slaugyti reikšmė

Kas yra slaugyti? slaugýti, slaũgo, slaũgė Š; A1883,229, LL268 1. tr. Rtr, J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ, Rs, Als, LKT122(Žgč), LKT275(Mžš) prižiūrėti ligonį, sarginti, liginti: Jonukas slaugė tėvą kaip įmanydamas S.Nėr. Kas slaugýsa, kai susirgsu? Kas vaitosa, kai numirsu? Kv. Nė vieno artimo žmogaus nebėra: kažin kas muni dabar slaugýs, kas numarins? Vkš. Anie prašė, kad aš ten nueičio anai padėti slaugýti anus Ms. Medžiotojas, parsinešęs sakalą, pradėjo slaugyti, gydyti jam šoną LTR(Krč). | refl. NdŽ. 2. tr. NdŽ, Vkš rūpintis kuo, prižiūrėti, globoti, užvaduoti: Ligonį, senį, vyresnį slaugyk, t. y. užstok jo žygius, už jį padirbk, nueik J. Pri tėvų išbuvau savo amžių, slaugiáu tėvus Krtn. Juzukas, namie būdamas, visuose dalykuose slaugė tėvą M.Valanč. Dukterys į dirvą neita, nė tėvų slaugo, bet pačios sau dirba S.Dauk. Tėvą motyną slaugýti Slnt. Ji rūpestingai slaugė svečius Vaižg. Anos pačios vaikai tiek anos nė[ra] slaũgę, kaip aš esu slaũgiusi Žd. Eik dievų slaugyti iki mums ateinant S.Dauk. Matušėlė sengalvėlė, daugiaus tavę neslaugysiu, patalėlių netaisysiu JV610. Aš prie šeirio neisiu, šeirio neslaugysiu: šeirio didis turtas, maža malonybė KlpD33. Turiu vienturtę dukrelę, kuri … sunkių darbelių nedirbo, seno tetušio neklausė, baltos matušės neslaugė D28. Grįžte pagrįši, važiuote parvažiuosi, nuo šio kartelio jau manęs neslaugýsi JD1483. Paliks mažiausios seselės matušėlei slaugýti JD1503. ║ refl. NdŽ išsiversti be kitų pagalbos. 3. intr. būti padėjėju, tarnauti, asistuoti: Ans, ka mažas buvo, slaũgė mišioms, o dabar pabėgo iš kuningų Pln. 4. refl. Kos53, Lg slapstytis: Argi jie čia slaugýtųsi miške? Krkn. Žmonės slaũgosi, bijo, kad neužpultų Rm. Bijo, kad nesugautų, ir slaũgosi po žmones Ukm. Mes su Jono nabašnyku abudu slaũgėmės [nuo kariuomenės] Ln. Ko čia slaugaĩsi kaip katė, pieną paliejus! Srv. Kaip šuva slaugosi nuo darbo Klov. Gyvulys slaũgos, kad jo neužeitų, nerastų Ln. 5. refl. NdŽ be darbo šlaistytis, bastytis: Slaũgosi po pakraščius, pašaliais tinginys, nenorėdamas dirbti J. Iš tarnystės išmetė, darbo dirbt tingi, tai teip i slaũgosi apie gimines Sml. Tas tai darbinykas, o anie tai slaũgosi Pg. Jis slaũgosi po namus Rm. 6. refl. sukinėtis, trintis apie ką nors: Vaikai slaũgėsi slaũgėsi apie langus, o į gryčią nėjo Lnkv. O gal Dominykas sugrįžęs čia kur nors slaugosi, seka, kaip gaspadinė triūsia tarp vyšnaičių J.Paukš. Apie išdegusių sodybų pamatus slaugėsi perkarę, sulaukėję katinai rš. Katė slaũgės slaũgės apie stalą i nusinešė mėsos šmotą Všk. 7. refl. verstis, manytis: Saviškes iš kur ištrauksiam tokias pasakas, o tuo tarpu slaugykiamos pardėtomis Žlv. \ slaugyti; apslaugyti; atslaugyti; išslaugyti; nuslaugyti; paslaugyti; prislaugyti; užsislaugyti

slaugyti sinonimai

Ką reiškia žodis slaugytojas? Visi terminai iš raidės S.