žąsinas reikšmė

Kas yra žąsinas? 1 žą̃sinas sm. (3b) KBI61, K, LsB405, Rtr, RŽ 1. SD58, R157, MŽ, MŽ208, D.Pošk, Sut, I, N, RtŽ, M, LL38, L, ŠT67, DŽ, NdŽ, KŽ, ŽŪŽ52, JT309 žąsų patinas: Žąsis, žą̃sinas ir žąsiukai Pb. Žą̃sinas paskun žąsis eima ir rėkia: ga ga ga! LzŽ. Laikė [ir uždraudus], da visi laikė bent po dvi žąsis, o teip tai septynios žąsys, šešios žąsys, septintas žą̃sinas [būdavo] Kp. Liepė pirkti po prievarta (nj.) valdininkams po vieną žą̃siną Akm. Seniau žąsiną penėdavo pipirais su avižom, kad piktas būtų Ml. Žą̃siną reikia penėtie avižom Brsl. Kur didelis žą̃sinas su sparnais sumeta kaip su lopetoms, i bėgs kaukdamas vaikas KlvrŽ. Žąsináitis gnyba su snapu i muša su sparnais Lkv. Žą̃sinas kad privis, tai kad žnybia, kad duoda su sparnais! Svn. O to žą̃sino yra piktumas, o ano yra gynimas savo tos šeimynos! End. Žą̃sinas vaikus gandina, ans pula ir šnypšta Pln. Žą̃sinas insisegė andarokan ir neatsiginu Šmn. Nori, tau papasakosiu, kaip mane mažą žąsinas vos neužplumpino V.Bub. Žą̃sinas gyrėsi: vaikščioju po žemę, an sparnų lekiu, plaukioju, nardau (ps.) Grv. Pavasarį žą̃sinas jau šituo laiku pradeda šaukt – gyr gyr gyr Jrb. Ne viena plaukė, ir žąsinė̃lis, girgaga girgaga ir žąsinė̃lis DrskD20. Gaspadorius nakvynės nunešė [gaiduką] pas penimius žąsinus BsPII162. Molikuotas žą̃sinas J.Jabl. Žąsinėlis baltas, kogi lipi žardan? NS195(Vb). O kas mane paguldys, kad ne žąsinė̃lis JD483. Voverelė rudakelė žad kazoką šokti, žąsinelis nabagelis žad skripyčia griežti S.Dauk. Atlėkė žą̃sins su žąsų pulku, sudrumstė vandenį į juodą purvą JD583. ║ Nu, žąsinaĩ, a prylesėt daržūse, sodne ko? (apie skanumynų ieškančius vaikaičius) Slnt. ^ Susišnekam kaip kalakutas su žą̃sinu Kvr. Ūturam tai kai kiaulė su žą̃sinu Smal. Pasikalbam kai kiaulė su žąsinu An. Dar nemoki susišnekėti – kaip žą̃sinas su kiaule tyru taru, tyru taru Sd. Sakau, jug aš nerokuosuos kaip žą̃sinas su kiaule Plt. Mudviejų kalba, tai lyg žąsino su kiaule! LzP. Aš rusiškai nesuprantu, o anas lietuviškai, tai kaip kiaulė su žą̃sinu Slk. Piktas lyg žąsinas LTR(Auk). Blaivus tarp girtų yra kaip žąsinas tarp kiaulių VP9. Girtą barti – kaip žąsinu arti (nėra naudos) LTsV138(Klm). Pro langelį žiūrėdamas, kai žą̃sinas šnypščia JV109. Kai pas žą̃siną žąsų, pas mane mergaičių (d.) Rod. Ryju kai žą̃sinas (dideliais kąsniais) Tr. Ta subinalė nukritusi kaip žą̃sino (apie labai apkūnią) End. Ko linguoji galvą kaip žą̃sinas avižose Pg. Eina teip kaip žą̃sinas kaklą iškėlęs End. Atejo mergiotė kaip žą̃sinas basa Pnd. Jis vis lakioj[o] kap žą̃sinas, tai jam ir šalta Kč. Gausi kap iš žąsino avižas Prn. Tiek tu gausi, kaip iš žąsino avižų LTsV329(Klm). Gausi po žą̃sinu avižų Švnč. Nu žą̃sino avižų nenupirksi End, Slnt. Iš žąsino avižų neiškratysi Pnd. Kada gi avižos an žą̃siną atėjo, ale vis žą̃sinas an avižas Trgn. Tol klausiau tėvų, kol žąsino bijojau prš. Kas žą̃sinui, kad šuva draskos Krkn. Žą̃siną išvydo ir pabėgo (apie bailį) Lnt. Buklus ir su žąsinu moka arti LKXIX240. Geras arto[ja]s i su žą̃sinu paara Plng. Kur žąsinas veda, ten žąsys lekia PPr269. Padaviau (paskyriau) žą̃sinuo avižas ganyti Krž. Žą̃sinas sutaisytas, tik pagaut neina (pašiepiant pagyrūną) Kbr. Apsiašarojo iš džiaugsmo, kad žąsiną ant kiaušinių pasodino KrvP(Jz). Balta dirva, juoda sėkla, žąsinu užakėta (raštas) LTR(Mrj). Balti laukai, juodi grūdai, žąsinu aria (raštas) Sim. 2. I, Mrj toks butelis (degtinės): Šnapsą pardavinėjo žąsinaĩs ir gorčiais LKKXXIX45(Pns). Tai ženklas, kad troba maždaug pastatyta ir kad laikas tėvui įvykdyti, ką žadėjo – darbininkams pastatyti žąsiną degtinės A.Vencl. Jei pundysi žą̃siną, tai priimsim į vyrus, o jei ne, tai ne Ss. 3. aukštas platus indas: Paduok žą̃siną, parnešiu vandens Nč. 4. pagrindas stogui kloti: Deda žą̃sinus, paskiau skleida ilginius ir klo[ja] stogą Trk. 5. gaudynių pagrindinis žaidėjas: Pradėjus gaudyti „žąsis“, visos draugės Oną siūlydavo „žąsinu“ P.Cvir. Lapė sakys: – Meisos noru, meisos noru. O žą̃sinas anai: – Kaulą griaužk, kaulą griaužk End. ◊ matýti žãsiną par tvõrą būti netoli mirties: Juk jau tu mateĩ žą̃siną par tvõrą Jrb. [pa]matýti žą̃siną par tvõrą mỹžant (mę̃žant) patirti daug vargo: Ar matei žąsiną par tvorą męžant, t. y. ar vis datyrei? J. Ar esi matęs žąsiną par tvorą myžant? KrvP(Žg). Ne vieną žą̃siną mačiau par tõrą mỹžantį Plt. Pasigyveno, kol buvo mergina. O dabar pamatỹs žą̃siną par tvõrą mę̃žant Erž. žą̃sino vỹnuogės; LBŽ bot. lelijinių šeimos miško augalas saldžiomis uogomis, medutė (Majanthemum bifolium).
2 žąsìnas sm. (2) NdŽ, OGLII187, LKGI277 gerokai paaugęs žąsiukas.

žąsinas sinonimai

žąsinas junginiai

  • Žąsinas Pilypas
Ką reiškia žodis žąsingalviai? Visi terminai iš raidės Ž.