patraukimas reikšmė

Kas yra patraukimas? patraukìmas sm. (2) KI37, Rtr, NdŽ, KŽ; Sut, LL149 1. → patraukti 3: Už kojos aš jį nutraukčiau vienu patraukimu žemėn rš. Pjūklas ėjo lygiai, su kiekvienu patraukimu išpurkšdamas po gerą saują baltų pjuvenų J.Balt. 2. → patraukti 7: Menkas arklių patraukìmas NdŽ. 3. → patraukti 9: Nupjoviau šaką vienu peilio patraukimù Š. Paskui paėmiau aštriausią peilį ir vienu patraukimu perpjoviau gerklę J.Balč. Keturi [skustuvu] patraukimai – ir nėr rš. Vienas dalgio patraukìmas – ir jau visas glėbys Rs. | Vargai, laikanti it replėmis sugniaužę mūsų jaunuomenę, ne keliais plunksnos patraukimais pašalinami Pt. Kompozicijos ir pasirinktų tipų originalumas, drąsus teptuko patraukimas užkariauja žiūrovą EncIX248. 4. NdŽ → patraukti 10. 5. → patraukti 14: Priekyje nuo [suknelės] perpetės – patraukimas sp. 6. NdŽ → patraukti 15. 7. NdŽ → patraukti 19. 8. → patraukti 21: Pabalęs, susierzinęs ar šiaip įtūžęs rūko – tartum vienu patraukimu norėtų visą papirosą surūkyti J.Paukš. ║ Ans serga, o aple šnapšės patráukimą vis šneka Krš. 9. NdŽ → patraukti 26. 10. → patraukti 32: [Baltažiedę notrelę] moterys geria nuog patraukìmo, nuo gimdos nupuolimo – labai padeda Žž. 11. → patraukti 34: Retai kada vienkartinis patraukimas su klijine maliava yra užtenkąs A1885,53. 12. → patraukti 41: Patraukimas, viliojimas; viliojąs gražumas, gražybė LL173. ║ savybės, kurios į save patraukia, paveikia, palenkia kitus: Daktarė turėjo didelį patraukìmą, atvažiuodavo [pas ją] iš labai toli Skr. 13. → patraukti 43: Patraukìmas tieson BŽ331. Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn – tai kvotėjo, tardytojo ar prokuroro priėmimas nutarimo patraukti asmenį kalbinamuoju rš. 14. Amb, NdŽ, KŽ polinkis, potraukis į ką, kam, prie ko: Jis turi patraukimą į fiziką (fizikai), į techniką (technikai) DŽ1. Patraukìmas prie muzikos DŽ1. Jokio patraukimo prie kunigystės neturėjęs J.Bil. Žmogaus toks patraukìmas yra, i gana – ką tu padarysi Jrb. Neturu patráukimo rašyti Kv. Į miestą [eiti gyventi] patraukimo tokio nebuvo: čia mūsų numeliai, čia mūsų takeliai Krž. Turu didelį patraukìmą austi Slnt. Kitas ir didelis turi patraukìmą skint [svetimus obuolius] Ėr. Kažin labai, ar grįš [jaunimas į kaimus], gal kaip katro patraukìmas Kpr. Prikala prie durų padkavą, kad būtų patraukìmas užeit Kkl. Man patraukìmas buvo uogaut Gdr. Jį tokis patraukìmas tęsia – tik pavogt Str. Kap užstoja – tai dar didesnį patraukìmą turi [vogt]. Pv. In šokius neturėjau patraukìmo Vlk. Patraukìmas yra prie jų (bičių) Dbč. Mano toks patraukìmas prie žemės Pnd. Iš kokio patraukìmo yra [žmogus], ir suprasi DrskŽ. Int jaunimo susrinkimo tebeturiu patraukimo LTR(Kvr). | refl.: Pasitraukimas ūmas SD1132. ║ apie palinkimą, simpatijas kokiam žmogui: Tura [vaikas] didelį patráukimą pri tėvo Krš. Prie blondinių jis niekad nejausdavo ypatingo patraukimo V.Myk-Put. Prie mergų patraukìmą turėjo Grš. Nepripirši, jei patraukìmo nėr Sml. Čia, matai, kaip patraukìmas – kas kam mielesnis Slm. Todėl tas dangaus dailidė suveda krūvon vyrą ir moterę per ypatingą patraukimą, kurio šiuodu pačiuodu nesupranta Blv. 15. refl. NdŽ → patraukti 46 (refl.): Pasitraukimas iš namų BŽ334. Inteligentų pasitraukimas [užeinant vokiečiams] dar didžiau visą būklę apsunkina Pt. Kryžiuočių kronikininkas Dusburgietis net trim atvejais 1280–1283 m. mini jotvingių pasitraukimą į Lietuvos ir Rusios žemes rš. ║ Ser, NdŽ. ║ Savavališkas pasitraukimas iš darbo TTŽ. ║ BŽ325, NdŽ Pranešė apie savo pasitraukimą iš tarnybos rš. 16. refl. Ser, NdŽ, KŽ → patraukti 47 (refl.): Kariuomenės pasitraukìmas DŽ1. Jų dalinio likučiai tiktai dengią [vokiečių kariuomenės] pasitraukimą A.Rūt. Pasitraukimo keliai turi būti iš anksto tiksliai nustatyti rš. | prk.: Dievo karalystėje negali būti stovėjimo vietoje. Sustojimas yra lygus pasitraukimui atgal SkvMr4,25(išnaša). Prie tos naštos ir atsakomybės aš nesiveržiau, nesiekiau, bet jos atsisakyti reikštų pasitraukimą, kai mano draugai, mūsų bendra idėja patiria sunkumų ar net yra pavojuje sp. 17. panašumas: Patraukìmas didesnis po motka, ne po tėvu DrskŽ. 18. NdŽ → patraukti 52. 19. NdŽ → patraukti 53. \ traukimas; anttraukimas; aptraukimas; atitraukimas; įtraukimas; ištraukimas; nutraukimas; patraukimas; partraukimas; pertraukimas; pratraukimas; pritraukimas; sutraukimas; užtraukimas

patraukimas sinonimai

patraukimas junginiai

  • patraukimas baudžiamojon atsakomybėn
Ką reiškia žodis patraukinimas? Visi terminai iš raidės P.