parengti reikšmė

Kas yra parengti? pareñgti, -ia, pàrengė tr. 1. L41 paruošti, suruošti kur vykti: Užprašė piršlį ir patį Joną parengė važiuoti pas mergą su piršliu BsPIII64. Seserėle lelijėle, motynėlės dukružėle, tau paréngta kelionėlė JV901. | refl. N: Pasirengia in kelionę eiti J. Mes jau buvom pasirengę važiuot, nenorėjom nakvot Kdn. Pàsrengė važiuot Rod. Pasìrengė šeiminykas į turgų važiuotie Brt. Buvau pasireñgęs važiuotie Vlk. Pàsrengė ir nuvažiavo pas brolį Rod. Žalios levendrėlės pasilenkė, jau mūsų brolelis pasìrengė JV505. Kur pasìrengei taip vėlai vakarėlį? JV497. 2. atlikti išankstinius darbus: Inlindęs in olą, rado gaidį jau parengtą pjautie BsPIV287. Klausimams išspręsti reikia ilgesnio pareñgiamojo darbo NdŽ. parengtinaĩ adv.: Teisėjas pašaukia teisman sutuoktinį supažindinti jį ir parengtinai išaiškinti išsituokimo motyvus rš. | refl.: Taip pat Menelajus garsusis pasirengė kovai HI. O ta lapė jau pasirengė gaidį pjaut: pasidėjo geldą, pasigalando peilį, ale negali viena tą gaidį papjautie, laukia vaikų, kad ateitų palaikyt BsPIV287. Anryt jau pasirengę dukterys laukia jaunikio BsPIV50. Pasistatė jie savo arklius ir patys pasirengė in guolį LMD(Rm). | Senas an to [=tam] jau esi pasireñgęs (lauki mirties) Jnš. Boba pasìrengė ant maro (mirčiai) J. ^ Gieda kaip gulbė, mirti pasirengusi KrvP(Ndz). Dar Dievo daržo nenuganei, o mirti pasirengei KrvP(Mlt). 3. tinkamai sutvarkyti ką kokiam tikslui: Briką pàrengiau gerai J. Tu parenk septynis laivus, mes važiuosim in kitą žemę BsPIV202. Tas pasiėmė spatą, griebė kelissyk – jau duobė parengta BsMtI146. Karalienė parengė karalaitei tokį arklį, katras galėjo kalbėt (ps.) Brt. Pareñgti stalą NdŽ. Po baltu pareñgia (pakloja) [patalus] Rod. Kambary kelios mergaitės; jos, matyti, vos tik parengė kunigaikštienei lovą V.Krėv. 4. sudaryti, sutvarkyti, paruošti skelbti: J. Basanavičius parengė ir pasirūpino išleisti keletą stambių tautosakos rinkinių, taip pat parašė tautosakos tyrinėjimų rš. Pareñgti pranešimą NdŽ. Chrestomatiją galutinai spaudai parengė moksliniai bendradarbiai rš. 5. DŽ teikiamomis žiniomis padaryti tinkamą: Organizuojami kursai I ir II klasės šoferiams parengti sp. Vilniaus piešimo mokykla parengė šimtus dailininkų rš. Jokia politinė grupė nebuvo taip rimtai parengta susiformuoti į partiją, kaip bolševikų grupė rš. Vakarinėse mokyklose, parengiamuosiuose kursuose prie Vilniaus ir Kauno universitetų mokėsi darbininkai, buvę samdiniai rš. Dar parengiamojoje klasėje Maironis išsiskyrė matematiniais sugebėjimais rš. ║ iš anksto nuteikti kokiam dalykui: Aš, tiesą sakant, ją turėjau parengti tokiam rimtam pasikalbėjimui J.Dov. | refl.: Skaityk, ponas Viktorai, – sutiko Mackevičius ir, pasirengęs klausyti, ėmė vaikščioti po kambarį iš kampo į kampą V.Myk-Put. Ir, be to, aiškiai matėsi – ji nepasirengusi tokiam klausimui J.Dov. 6. išmokti užduotąjį, tikrinamąjį dalyką: Pareñgti pamokas DŽ1. 7. apvilkti, aprengti: Visi vaikaičiai buvo parengtì po baltais Rud. Gražiai pàrengtas, parėdytas, minkštai pamigdytas Rod. Močia dukrelę gražiai parengė LTR(Btr). Pomerges jau pàrengė Ppr. Pareñgt [mirusio] vyro neturėjau kuoj Rud. Pareñgia kultuvę vaiku ir gandina Rod. Ir vaikučius pàrengė truputį tais pinigais Lp. | refl.: Elena sugrįžo pirkion, šventadieniškai kelionėn pasirengus V.Krėv. Jis žiūrėdavo, kad jo pati būt kaip reik pasireñgus Grš. Ta pana išeidavo iš kalno pasireñgusi kaip į šliūbą Gl. Dūmoja, kad pasreñgt gražiai, nedarbuit Vrnv. Išeina gražiai pasireñgęs Trs. Lietuviai pàsrengė kap ir kareiviai Mrp. Nuoteka pàsrengė po baltais Rud. Seselės rūbais pàsrengė ir gano arklius Pls. Užsivilk tik kokį nors naują drabužį ir veizėk, kad kitą šventadienį ir kita bus jau taip pasirengusi Skd. ║ refl. gražiai apsivilkti, apsitaisyti: Jy ne tep pasreñgus, kap kitos Lp. Pasìrengi biskį teipo ir eini basas bažnyčion Pls. Pasreñgęs bernas Žrm. 8. refl. pasivilkti (po apačia): Man nešalta, ba aš po apačia daug pasireñgus Mrj. 9. refl. persivilkti, persitaisyti kuo (maskuojantis): Pasrengė merga Lp. Pasirengė tie žmogžudžiai jaunikiais ir atvažiavo pas tą poną BsPIII209. Pasirengė tada Perkūnas jaunu bernu, ponaičiu, prisirinko daug dovanų V.Krėv. 10. pagaminti, pataisyti: Jiems valgyt parengdavo žmonės Ps. 11. iškelti (pokylį): Pàrengė jis gerą pokelį kaimynams J. 12. refl. pasiryžti, nusistatyti ką padaryti: Žemei laisvę laimėt pasirengę šitie vyrai plačia krūtine A.Vencl. Dėl tavęs ne tik mirt pasirengus, bet gyvent ir nemirt amžinai! S.Nėr. Eina pamiškėmis švilpaudamas, lyg velnio kūmuosna pasirengęs prašyti KrvP(Lš). \ rengti; aprengti; paaprengti; dasirengti; įrengti; išrengti; nurengti; parengti; perrengti; prirengti; surengti; užrengti

parengti sinonimai

parengti junginiai

  • nuodugniai parengti, nuodugniai parengti/aprašyti, skubiai parengti
Ką reiškia žodis parengtinis? Visi terminai iš raidės P.