užkloti reikšmė

Kas yra užkloti? užklóti 1. tr. užtiesti, uždengti: Užklók stalą – valgysime Slk. Atsiųstas svotas, kad būt stalas ažuklótas Dv. Skotertę užkloti N. Tas su delnu ažuklojo skylę BsPII247. Langai užkloti iš oro rš. Kiek tų prašymų man prirašė, popierium dvarlaukį užklotum P.Cvir. Ažumetu, ažukloju SD442. Užklok liepsną kokiu maišu ar patalais bei milu S.Dauk. Kad žemė po tavim prasiskirtų – dengtuvais užklotume V.Krėv. | Tuojau užklojo žemę jaunučiai miežių daigai sp. Žemę užklojo balto sniego patalai rš. | prk.: Rudens naktis užklojo žemę rš. Dangų užklojo audros sparnai, greitai perkūnas stepėj sugriaudės rš. Mano tu kaltes užklóji brš. užklotinaĩ adv. Brs. | refl. tr., intr.: O tas žmogus žinojo, kad jie po trijų dienų ateis, tai jis iškasė sau duobę, užsiklojo lentutėm BsPIII188. Kitos kiaulės ausys yr užsiklójusios kaip įklotai rš. | Ant pievų užsikloja rūkas rš. 2. tr. K užtiesti gulintįjį antklode ar šiaip kokiu klojamu daiktu: Užklók kuomi nors, matai, plikas guli J. O kuom užklójai jaunus svetelius, kaip aš namie nebuvau? JD232. | refl. tr., intr. K: Patalėliais užsikloki KlvD41. Su užklodu užsiklók J. Ji užsiklójus [guli], aš nesklojęs Lp. Užsiklók kalniais, kad nebūt šalta Ds. Iš gėdos net galvą užsiklojo BM181. Ant šaltos raselės miegosme, šalta miglele užsiklosme Šln. 3. tr. nuskleisti, nukreikti: Visą rugieną ažklójo linais Ds. 4. refl. tr. užsidengti: Stogus turįs užsiklóti KlvrŽ. 5. refl. užlįsti, pasislėpti: Užsiklósiu už mūro, ir neužmuš Rod. 6. tr. užmokėti: Tamstai prieis porą mėnesių kalinyje patupėti ir kokį šimtą užkloti štrapės rš. 7. intr. suduoti: Kad tėvas būt, tai tau ne šiteip da užklót! Ds. Vilkuo kap užklójo lazdom sulėkę žmonės, tai ir aždaužė Grv. 8. tr. užmušti: Šitaip gali ir viškai užklóti Ds. ◊ kójomis užsiklóti smarkiai parvirsti: Kap virto, tai net kójom užsiklójo Arm. Kad galėčiau, tai kad duočiau aš šituos kiauliapirkius iš trobos, kad net savo kojomis užsiklotų Vaižg. \ kloti; antkloti; apkloti; atkloti; įkloti; iškloti; nukloti; pakloti; parkloti; perkloti; prakloti; prikloti; sukloti; užkloti

užkloti antonimai

Ką reiškia žodis užklotuvas? Visi terminai iš raidės U.