pasveikinti reikšmė

Kas yra pasveikinti? 1 pasvéikinti tr. 1. SD287, R402, MŽ542, Sut, N, I, M, LLI74,176,199, Š, Rtr žodžiu, raštu ar kokiu išoriniu ženklu palinkėti ko, pareikšti pagarbą, vertės pripažinimą ir pan.: Pasvéikink pažįstamus J. Pasvéikink jį nuo manęs NdŽ. Man labai malonu tamstą pasvéikinti savo namuose NdŽ. Mano pasveikintas jis neatsveikino Ser. Mus gražiai sutiko, pasvéikino su gėlėmis DŽ1. Pasvéikink jį Naujųjų metų proga DŽ1. Mums buvo pasakytas – jaunam seną pasvéikinti Klk. Ji užeita prie manęs i mani tei linksmai pasvéikina Ktč. Ans norėjo tą mergaitę pasvéikinti, šnekina – ana nešneka (ps.) Varn. Gentys ir kaimynai, jau visi susibėgę ir jaunikį su marčia pasvéikinę dailiai, tuo gardžiai pavitot į Krizo sukvietė namą K.Donel. Išvažiuodama [jaunoji] pasveikino darželį šiais žodžiais M.Valanč. Mažoji seselė bėga pasakyti, kad anos eitų brolio pasvéikinti JD1542. O kieno tie balti stalai, margi gražūs taurinėliai, pilni alučiaus pripildyti? – Gerti seselei, pasvéikytie! Niem21. Visi mane pasveikino, duodami rankelę LTR(Lp). Pasveikino jį karaliumi OsG156. Būk man širdingai pasvéikintas KII354. Angelas ... atėjo pasveikintų Mergos DK59. | prk.: Prancūzai buvo į butus įsilindę ir prūsams įtraukiant pradėjo jie juos su kulkoms pasveikinti LC1883,21. ^ Kaip pasveikinsi, taip tave atsveikins M.Valanč. Daili mergelė, kas tik prie jos prieina, tas ją pasveikina (rankena) LTR. | refl. intr., tr. R185, MŽ246, Sut, N, K, Lar160, NdŽ: Pasisveikinau už rankų ir su vienu, ir su kitu ir atsisėdau ant vėjalaužio greta senelio V.Krėv. Jie gražiai už rankos pasisveikino ir pasikalbėjo S.Čiurl. Ka parvažiuodavo, taip pat pasisvéikins, priims [jaunavedžius] antros pusės tėvai Tl. Pasisvéikino par tvorą Ktk. Pasisvéikink, ranką paduok Šlčn. Atejo, nė nepasisvéikino Nmč. O Dieve, duok mums, kad, ... sulaukę Naujmetį bei šventai pasidžiaugę, vėl susikviestumbim kaimyniškai pasisvéikint K.Donel. Iš džiaugsmo pasisvéikino seserį, o užmiršo tą mergą (ps.) Žln. Kap tą pasisvéikinsi, tai mane pamirši Ad. Pasisvéikino su savo broleliu JD1542. Kamug ... tekini netekame, idant su gimdytojais pasveikintis galėtumbime DP543. ^ Su dviem pasisvéikink, su trečiu pasibučiuok TDrI44(Šd). 2. R118, MŽ154 pareikšti pritarimą, džiaugsmą: Lietuvos išvadavimą poetas pasveikino pakiliais eilėraščiais rš. [Kapitonas] atidavė mano prekes ir dar pasveikino taip stebuklingai išsigelbėjus nuo mirties J.Balč. Ji pasvéikino jį laimėjus karą NdŽ. 3. refl. N žr. 1 susveikinti 2 (refl.). 3. Skr prk. sutikti smūgiu, užtvoti: Kap tik anta jo šoko, pasvéikino Pipiris smaką savo lazda, kad šešias galvas nukirto (ps.) Lp. ◊ su saulelè pasisvéikinti pražysti: Dėkui Dievuliui, jau šiuosmet grikeliai tik spėj[o] su saulele pasisveikyt, o jau veseli (linksmi) atrodo Nč. \ sveikinti; antsveikinti; apsveikinti; atsveikinti; išsveikinti; nusveikinti; pasveikinti; prasveikinti; prisisveikinti; razsisveikinti; susveikinti; užsveikinti
2 pasveĩkinti tr. NdŽ; WP76, MP73, H180, R, MŽ, N, Sut padaryti sveiką, pagydyti: Motiną ligoninėj nepasveĩkino Vrb. Jis jį teip pasveikysiąs, kad jis kalbėt mokėsiąs BsPI64(Rg). Pasveikyk mane, aš tau duosiu pinigų, tave visą pinigais apipilsiu! LB162. Argi pykstat ant manęs, jog aš visą žmogų sabatoj esmi pasveikinęs? CIIl058. Tėvą seną nuog aklaties pasveĩkino DP523. Apaštalai ... tūleropas ligas pasveikino ir attolino DP57. Prašė jį, idant ateitų ir pasveikintų sūnų jo BPII473. Jobo kūnas pasveikintas buvo Mž439. Ėjo iš jo galybė ir pasveikino visus BtLuk6,19. Ir gabeno jop visus ligonius ..., o ans juos pasveikino Ch1Mt4,24. | refl.: Ir daug žmonių susiėjo jo klausyti ir pasisveikintis nuo savo ligų NTLuk5,15, RBLuk5,15. ║ padaryti tinkamą vartoti, nekenkiantį sveikatai: Eš tą vandenį pasveikinau BB4Kar2,21. \ sveikinti; išsveikinti; pasveikinti

pasveikinti sinonimai

pasveikinti antonimai

Ką reiškia žodis pasveikintojas? Visi terminai iš raidės P.