purvas reikšmė

Kas yra purvas? pur̃vas sm. (4) K 1. SD16, R, PK84 šlapia, suminkštėjusi nuo vandens, kimbanti žemė; tokios žemės masė ar gabalas: Purvas jau siekė grimztančio žmogaus pabarzdę ir lūpas J.Dov. Purvaĩ apsurbia kojas, tekinius važiuojant J. Taškos purvaĩ J. Visi purvais nusitaškę, sušilę, paraudę tartum burokai Grž. Purvaĩ leka į šoną Rmč. Ko tu taip, žmogau, ieškai, kad purvą suplakei kaip kisielių?! LTR(Slk). Pur̃vo bulvės taip vadinos – nepuvo šlapio[je] dirvo[je] Varn. Jei tu žalias į purvelį, tai aš į vargelį LTR(Ldvn). Atlėkė žąsins su žąsių pulku, sumiešė vandenį su juodu purvu KlpD98. Prociauninkės rankos iš purvo auksą padaro LTR(Vdk). Laukalės yr didelės darbininkės, bet pur̃vas pri anų nekimba Slnt. Nekišk rankų purvan: rankos baltos, purvas juodas Vlk. Nesa top purvop žemės sylą gyvatos primaišė DP406. Tikėti tur dūšia tavo žmogaus kūną santį purvą Mž418. ^ Auksas ir purve žiba J.Jabl. Kiaulė nuplauta grįš į purvą VP24. Iš purvo nepasemsi gryno vandens LTR(Žg). Jei į purvą pargriūsi, tai švarus nekelsi LTR(Vdn). Batas purvo brolis LMD(Žr). Kurpė purvo nesibaido LTR(Pnd). Purvan įkišęs, nagus nusimazgosi, o prie blogo žmogaus prikišęs, nebnumazgosi LTR(Pšl). ║ skysta žemės masė su mineralinėmis priemaišomis: Kalkių purvas mūsų respublikoje yra pigiausia ir vertingiausia kalkinė medžiaga rš. Gydomajam purvui vartojamos gerai susiskaidžiusios durpės rš. Purvo vonia rš. 2. vieta, kur patižusi žemė, purvynas: Skystas purvas J. Brada brisk par purvus J. Negali purvais pereiti N. Negali iš purvų išbristi N. Viena brasta purvų N. Ties ta vieta kelias buvo dikčiai šlektas, buvo bjauriai daug purvų LTR(Klp). Molynai, tas lytus tik pur̃vą dirba Krš. Po du arkliu reikia kinkyt, labai purvas KlbIV86. Žemė šlapia, kelias – vieni purvai J.Jabl. Ka reikėjo būti žiemai, tai buvo pur̃vas Vgr. Stojo pavaseris, ir prasidėjo purvaĩ Sb. Rudenį ir pavasarį čia purvu negalima išbristi, žiemą – sniegu A.Vien. Purvas jau pradeda stingtiej, tuoj pradžius Ktk. Ir sumynė kasninkėlius į juodą purvelį JD105. Parūps mun tolimi keleliai, pagris mun juodienjai purveliai StnD17. Jų šventus kūnus ... ižg naujo arba sudegino, arba purvuosna įmetė DP353. Dvasia nečystoji nardo kaip kiaulė purvè DP114. Žmonės vargdieniai po purvą braido (d.) Lel. Vargų mergelė purvù braidžiojo JV934. 3. visa, kas daiktą daro nešvarų, nešvarumai: Ar nematai, kiek purvo kojom prinešta?! V.Krėv. Pilnas kambarys purvų̃ Šn. Pur̃vas labiau išeina, kai pamuši kultuve Strn. 4. prk. gyvenimo, buities negerovės, visa tai, kas menka, žema, negarbinga: Daug aš purvo mačiau, bet širdį visados švarią laikiau rš. Dėkosite man, kad aš jus ištraukiau iš šito purvo V.Mont. Mane sviedei (palikai), pridarei pur̃vo Grv. Penkiolika valandų per parą akimis rankioti taškus ir kablelius, maudytis tame minčių purve J.Gruš. Čionai jau tariant išeisi kaip ižgi purvų MP100. Kaipog negėditės bjaurint [save] tuo purvu bjaurybės, tąja žeme, godais tais dargumais nuodėmių tūlaropų DP230. ║ nemalonių išgyvenimų atgarsiai, sunkus, slegiantis jausmas, moralinės nuosėdos: Jos sieloje nuo užvakar vakaro buvo tiek daug purvo rš. ◊ į pur̃vą įmìnti (sudìrbti) pažeminti, paniekinti: Kojų niekam nebučiuoja, purvan įminamas nesiduoda, nešliaužioja kaip šuo muštasštai kokį sūnų turi! J.Balt. Aš tave purvañ sudìrbsiu Kp. kad tavè (taũ) pur̃vas [paim̃tų] švelniai keikiant: Kad taũ pur̃vas! Ds. E, kad taũ pur̃vas paimtų̃! Ds. Kad tavè pur̃vas, kaip gražu! Ds. kaip [júodo] pur̃vo labai daug: Šiandiej visa ko privežė turgun, kai pur̃vo Trgn. Par karą kariuomenės buvo kaip pur̃vo Jrb. Kaip purvo yra čia ančių Žem. Turiu kareivių kai juodo purvo LTR(Al). [júodą] pur̃vą (purvè, purvùs) brìsti (braidýti) sunkiai dirbti juodą darbą: Reik pramokyti, ka neprieitum júodą pur̃vą brìsti Rdn. Už sprangų ašakotą kąsnį tu purvą bridai per dienas S.Nėr. Kaip aš lankysiu, varge būdamas, kas dieną dienelę purve brisdamas LTR(Rš). Jei purvų nebraidysi, duonos neėsi Žem. purvaĩs drabstýti (mė́tyti, apmèsti, apdrė̃bti) šmeižti: Žmonės juos purvais meta (mėto, drabsto) J.Jabl. Netikrus tėvus jie garbins, o tikrus purvais drabstys J.Gruš. Negražu žmogų purvaĩs apdrė̃bt Dbk. Norėčiau ir aš drauge su kitais juos purvais apmesti Ašb. purvùs nèšti klėbyjè dirbti prie žemės: Tu papratęs purvùs nèšti klėbė̃[je], o mun geriau mieste Nt. pur̃vo Tamõšius (gaidỹs) purvabridys, tamsuolis: Pur̃vo toks Tamõšius, apskretęs Krš. Mes purvo gaidžiai, nežinom pamidorų skomo Nt. pur̃vo viẽtoje (už pur̃vą) laikýti niekinti: Jis ją laiko purvo vietoj Prn. Kap mane jis už purvą laikė, tai dabar nori, kad ir kiti prieš jį lenktųsi Gs. su purvaĩs sumaišýti suniekinti, supeikti: Su purvais sumaišęs mano darbą J.Balč. Dabar bobos liežuviais juos su purvais sumaišė Jnš.

purvas sinonimai

Ką reiškia žodis purvasargis? Visi terminai iš raidės P.