rankinis reikšmė

Kas yra rankinis? 1 rañkinis sm. (1) DŽ, Švnč, Pgg, Eiš, rankìnis (2) 1. Lc, Žd medinis indelis viena ąsa, kipis: Rankìniai buvo tokie su viena ranka Trk. Andriuk, paėmęs rankinį ir geldą, semk vandenį iš priemenės Pč. Įmetė į rankìnį saują sėlenų, apleido su vandeniu ir padavė šunie Pkl. Nunešiau šunie lakalo pilną rankìnį Vkš. Kiaurasis rankinẽlis arba vienrankis šunies lakinamasis Šts. Viedrą pasidėsi, į rankinẽlį milši, o paskuo atneši, į viedrą supilsi Trk. Pasiimk rankinelį ir galėsi nusiplauti Mžk. Rankinukas iš abrės į kibirą misai semti arba misai į bačkas košti rš. | Bokalai vadinos stikliniai rankiniai, alaus geramiejai Šts. 2. Kb molinė puodynė viena ąsa: Rankìnyje yra pieno, įsipilk Alk. Prikabino pilną rankìnį medaus Alk. 3. Pgg, Eiš dalgio rankena; plg. rankinė 1. 4. GK1934,86, DŽ odinis ar brezentinis kelionės maišas, sakvojažas. 5. DŽ1 sport. žaidimas kamuoliu, stengiantis jį įmesti į vartus: Rankinį visur pamėgo jaunimas sp. Turi antrą rankinio atskyrį K1K23. 4. Rankinio čempionatas sp.
2 rañkinis, -ė adj. (1) DŽ, rankìnis (2) J, Šv, Skr; SD314, Sut, M 1. skirtas, pritaikytas rankoms (nešioti, dirbti): Laikrodis rañkinis Dglš. Pirkau rañkinę radiją (tranzistorių) Prn. Ir tada minam rankìniais mintuvais Krm. Seniau, kad pasirodė kuliamos rañkinės mašinos, tai jas an rankų nešiodavo iš klaimo į klaimą Imb. O seniau visus kelius reikėjo tiesti rankiniais padargais A.Vencl. Daržą dirbant, vartojami įvairūs rankiniai įrankiai rš. Rankinis siurblys yra nepamainoma priešgaisrinė priemonė rš. Rankinis dulkintuvas rš. Prie savęs turėjau rankinę granatą rš. Rankiniai spaustuvai vartojami ploniems daiktams suspausti rš. Rankinis signalas VĮ. Už rankìnį (ant rankos riešo pasveriamą) gurbutį vyšnių gavau du rublius Skr. Šaunamieji ginklai, kuriuos vartoja vienas žmogus, vad[inami] rankiniais EncIX4. Rankinė siuvamoji mašina rš. Rañkinė mašina OG173. Mes duoną maldavom rañkinėm girnom Vžns. Atsišaukimai ir laikraščiai buvo dauginami nelegaliose rankinėse spaustuvėse rš. Kartu su laisvai samdomų darbininkų darbo plitimu pamažu plito ir mašinos, išstumdamos rankinę techniką rš. 2. rankomis atliekamas: Rañkinis visas darbas buvo Antr. Rankinio darbo pakeitimas mašininiu rš. Reik skirti vietą … artie vandens, kad nestokotų jo tankiam rankiniui laistymui S.Dauk. Sutvarkytame gyvulių ūkyje praktikuojamas vadinamasis rankinis kergimas rš. Rankinis paleidimas SkŽ69. Rankinio reguliavimo svirtis rš. Rankinis pardavimas TTŽ. Rankinis duomenų įvedimas SkŽ23. Griovių dugnas valomas dažniausiai rankiniu būdu rš. Rankiniu būdu jų žiedus stengdavosi apvaisinti J.Krišč. ║ rankomis padarytas: Rankinès pirštines davė, kvietkomi išdarytos Drsk. ║ surenkant raštą, išaustas: Sau šilkinelį, broliui rankinelį, ė tam šelmai balamūtai pakulinelį (d.) Ad. ║ rankomis, pjautuvu pjaunamas: Rankinis javas R. Rañkiniai rugiai tinka kūliam krėst Dkšt. ║ rankomis apimamas: Rankinėlis beržas, kad y[ra] dvidešimt metų, rankoms apemamas Šts. ║ rankomis matuojamas: Mūs rañkiniai sieksniai, ne aršinavi Lp. 3. Krkn, Ar ant rankų nešiojamas, nevaikščiojantis (apie vaiką): Pusmetinis vaikas tai pats rañkinis: nei paguldyt, nei vieną palikt Ds. Kad su tuo vaiku i bloga: nevaikšto, rañkinis pats Mžš. Dabar vaikas pats rankìnis – su juo dabar didžiausia bėda Upt. Vaikas pats rañkinis, vieno nepaliksi Ktk. Rañkinis vaikas darbymetėj – juodas vargas Rod. Mūsų berniukas pats rañkinis i daboja, kad in rankų kas paimt Dglš. 4. parankus, patogus: Ušėtkėlis nedidelis, pats rañkinis Ktk. Puodelis buvo pats rañkinis Ėr. Grėbliukas pats rãnkinis Klt. 5. jau sugebantis dirbti, tinkamas pasisiųsti (ppr. apie paauglius): Keturiolikos metų pati rankinė, dabar susmarūdijo su tuo mokslu An. Mergiotė pati to rañkinė – jau gali kur pasisiųst Klt. 6. dešinėje pusėje kinkomas: Rankìnis arklys N, K. 7. kurio yra ranka, rodyklė: Stulpas rankìnis ant kryžkelio rodo kelius J. ×8. (rus. пpиpyчeнный) prijaukintas, jaukus: Rañkiniai stotkai, ką nebijo, eina in žmogų Šč. Jo avelės rañkinės: kai tik valgo, tai i anos prieję laižos Ml.

rankinis sinonimai

rankinis antonimai

rankinis junginiai

  • (kišeninis rankinis) laikrodis, (kišeninis, rankinis) laikrodis, rankinis bagažas, rankinis laikrodis, rankinis stabdis, rankinis įrankis
  • rankinis įrankis
Ką reiškia žodis rankinti? Visi terminai iš raidės R.