liesti reikšmė

Kas yra liesti? 1 líesti, -ta, -o intr. NdŽ; SD333 liesėti, lysti, džiūti: Líeste sulieso jo arklys J. Jos skaistūs veideliai pradėjo balti ir liesti Pč.
2 liẽsti, liẽčia, liẽtė tr. 1. lytėti, prisitikti: Rado moliniam dubenėly valgį, paliktą seserų, bet jo nė liest nelietė J.Balč. Tos duonos ir druskos jaunieji neliẽčia (neragauja) Dv. Juodi lietaus debesys plaukė žemai, beveik lietė medžių viršūnes J.Dov. Kadangi ižg ėdesio ir išg gėrimo gėrių visados didis kalbėjimas plūsta, todrinag didžiausiai jo (didžturčio) liežuvį [liepsna] liečia ir kankina DP272. ║ šlietis, glaustis prie ko: Liečiamoji linija LL241. Liečiamosios ląstelės rš. | prk.: Šalta, net širdį liečia Ėr. Viskas, ką tik lietė žvilgsnis, stebino spalvomis rš. liestinaĩ adv.: Dėkit liestinaĩ [dėžes į vežimą] – daugiau pareis Sb. | refl.: Nesiliẽsk tu prie manęs (nesilytėk)! J. Kožnas kietas daiktas brązga, kad kas liẽtas prie jojo JI230. Tu šnekėk, kiek nori, bet prie manęs nesiliẽsk Skr. 2. prk. kalbant ar svarstant užsiminti (kokį klausimą, dalyką): Posėdyje to dalyko dar neliečiau J.Jabl. Paskaitos lietė įvairias sritis rš. 3. imti, kliudyti, kibinti: Eigulis uždraudė tarnui šautuvą liesti SI287. Bet kas gi galėjo jo šieną liest? LTR(Dkk). Rado … daugelį šunų ant lenciūgų, bet anas tų nelietė, tik pamatęs vieną šunį an virvės pririštą, tuoj kapt sučiupo, virvę atsirišė ir vedas BsPII236. ^ Liečiamų metų (šaukiamas į kariuomenę) berniokas Ėr. 4. SD163,177 erzinti: Jie patys neliesti (nestūginti) staugia Šmn. 5. daryti kam bloga, kenkti, ištikti: Naktį gal ir liestų̃ žmogų vilkas And. Balandis – žmogaus neliečiamas paukštis J.Jabl. Tegu mirtis ir visokios nelaimės neliečia tavęs J.Balč. Kas garbingai kaujas, to mirtis neliečia S.Nėr. Jau nei badas, nei vargas nelies viernųjų tavo brš. Abi kulkos išimtos, tik truputį liestas kaulas J.Marc. Saulės neliestos, baltos rankos J.Paukš. Tada išvydęs jų vierą, tarė pikta liga liestop Ch1Mr2,5. | Būsiu aš liudytoju … ir prieš tuos, kurie užturėjo algą samdinykų, kurie lietė našles ir našlaičius DP15. 6. pradėtidirbti: Ansas nusprendė eiti pažiūrėti, kiek ji pripjovė, bet rugiai buvo neliesti J.Balč. Jeigu ben kiek tas darbas tamstą pavargintų, neliesk jo, tebūnie sau A.Baran. 7. turėtibendra, sietis su kuo: Įstatymai liečia darbininkų buitį rš. Sutinka jiems duoti paaiškinimų, liečiančių ateitį SkvMt24,4(komentarai). Pasnykauja už nuodžią miesto [ir tas], ko kaltumas nuodžios neliečia DP587. \ liesti; atliesti; dasiliesti; paliesti; priliesti; suliesti; užliesti

liesti sinonimai

Ką reiškia žodis liestinė? Visi terminai iš raidės L.