trakšt reikšmė

Kas yra trakšt? 1 tràkšt interj. DŽ, NdŽ, FrnW, Kv 1. Rs nulaužimui, nulūžimui, nutrūkimui ir pan. nusakyti: Ožka lazdą tràkšt nulenkė Mrj. Lenkiau šakelę – tràkšt ir nulūžo Trgn. Pradedu siūt – tràkšt ir nutrūksta [siūlas] Km. Bernas gi šaukštą tuoj trakšt sulaužė L'TR(Kp). Su kibiru koją tik tràkšt, i lūžimas Jon. Tabako lapus reikia lig tiek išdžiovinti, kad vidurinioji gysla laužiama tuojaus trakšt ir nulūžtų rš. ^ Supuvęs medis braška bebraška, sveikas – trakšt ir nulūžo PPr102. 2. kartojant nusakomas laužymas, lūžimas: Trakšt, trakšt … – girdi Antanukas: tai senelė laužo skalas V.Krėv. Kaip padėjo vilkas savo uodegą, rogulėlės trakšt trakšt ir sulūžo LTR(Aln). Ir nutyko, tik staiga klausau: šakutės tràkšt tràkšt tràkšt Graž. 3. brakšt, barkšt (brakštelėjimui, subrazdėjimui nusakyti): Tràkšt kažikas par dures ir įejo Nmk. Prišoko prie durų, trakšt trakšt užrakino, išsitraukė raktą Žem. Kap tik tràkšt, aš nusgąstu Drsk. Tik tėtis naktį lovo[je] tràkšt, aš tujau iš lovos plikt End. 4. kartojant nusakomas brazdėjimas, brazdinimas: Aš pati esu girdėjusi [vaidenantis] : kažkas trakšt trakšt – lyg ir stalčius traukalioja, lyg ir krėslus rarina K.Saj. | Tràkšt tràkšt dantimis – taip nekentė Vn. 5. krimst: Biednam ir vabalas mėsa, tik tràkšt – ir sotus Kp. 6. kartojant nusakomas krimtimas: Kumelė atsikėlė, priėjo prie rindos, tràkšt tràkšt dobilus ir ėda Vdžg. 7. kartojant nusakomas taukšėjimas, trinksėjimas: Vyrai su mintuvais tràkš tràkš, o moterys su brauktuviums cuku cuku braukdavo [linus] Krž. 8. sutrėškimui nusakyti: Lyg slieką koja taip – trakšt, kad tik šlapia vieta liktų sp. Trakšt tą utėlę Grž. 9. pakšt: Prypuolusi į vieną ranką tràkšt, i kitą tràkšt (pabučiavo) Ll. 10. staigiam, netikėtam veiksmui ar įvykiui nusakyti: Tràkšt tą ranką, i atšoko kaulai į vietą Bsg. Nuo to peilio tràkšt atgal [nuslysta], kol prineši prie burnos Lnkv. Kap rozas tràkšt, ir karas prasidėjo Vrn. Maž anas da ir ilgai šiteip džius, o maž tik tràkšt, ir nėr Slk. Žmogus gyvena, o ateina laikas – tik tràkšt (numiršta) Ds.
2 trákšt interj. KŽ 1. smarkiam lūžimui nusakyti: Trákšt – sutratėjo tas [dėžės] sonas">šonas DūnŽ. Balkis trákšt užlūžo Vn. Trákšt i nulūžo šakotis Vvr. Tas šitai rėmelis didliai mažas, sau trákšt i parlūžo Brs. Tik kartis trakšt pusiau, kaip spriegs Katrę nuo vežimo, net kojos pakežėjo! Žem. 2. kartojant nusakomas smarkus traškėjimas: Trákšt trákšt eita traškėdamas Jdr. Trákšt trákšt rankas laužo, šauka, ka mirsu Krš. 3. kartojant nusakomas smarkus taukšėjimas, daužymas: Trákšt trákšt apiplaks [linų] dìdumas Pj. Meta žiebus – trákšt trákšt Grdm. 4. smarkaus sprogimo, šūvio garsui nusakyti: Skrie[ja] skrie[ja] [lėktuvas], trákšt i nukrito į traką Grd. Atlėkė vilkas kaulų graužti, tas trakšt ir šovė LTR. Vaikinas drebančiomis rankomis pagrobė šaudyklę, pridėjo prie akies. Trakšt!.. pakilo dūmai LzP. 5. staigiam, netikėtam veiksmui ar įvykiui nusakyti: Sako, pareisma, trečią dieną būsma čia, akuriat trečią dieną trákšt ir yra Lk.

Ką reiškia žodis trakšt brakšt? Visi terminai iš raidės T.