vadovas reikšmė

Kas yra vadovas? 1 vadõvas sm. (2) 1. ŽŪŽ163, LTEXI615 knyga (ar jos dalis) vadovautis, žinynas: Garsų tarties vadovas KlK53,48. Vadõvas po Vilnių NdŽ. Ekskursijų vadõvas DŽ. Šeimininkės vadõvas NdŽ. Vadõvas augalams pažinti NdŽ. 2. NdŽ žr. 1 vedlys. 3. scom. P, I, [K], DŽ, DūnŽ, Tv, Grd kas kur veda, vedlys: Vadõvas tur būti žinovas J. Šita vieta labai toli, ir be vadovo tu niekaip gyvai nebūtum radęs, kur gyvena žmonės J.Balč. Jau nebereikėjo vadovo, nes kelias visą laiką ėjo padubysiu į Nemuną A.Vien. Vaikai pasklido uogauti – Stankus, žinoma, už vadovą Žem. Tai vadõvuo užkirsk, ana veda į pupas svetimus [vaikus] Rdn. Aš buvau tatai par tą vadõvą, nuvedžiau aną (aklą moterį) spaviednės End. Ana pasiutusi buvo, vadõvas par sieną buvo, pati nešė šmukulį Šv. Yra iš kaimo vadõvas i veda [į Prūsus knygų parnešti] Bt. Gauk žmogų, kursai būtų vadovu kelio S.Stan. Pridavė tokį kreivį vadovu BsPIV48(Brt). Viena karvė pareita be vadõvo į vetinariją Grg. | prk.: Paklydusiam upalėj ir žvaizdės vadovu tebūs S.Dauk. Lai tavo (saulės) bus šviesybė vadovu tavęspi grįžtantiems šviesos keliu! Vd. Katras [margutis] toliau nurieda, tas jau būna vadõvas, tas visų daužo PnmR. ^ Gerai naujynai reik vadovo LTR(Vdk). ║ M.Valanč kariuomenės vadas: Kryžokai nerasdamys tinai patrakėlių norėjo grįžti, bet vadovas viliojo tolesniai S.Dauk. Palengva radosi iš perdėtinių kareiviams vadovai karėje, kuriuos paskiaus vadinta kuningaikščiais A1884,108. Lietuviai dainavo apie savo kareivių ir jų vadovų veikalus A1884,247. 4. scom. Vkš, End svarbiausias giedotojas, maldų sakytojas: Giedotojų vadõvas NdŽ. Maldų vadõvas NdŽ. Kalnų be vadõvo negiesta DūnŽ. Teklelė kalnų vadõvas liuob būs DūnŽ. Vadovas uždavė sukalbėti po trejus poterus Žem. 5. laidininkas: Sniegas par daug glemža augmenis nu iššalimo todėl, jog prastu yra vadovu šilimos ir savo tarpimose daug oro tura S.Dauk.
2 vadõvas, -ė smob. (2) LsB351, Rtr, KŽ; D.Pošk, S.Dauk, N, M, Amb, L, LL166 1. LC1883,8, Š, PolŽ1226 kas vadovauja, yra atsakingas: Įstaigos vadõvas DŽ. Darbų vadõvas NdŽ. Mokslinis vadõvas DŽ1. Patyręs vadõvas DŽ1. Bajorų vadõvas – Rusijos imperijos bajorų luominės organizacijos pareigūnas LTEI166. Klasės vadovas sp. Eldijų vadovas I. Moterys tapo vadovėmis labdarybės srityje J.Jabl. Vadovai latvystės neužmiršta palyginti gyvenimą lietuvių su savuoju A1884,280. Ne kiekvienas rašytojas sugeba tapti savo kartos dvasiniu vadovu rš. Vai tu našle siratėle, aš tau būsiu užvadėlis, aš tau būsiu užvadėlis, tavo namų vadovėlis LLDIII367(Ldvn). | prk.: Mokslas ir šviesa tegul būna vadovu arba Mesiju V.Kudir. Meilė tėvynės tebūnie vadovu Mair. 2. vedlys: Medžiotojo ir gamtos globėjo etika sulaikė šūvį, kad nepaliktų viso būrio [šernų] jauniklių žiemai be motinos vadovės T.Ivan. Vadõvas tekys KII24.

vadovas sinonimai

vadovas antonimai

vadovas junginiai

  • alfabetinis vadovas, darbų vadovas, ekskursijų vadovas, kurso/studijų vadovas, opozicijos vadovas, praktikos vadovas, studijų vadovas, turistinių kelionių vadovas, turizmo vadovas, valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ūkio vadovas
  • darbų vadovas, opozicijos vadovas, turistinių kelionių vadovas, valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ūkio vadovas
  • Bendrovės vadovas, Vadovas (vadyba)
Ką reiškia žodis vadovauti? Visi terminai iš raidės V.