rėksmas reikšmė

Kas yra rėksmas? rė̃ksmas sm. (4) DŽ, (2) Slnt 1. H179, R, N, K, M, Skp rėkimas, garsus šaukimas, kalbėjimas: Buvo girdėti tik lazdų pokšėjimas, rimbų raižymas ir mušamųjų rėksmai A.Vien. Štai pulkai susibėgo, ir visur rėksmaĩ „šok, kirsk, grėbk, krauk“ pasidarė K.Donel. Laukiniai veikiai vėl iššokę iš miško ir pakėlę didžiausią rėksmą ir triukšmą Š. Girdis nežmoniškas rėksmas ir dejavimas rš. Tų žvėrių cypimas, žmonių rė̃ksmas! Msn. O rė̃ksmas vaikų par (pas) ežerą Ob. O kas tę do rėksmelis an dvaro, kad bernelių pulkelis sustojo ir zvankiomis skripkelėm užgrojo (d.) Vlk. Kap sueina svieto, tai net rė̃ksmas pasdaro Ad. Baugus rėksmas pakyla staigu ant jūrų Vd. Kokie niekai, kokie palaidi vėjai visi tie didi rėksmai prieš tylų darbą amatninko! Vaižg. Jie pakėlė didelį … rė̃ksmą KI530. Užgirdau tarpukalnėj didelį rė̃ksmą BM4(Kp). Nuo rėksmo giria suvirpėjo, žvėrys nusigando, visi išsislapstė ir išbėginėjo Blv. Toks rėksmas buvo, kad vis giria skambėjo BsPI23. Ai ai! eina tie rėksmaĩ par širdį! Krš. Gali [ausies] bubinėlis trūkt šitokiuo jūsų rėksmù Km. Rėksmas storas kaip iš kubilo rš. Tik atsigulėm, i rė̃ksmas: „degam degam!“ Str. Užgirsi, kad dainavimas, tai rė̃ksmas girtų Mlt. Rėksmù ana išsiratujo (išsigelbėjo) Dglš. Rėksmù prisišaukti BŽ120. Baisus šauksmas bei skaudus rėksmas LC1883,5. Lokiui rėksmas nepamėgo, tuoj iš girios jis išbėgo A1884,124. Daug bylų, tranksmų, rė̃ksmų … pergalėt nori DP166. Kaip rė̃ksmą ir treškėjimą šėtonų, kaip verksmą ir griežimą dantų žmonių pasmerktųjų … amžinai be galo ižkęst galėsime? DP11. ^ Su rėksmu kaktos neištaisysi LTR(Pnd). 2. barimas: Jeigu nepastatysi [tilto], tai bus rė̃ksmas Grv. Aš tavo rė̃ksmo nebijau: gali rėkt ar nerėkt Alv. 3. KII345 garsus verksmas: Išgirdo karaliaus dvaro užveizdėtoja tokį rėksmą panos, atbėgo pas ją, klausdama, kas panai atsitiko, kad teip verkia BsPIV191. Užjuodavęs berniukas nuo to rė̃ksmo Švnč. Anas (vaikas) gi pamirs iš rė̃ksmo Str. Vaikas šiandien vieno rė̃ksmo (išvien verkia) Grš. Tėvams kiek rė̃ksmo – vaikas užsimušo Krš. Tas rė̃ksmas nepadės – rėk užsirėk Krš. Ka potam būs rėksmų̃, klyksmų, kas būs Pvn. Velnių nuo rėksmo akys išpuvo, o nuo ašarų upeliai pradėjo bėgti BsMtII6. Per ausis inejo vaikų rė̃ksmas ligoninėj Strn. Šiandie su rėksmu rašau, jog ir raštai mūsų papuolė ant nelaimingo kelio rš. O rėksmai mano išsipila kaipo vanduo ChJob3,24. ^ Katinas juokais, o pelė rėksmais Vdk. 4. H177, R86, N bliovimas, karkimas (apie gyvulių, paukščių išduodamus garsus): Aprašyti negalima, reikia pačiam pamatyti, kaip ir su kokiu rėksmu [kuosų] žvalgas sušaukia savo pulką I.Simon. Turėtų višta būt valig rė̃ksmo Ob. Ir rė̃ksmas jau ne toks [katino], maž pagaiš Vlk.

rėksmas sinonimai

Ką reiškia žodis rėksmingas? Visi terminai iš raidės R.