žala reikšmė

Kas yra žala? 1 žalà sf. (4) K.Būg, J.Jabl, Rtr, Š; BS157, [K], LsB214 1. SD1179, SD364, Lex73, R, MŽ, Sut, N, M, ŠT142,340, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, MedŽ, PolŽ1288, End, Azr, Grv nuostolis, eibė: Kokia žalà, kap neatduoda pinigų DrskŽ. Karai daug padarė žalų̃ Jnk. Kiek viščiukai pridaro žalõs, kad jie ir patys to nevarti Auk. Tavo karvė man daug žalõs padarė – pusę daržo išėdė Tršk. Kiekvienas asmuo turi atlyginti žalą ir nuostolius, padarytus dėl jo kaltės LEX353. Mėgdamos medų, m[eškos] nemažai žalos padarydavo drevinėms bitėms MLTEII564. Perkūnas beveik visada pranašauja audrą, kuri padaro nemaža žalos, bet ir atgaivina orą V.Aln. Tariama buvo, jei jis (perkūnas) susigrums su kipšu ant jo javais, jam nu to didė iškada, arba žala, nutiks S. Dauk. Kurmiai teip pat dides daro žalas, nurausa žemę nu šaknių jaunų medžių S.Dauk. Dėl meilės Dievo turi visa kantriai iškentėti, kaipo tai: ligas, žalas M.Valanč. Pone …, ateik mums ant pagalbos, idant mes per tavo apgynimą nuo ateisiančiųjų žalų, mūsų griekų galėtumbim išimti būti Mž174. Negal mus pakrutinti žala Mž216. Neimdami ir neužturėdami svetimo, nedarydami žalõs nei viename turte jo …, nei vieno neapgaudami, neprivadžiodami žalõsp kito DK87. O žãlos, kurias mumus nuodėmes atneša …, yra nesuskaitomos ir labai didės DP325. Kas … paklaustas užgysis Kristaus ir bažnyčios jo …, tas didėn žalõn dūšios savos … inpuls DP487. Šitai privalu yra krikščionims žinoti, idant anys teip pasileidusiai negyventų, kaip daug žalą daro BPII437. Pajuda gailystosp yra iž nuteriojimo daug gero aba iž didžių žalų, kuriosna sunkiai nusidėdamas žmogus inpuola SPI149. ^ Gali būti pelnas, gali būti žala KrvP(Mrj). Ir čia mala, ir ten kala, bet tik visiems tektų žala KrvP(Kln). Žalą už žalą, akį už akį CII380. ║ javai, daržai, kuriems gresia nusiaubimas: Nerišk karvės arti žalõs, ba atitruks Auk. Inleisi gyvulį žalõn, bus tau diržo Rtn. Kada žmogus pamatęs, kad jau arkliai arti žalos, bėgąs rėkdamas: „Tprus kur!“ LTsIV430. ║ nelaimė: Nu ir niekada negal mus pakrutint žala (bėda) KlG138. 2. KŽ liga, negalia. 3. toks vandens mikrobas: Žala yra tęva kaip plaukas J. 4. KŽ ginčas. ◊ vandeñs žalà 1. E, BŽ59, KŽ, Ms med. nesveikas skysčių kaupimasis audiniuose arba ertmėse: Vandens žalai reik gerti briedžio ragus tarkavotus Šts. Turbūt serga [v]andeñs žalà, kad toks geltonas kaip medauninkas KlvrŽ. Gavo [v]andens žalą ir dailiai mirė M.Valanč. 2. plauko formos mikrobas: Apsigėrė vandeñs žalà ir akys pagelto J. Vandeñs žãlą įrijo End.
2 žalà interj. NdŽ, KŽ; Krz131 gaila, deja: Žala, daug tarp krikščionių taip darančių yra, kurie iš Dievo žodžio ir Šventų Sakramentų juokiasi BPII215. Lozorius, rodos, dirbtų …, bet, žala, negal BPII201. Bet, žala, tokių dvarionių šiuo mūsų čėsu nedaug yra BPII481. Mes, tiesa, sugriešijom ir, žala, pikti buvom BBDan9,15.

žala sinonimai

žala junginiai

  • atsakomybė už žalą aplinkai, karo žala
  • atsakomybė už žalą aplinkai, karo žala
Ką reiškia žodis žalaausis? Visi terminai iš raidės Ž.