teismas reikšmė

Kas yra teismas? teĩsmas sm. (4) Š, K.Būg, KŽ, FrnW, LzŽ, (2) Š, NdŽ; L nj. 1. Rtr, J.Jabl valstybinis teisingumo vykdymo organas: Aukščiausiasis teĩsmas DŽ. Liaudies teismas TTŽ. Karinis teismas TTŽ. Bažnytinis teismas rš. Prisiekusiųjų teismas TTŽ. Pilies teĩsmas LTEVIII622. Teismų sistema TTŽ. Teĩsmo sprendimas NdŽ. Teĩsmo medicina NdŽ. Bylos dėl žemės nuosavybės ir ežių priklausė pakamario teismo kompetencijai MLTEIII529. Lauko teismo vyresnysis auditorius prisiartino prie pasmerktojo ir ėmė skaityti mirties sprendimą V.Myk-Put. 2. visuomeninis organas, nagrinėjantis nedidelius nusižengimus, ginčus ir kt.: Draugiškasis teismas sp. Garbės teĩsmas NdŽ. Trečiųjų teismas LL210. Teismas buvo kieminis, naminis Grv. Tada buvo ūkinykų teismaĩ tais laikais (carui valdant) Gsč. Valstiečiai vengė kreiptis į pono teismą rš. 3. nj. bylų, ginčų ir kt. sprendimo procesas: Atiduoti ką teĩsmui DŽ. Patraukti į teĩsmą DŽ. Teĩsmo išlaidos NdŽ. Stoti į teĩsmą NdŽ. Susitarti be teĩsmo NdŽ. Teismo tvarka VĮ. Teisman pašaukti LL177. Į antrą dieną po teĩsmui atvažiavo vežimas jos išvežt Nm. Nori jie teismo – turės teismą, ir tada nei vieno skatiko nenusileisiu V.Krėv. Buvo teĩsmas, ir jai priteisė, ir jam DrskŽ. Sakiau, per teĩsmą ieškok, – dabar šūdą gausi Snt. Dalijos žemę, penkis ektarus dar priskyrė jau par teĩsmą Klk. Į teĩsmą paduoda, kad jau skyrimą gautų Jrb. Jei jau pararė tą ežę, duos į teĩsmą Lk. Aš anus galėjau duoti į teĩsmą, tuokart būtų gavę anie Kal. Jis ėjo par teismų̃ teismùs ir negalėjo išrišt (išspręsti bylos) Skr. I buvo teĩsmas, i nuteisė po keturius metus katrą sėdėti kalėjime Als. Septynias dešimtis metų pabaigiau, aš teĩsmo nesu mačiusi Sd. Anuodu eita teismu, nenora susitaikinti Šts. Su gaspadoriu an teĩsmo esu pasipuolęs Jdr. Sukilimo vadai parejo po teismù Plšk. An teĩsmo (= teismè) kas moka šnekėt, tas išlošia Vlk. Teĩsmas aštriai nubaus až tėvo nukrividijimą Grv. Ažumušė žmogų – teismaĩ ejo, ejo Klt. Bobos viena kitai prapylė galvą, dabar teismañ pasidavė Mžš. Šiaip taip išlindo sausas iš to teĩsmo Šln. Pamiškėj an dirvono padarysma [vilko ir šuns] teĩsmą (ps.) Vdn. Daugvilienė grasino teismais, ir vietoj teismo – vestuvės K.Saj. Studentai stojo prieš teismą visi sykiu ir todėl galėjo vienaip gintis Ašb. Dar prieš japonų karą ragino žmones pasrašyt popierius, kad būtų Lietuva, kad lietuviškai šnekėtų teismuose, kanceliarijose LKXVII317. | prk.: Jau norėjo savo teĩsmą padaryt – numovęs kelnes gerai įkrėst Krs. Sąžinės teismas yra rūstus, nuo jo neįmanoma pasislėpti rš. ^ Kap mirsi, tai neatsispirsi ir nepaduosi teismañ [mirties] Nč. Dievo teisman neduosi LTR(Nj). 4. col. asmenys, sprendžiantys bylas valstybės ar visuomeninio organo posėdžiuose, teisėjai: Teĩsmas eina, prašom stoti DŽ1. Teĩsmas išėjo pasitarti DŽ1. Laivas sulaikomas, iki kol teĩsmas atvyksta į vietą KŽ. Sušaukti teĩsmą NdŽ. Šviesiausias teisme, aš vargšė našlė rš. 5. Plt, DŽ1 patalpos, kur dirba valstybinis teisingumo vykdymo organas: Mūsų teĩsmas buvo Galšioj Dv. Teĩsmas būdavo Gruzdžiuos Grz. Karklas sėdi teismo laukiamajame ir snūduriuoja rš. 6. ppr. pl. KŽ prk. apkalbos: Apie nieką tep neina teismaĩ kap apie tą Oną – ir rask tu kaltą! Pv. ║ sprendimas, nuomonė: Yra tik žmonių teismas rš. ◊ Diẽvo (paskutìnis) teĩsmas; [paskutìnė] teismo dienà bažn. pasaulio pabaiga: Diẽvo teĩsmas nebtolie, i priš Diẽvo teĩsmą būs vienas piemuo, viena avinyčia Vž. Kaip bus po mirties? Ką pasakys Dievas paskutiniame teisme? Žem. Ant tokios ugnies aš nė iki teismo dienos nieko neišvirsiu! LzP. Ilgai buvo tylu, lyg po žemės drebėjimo paskutinę teismo dieną, kuri Michaldos knygos aprašyta rš.

teismas sinonimai

teismas junginiai

  • Aukščiausiasis teismas, EB Teisingumo Teismas, EFTA teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas, administracinis teismas, aukštesnysis teismas, baudžiamųjų bylų teismas, bendrosios teisenos teismas, civilinis teismas, darbo ginčų teismas, jūrų teismas, karo lauko teismas, karo teismas, komercinis teismas, konstitucinis teismas, mokesčių teismas, nepilnamečių teismas, socialinis teismas, specialiosios teisenos teismas, tarptautinis teismas, trečiųjų teismas
  • Amerikos šalių žmogaus teisių teismas, EB Teisingumo Teismas, EB pirmosios instancijos teismas, EFTA teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas, Tarptautinis Teisingumo Teismas, Tarptautinis baudžiamasis teismas, administracinis teismas, aukštesnysis teismas, baudžiamųjų bylų teismas, bendrosios teisenos teismas, civilinis teismas, darbo ginčų teismas, jūrų teismas, karo teismas, komercinis teismas, konstitucinis teismas, mokesčių teismas, nepilnamečių teismas, socialinis teismas, specialiosios teisenos teismas, tarptautinis teismas, trečiųjų teismas
  • Europos Teisingumo Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas, Imperijos Rūmų Teismas, Kompromiso teismas, Konsulinis teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Linčo teismas, Paskutinis teismas, Tarptautinis Baudžiamasis Teismas, Tarptautinis Teisingumo Teismas, Tarptautinis sporto arbitražo teismas, Vokietijos Federacijos Administracinis Teismas
Ką reiškia žodis teismautis? Visi terminai iš raidės T.