siųsti reikšmė

Kas yra siųsti? sių̃sti, siuñčia, siuñtė tr. K, Rtr, BŽ61, DŽ; WP233, H116, R, M, LL171 1. liepti eiti kokiu reikalu: Siunčiu kop SD170. Siunčiu padėtojus Sut. Siųsk sūnų prie gentainio J. Siųsti (apskirtąjį) I. Neatejęs būč, kad nesiuñtus boba Klt. Kvieslys, nuėjęs į siųstus namus (į tuos namus, į kuriuos buvo siųstas), tuoj ima ilgą savo kalbą kalbėti J.Jabl. Jau patiko tas tam, tas tam – sių̃s piršlį jau Lk. Rudinį tesiųsk piršlį Sch95. Siųskit daugiaus darbininkų į mūsų pjūtį Ns1845,2. Kiti dar įsirgę siunt į Prūsus ar į Kuršą pas žynius ir burtininkus teirauties, ar išgys ir kokios geliuotum žolės M.Valanč. O mane gig pas darbą nèsiuntė tokį LKKII208(Zt). Ponas kur norė[jo], te siuñtė GrvT84. Kitą kartą ir aš ejau į malūną – siuñtė muni Klk. Siuñtė piemenėlį į tą reją pelų kiaulei parnešti Gd. Siuntė muni anytelė žiemužės šieno, vasaros sniego StnD22. Siųsiu sesę į jūrelę parnešt jūros vandenelio KlpD73. Dar nepabuvau trijų dienelių, jau siunčia mane sunkian darbelin (d.) Vrn. Siuntė anyta jauną martelę šulinin vandenio LTR(Auk). Siuntė, siuntė mane močiutė Dunojaus vandenėlio Brz. Siuñtė uošvelė savo dukrelę, oi, kad nukirstų baltą berželį DrskD185. Siųsu brotaitį pas tėvužį, rasi, mane jauną išvaduos LTR(Klp). Pulką šį sutvertojis į vandenį siuñtė K.Donel. Apaštalus ponas siunč savo, mokinti liep visą svietą Mž132. Kaip gal jie sakyti, jei nebus siųsti? VlnE136. Būkiat tada paduoti alvienam žmogiškui įstatymui del Viešpaties … kačei storastoms kaip siųstiemusiems per jį Vln41-42. Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš siunčiu jus BPII45. Bet tatai tau bus ženklu, jog aš tave siunčiau BB2Moz3,12. Patys save siuñčia, patys teka, norintniekas nesiuñčia DP219. Nesiunčiau gu tavęsp rūpiai pavadint tavęs? Ch4Moz22,37. Bet ans atsakydamas tarė: Nesmi siųstas, liš aviump pražuvusiump namų Izraeliaus Ch1Mt15,24. Jokūbas siuntė paslus pirm savę CII419. ^ Liežuvis be kaulo: kur siunti, ten eina PPr99. Duodamas imk, siunčiamas neeik B528, PrLXVII2. Keliamas neišmiegosi, siunčiamas nepadirbsi LTR(Žg). Tave sių̃sti tik mirties parsinešti (sakoma, kai, trumpam išėjęs, ilgai negrįžta) Žl. Anas smertes sių̃stie geras LKKXIII135(Grv). Geras smerčiuo sių̃sti Štk. Tave tik bagotam smerties sių̃st, tai dar pagyvent in svieto Arm. Tavę smerti žvakės nesiųstáu dz. Nesiųsk vilko avelių ganytų LTR(Dkk). | refl.: Neparodyk su pirštu, katra turi eit, tai kaip ims viena kitą sių̃stis – laukt nusibosta Ds. Sergėkimės šitų falšyvųjų pranašų, pasiuntinių šatono, arba kurie patys siunčias DP205. ║ paskirti vykti: Ant aparacijos kokios siuñtę Gr. Čia bengė [mokyklą], siuñtę į Vilnių dirbti Rdn. Katrą negalia pagydyt, tą siunta į Reseinius Vdk. Man' jau seniai siuñtė ligoninėn, bet atsikalbinėjau Krs. ║ tremti: Tegul užmuša, tegul į katorgą siunčia, tegul užkankina, bet jam nebetarnausime, jo nebeklausysime V.Myk-Put. ║ liepti tekėti: Siuñtė mane motynėlė už kraučuko bernužėlio DrskD138. Tėvulis leido, motulė siuñtė, dukrelė pati nėjo (d.) Žln. 2. per tarpininkus, tam tikromis priemonėmis teikti, perduoti: Tarybų Lietuvos darbo žmonės siunčia į didžiąsias statybas stakles, mechanizmus ir įrengimus (sov.) sp. Fabrikai dirba, siuñta visur, maino Pp. Parduoj visą gaspadorystą ir siunt' [vaikui pinigų] Lz. Anas vaikam pinigus siuñčia Dv. Ale tenesidžiaugie: gal dar ir anam reikės sių̃sti LKT102(Vg). Iš Tamstos, rodosi, viską, ką siuntęs, esmu gavęs KlbXIV165(K.Būg). Siunčiu ir korektūros lapą kartu KlbV108(J.Jabl). Ma[no] tėvas negrįžo ir gromatų nèsiuntė Dbč. Siuñčia lakštus in sūnų Aps. Nei lakšto jai siuñčia, nei nieko Šlčn. Siuñčia lapus (laiškus) dukteriai, ir gana LKKXI179(Zt). Siųsimas laiškas J.Jabl. Siųsiu per žalius medžius [laiškelį] in tėvelio namučius (d.) Čb. Indultą sių̃sdavo pri vyskupo Jrb. Siųsti kam linkėjimus NdŽ. Jis siunt savo žodžius ant žemės, greitai teka jo žodis BBPs147,15. ^ Par šunį dešra nesiunčiamà Jrb. 3. nurodyti, kur kreiptis pasiinformuoti: Norinčius dar aiškesniai apeižinoti, siuntu į viršiaus minavotus raštus S.Dauk. 4. kokia kryptimi leisti, skleisti: Saulė sušildys. Žiūrėk, ji vis aukščiau, vis daugiau siunčia savo spindulėlių, vis labiau šildo Vaižg. Iš kiekvienos akies siunčiami impulsai į galvos smegenų žievę joje susilieja, todėl susidaro vieno daikto įspūdis V.Laš. | Išskrido [paukščiai] į pietus, siųsdami iš padangių žemei ilgesingą giesmę rš. ║ mesti, sviesti: Siųsk bliūdą į žemę su tokia kernazyne (prasta sriuba) Tl. 5. duoti patirti: Tai nelaimę dievai siunčia, blogus ženklus mudum jie duoda V.Krėv. Drignė tai dangaus znokas, kad Dievas nepyksta an žmonių ir siunčia žemėn džiaugsmą LTR(Slk). Tik Zubrys Perkūno šaukė, kad siųstų leistų jo galvon žaibus savo V.Krėv. ◊ ridìsą sių̃sti Trš kūlėjams slapčia ištepti spragilo kotus derva, kad susitepliotų (toks juokavimas). \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

siųsti sinonimai

siųsti junginiai

  • (iš)siųsti, (iš)gabenti, (nu)siųsti telegramą, (pa)siųsti, (pa)siųsti dirbti, (pa)siųsti paštu, siųsti faksu, siųsti paštu, siųsti pypsinčius signalus, siųsti radiogramą, siųsti skubiu paštu, siųsti telegrafu
Ką reiškia žodis siųstinis? Visi terminai iš raidės S.