš laukiu tavę J. Mes jau kadaĩ nupjovėm šieną, o jūs tik pradedat Br. Jau saulė kadaĩ patekėjo, o tu dar tebemiegi Svn. Kur taip buvai prapuolęs? Kadaĩ tavęs jau laukiu Svn. Kadaĩ jau sakė, kad netekėsianti už jo Ds. Kadái tave mačiau! Nm, Slnt. Jau mes kadaĩ suvežėm javus Jrb. Jau kadaĩ jis parėjo Jrb. Aš kadai jau klausiu Šk. Kadaĩ aš tavęs laukiu, o tu tik dabar ateini Skr. Kadaĩ mes šąlame po tuo medžiu Skr. Kadái ans jau išejo, o vis dar nepareina KlvrŽ. Jau kadái ano nebėr Lkv. Ana jau užmiršo, kadái kur kas buvo Švnč. Ar esi buvęs Klaipėdo[je]? – Esu, bet kadái tas buvo Slnt. Aš kadaĩ kenčiu Vlkv. Ar seniai parėjai namo? – Kadaĩ jau (seniai) Skr. Jau kadai nešioju [batus], bet su jais dar galėčiau kur nori nueiti rš. Jau kadai... apsirūstavai ant tų žmonių MP115. 3. kažkada, kitados, kadaise (neribotam laikui žymėti): Ką kadai skaitė, kitiems pasakoja J(O). Augo miškas čia kadaĩ NdŽ. Upnykai buvo dideli kadaĩ Vp. Būta žmogaus kadai tvirto O. Kadaĩ audžiau Lkm. Štai mūs žmonės kap kadaĩ susirinkdinėjo eitie Vilniun Lz. Kadaĩ buvo vienas karalius BM19. Kadai važiavo žmogus nuo turgaus vėlai ir girtas SI259. O kadai buvai avelių piemenėlė, o jau nū būsi mano jauna mergelė JV76. Kadai gulėjau šilely ant kupstelių JD215. Ar jau ir esi kadai savyje patyręs ir pajutęs tą širdperšą? Kel1881,97. Ištesės visa, ką kadai žadėjo DP462. Kuryjig motina rados kadai, kuryji savuoju tikruoju kūnu sūnus savus penėt turėtų? DP207. Kas mumus kadai geriaus tiktis galėjo? DP223. O kursaig kadai liežuvis ižsakyt gali, kokis ten buvo gailėjimas DP174. ◊ kadái diẽnos senokai, seniai: Jau kadái diẽnos kaip porystė[je] gyvenam Plt. kadaĩ gi kãdžiaus seniai: Kadaĩ gi kãdžiaus jau esame su Tamsta susirašę! K.Būg. kadaĩ kadà; seniai, kažkada: Kadaĩ kadà kas buvo, ką čia beatsiminsi Skp. kadaĩ kãdė (kadẽlių, kãdės J, BŽ109, Vlkv, kãdos, kãdų, kãdžiau, kãdžios J, Pn, kãdžių J, Ml, kas) seniai: Saulė jau kadaĩ kãdė užtekėjo, o tu dar vis kirmiji Mlt. Kadaĩ kadẽlių išejo ir dar nėr Užp. Kadaĩ kãdės jau tas buvo, o jis tik šiandien, atsimena Ssk. Kadaĩ kãdės ieškau margosios ir nerandu Kkl. Jis jau kadai kadės buvo užmiršęs visą savo lotynų kalbos mokslą rš. Kadaĩ kãdos čia gyveno ir jis Ds. Kadaĩ kãdų gyvena šioj vietoj Ds. Kadaĩ kãdžiau aš audžiu, o tu tik dabar pradedi Pnd. Kadaĩ kãdžiau išejo ir neateina Sug. Kadaĩ kãdžios mes čia tavęs laukiam Ps. Kadai kadžių ir aš prašau, ir Agnieška prašo A.Vien. Kadaĩ kãdžių laukiu Dbk. Kadaĩ kãdžių nuejo Dbk. Kadaĩ kãdžių aš čia stoviu Ds. Kadaĩ kãdžių saulė patekėjo, o tu vis dar tebeguli Skp. Kadaĩ kãdžių belijo Brb. Kadaĩ kãdžių jau išejo miestan Ds. Kadaĩ kãdžių kaip tavęs jau laukiu Rk. Mes jau kadaĩ kãdžių iškūlėm Vb. Mes rugius jau kadaĩ kãdžių nupjovėm Ds. Kadaĩ kãdžių mes pavalgę An. Mūsų kadaĩ kàs nupjovė Srd. Jau ji kadaĩ kàs išėjo Alk. kadaĩ taĩ [kãdės] seniai: Mes kadaĩ taĩ parvažiavę iš to šunbalio Alk. Kadai tai kadės kaip išejo ir negrįžta Kur. kadų̃ kadái seniai: Kadų̃ kadái tai buvo Tvr. nė kadái diẽnos niekad, niekuomet: Nė kadái diẽnos neturėjau karvės Šts.
2 kadaĩ prt. kur(gi), kaip(gi): Kadaĩ neturėjus! Turiu ir aš vaikų Ds. Kadaĩ vargo neturėjo! Turėjo, žinoma Mrj. Yra, kadaĩ nebuvęs! Kp. Gavo, kadai negavęs! Ut. Ar turi gi jis pinigų? – Kadai neturėjęs (kurgi neturės)! An. Ar buvo gi ko žiūrėti parodoje? – Kadai nebuvę (kur nebus)! An. Kadai nepajusi! rš. Ar tau nieko kaimynas nesakė? – Kadai nesakė! Mrk. Kadaĩ nebus! J.Jabl. Kažin ar jis ateis? – Kadai! Ar anksčiau, ar vėliau, bet vis, aš manau, ateis Lš. Kadaĩ gi neprašęs! Prašiau Ds. Kadaĩ gi toks berniokas nebenusvijęs virvės! Trgn.
3 kadaĩ conj. 1. kai (laiko aplinkybės šalutiniams sakiniams jungti): Kadai buvau su jumis, regėjaus su jumis ėdąs ir geriąs DP196. 2. kada (netiesioginiuose klausimuose – papildinio šalutiniam sakiniui jungti): Aš nežinau, kadaĩ tai nusidavė K. Sakyk, kadai tai buvo, kur KlvD371. 3. kad: Brolis nevierijo, kadai jo sesutė pradės teip gyventie LB266.

kadai sinonimai

Ką reiškia žodis kadaibinis? Visi terminai iš raidės K.