visiaip reikšmė

Kas yra visiaip? visiaĩp adv. J.Jabl, DūnŽ, Ker, Šmn, Mžš, End, vìsiaip Plng, Krt, Dov žr. visaip 1: Visiaĩp esam vargusios Sd. Senam žmoguo atsitinka vìsiaip Trk. Priejo visiaĩp: i sunkiau padirbti, i lengviau Skd. Išeita visiaĩp, senas žmogus i kantrybės mažai beturì Pln. Visiaĩp vargsta tos motriškos su tais vyrais Žeml. I mušynių buvo, i visiaĩp Klp. Visiaĩp pašneka, ne vieniaip Plšk. Aš tave visiaĩp bjauroju, o tu munęs nėkaip Trk. Jėzau, kaip [marti] siautojos, visiaĩp lojojos Šmn. Aš tai jau čia visų Ragelių biednoja, kaip sako, ubagė, tai aš galiu visiaĩp šnekėt Rk. Dabar ir senos bobos be dantų visiaĩp apsipuošę Mžš. Par Užgavėnes ta tyčioms liūb eis ubagais, vìsiaip apsidarę Lpl. Kraipos vaipos vìsiaip Vn. Kaip katrie turėjom, tai teip avėjom, visiaĩp Plvn. Visiaĩp prisimano [žmonės], ką gi darys, sunku gi nešt [pieną pieninėn] Kp. Visiaĩp šulnius kasė, visokių burtų [žinojo] Pnd. Dabar jau gudresni žmonės, visiaĩp moka pasidaryt tą mėsą Alz. Maliavojėm visiaĩp kiaušius, nu kas kaip išmanė Sd. Vaikus tai gerbia visiaĩp, o senius… Ob. Ką tu padarysi, girtam visiaĩp regis Alks. Visiaĩp gyvenant atsitinka Dgp. Tą liežuvį jau reik sukinėti visiaĩp, aukštaičiai dar kiteip rokuojas Yl. Levukai visiaĩp (visokiomis spalvomis) žydi Aln. Kaip norėdavo, teip išdirbdavo tus kailius: i juodai, i rusvai, i baltai – visiaĩp Krž. Diena ilga, mainos visiaĩp: ir saulė, ir lytus, ir vėl saulė Rsn. Ir plonai suverpt možna, ir storai – visiaĩp Kvr. Reikdavo eit ir akėtų, ir artų, ir drapavotų, visiaĩp reikdavo eit man Kp. Kai tarnavau, visokių ūkinykų buvo, ir blogų, ir gerų, visiaĩp buvo Slm. Ir namuos siūdavau, ir eidavau par žmones, visiaĩp Č. Siuva ana motriškinius i vyriškinius drobužius, moka visiaĩp Rdn. Visiaĩp su piningais: kitur turėjo labai daug, o kitur i nėko neturėjo Jdr. O dabar aš esu i protingas, ir aiškiai matąs, ir aiškiai girdąs, ir vìsiaip sveikas kaip imbieras Sd. Vìsiaip kiteip senovė[je] buvo Grd. Visiaĩp ji (lakštingala) čilba ir visiaĩp piepsi, užgirdęs ir atsistojęs – tuoj išsišiepsi BM412(Kp). Tėvas jo visiaip jį norėjo nu to nugrėsti S.Dauk. Šitokia sena pušis, ana susukta visų visiaĩp Ob. ^ Visi duoną visiaĩp valgo (savaip užsidirba) Grg. Liežiuvis minkšta mėsa, visiaip apsiverčia J.Jabl.

Ką reiškia žodis visiaip kaip? Visi terminai iš raidės V.