žaislas reikšmė

Kas yra žaislas? 1 žaĩslas sm. (4) J.Ger, DŽ, žáislas (3) KBII54, KGr149, KII11,196, K, LsB453, J.Jabl, LVIV787, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD138,47, R, MŽ 1. nj. N, L, LLI6, ŠT239,265, Š, Šlč daiktas, su kuriuo žaidžiama: Vaikų žaĩslas NdŽ. Žaislų̃ parduotuvė DŽ. Vaikai, susidėkit žáislus KzR. Vienas [vaikas] pasiema žaĩslą, tai ir kitas nora Lkv. Žaislaĩ naminiai buvo, iš akmenukų, iš ko Graž. Ir aniesavęs tus žáislus tura, visokias ten lingynes Jdr. Ar verta čia krimstis, kad sudužo vienas žaislas? J.Balč. Žaislai – tai žirgeliai, raiteliai, antytės, avinukai rš. Žaislẽlis, žaisleliùkas NdŽ. Moliniai žaislai itin paplitę buvo kaimuose LEXI384. Rūtų vainikasgražus žaislelis, šilkų valionėlis – didis vargelis LTR(Mrs). Aš nesakau, kad nereikia vaikam nupirkt koks žaisliukė̃lis, al kad par daug – nebegerai Mžš. Žvėrelis kaip skudurinis žaislas šleptelėjo į sniegą rš. 2. Q632, Vln47, LL48 žr. žaidimas 1: Aidi (orig. aidė) šilas nuo žaislų MŽ. Mylėt, sako, čia yra ne žaĩslas Šmn. Vandeny žaĩslo nėra (galima nuskęsti) Plv. Toktai išsimokintis, tai man tikt (vaikų) žáislas, tai tikt štuka KII195. Viskas tikt mums žaislas, vis žmonių geidimas KlvD354. Teipagi dėl pinigo įgijimo bartis, keiktis, … tykot naudos kokios, norint lyja, šąla, saulė degina, regisi ne darbas, ne vargas, bet žaislas mielas SPII63. Kiekvienus metus vaikščiojo ing Jeruzalem pagal Viešpaties įsakymą ant dienos šventos Velykų ne dėl žáislo kokio …, bet idant Viešpaties įsakymui gana padarytų DP64. Bernelis Jėzus atrastas yra … ne žaisle, nei pataikavime, bet besėdįs viduryje daktarų DP66. ^ Katei žaĩslas, pelei smertis An. 3. SD13,63, Q632, CII546, N, M, LL48, K.Būg žr. žaidimas 2: Žaislas kauleliais SD1189, SD108. Žaislas skritulių SD390, Sut. Žaislai tūli, tekynė, mintynė SD78. Žaislų̃ draugas KI534. Žaislų namai R333, MŽ445. Tas žaĩslas „Rožės vainikas“ [vadinas] Kpč. Šeštadienį gegužinės, žaislaĩ visokiausi Lg. Žaĩslas buvo toks – pušį gaudyt Rd. Viena buvo atėjus, tai apie žaislùs (ratelius) klausinėjo Pš. A tik šoko? – Žáislus, žáislus ejo Plt. Ne tiek gėrimo, valgymo, kiek kalbų, žaislų Žem. Sėdose žmonės valgyti ir gerti ir kėlėse ant žaislo VlnE97. „Dalyti rakštį“ jau ne žaislas, bet lošimas; kam nesiseka, gali pralošti visą iš tarbos duoną M.Katk. Tolygiai išsimanyti turia ir apie žaislus visokius brš. Bėgte bėgo į žaislų namus ir regėjo, kaip su pilyne žaisdavo ir kitus žaislus pramanydavo Bb2Mak4,14. 4. reginys, vaidinimas: Tiems lygius daiktus tragedijosa alba žaislūsa permanytiniaus regime, nekaip prieg tų nebylančiųjų ceremonijų MT25. Todėltave žemėspi padrėbsiu ir pajuoku žaislu iš savęs (viršuje tave) padarysiu po akim karalių BBEz28,17. ║ Trak jaunimo vakarėlis. 5. CII532-533, A.Baran, Ns1845,1 muzikos instrumentas: Skambą žaislaĩ KŽ. Strūnų žaislas R325, MŽ436. Špielmonai susibėgo ir savo būriškus ant šokio skambino žáislus K.Donel. Giedotojai pirm jo (Kūrėjų Kūrėjo) ejo su žaislais ir kanklėmis S.Dauk. Jam (Ponui) ant garbos visokiais linksmai žaislais ūžkit KN120. Žaidė Dovydas ir visi namai Izraelio po akim Pono su visokiais strūnų žaislais iš eglės medžio BB2Sam6,5. O Dovydas žaidė and strūnų žaislo ranka savo Ch1Sam18,10. Ir tarė Dovydas vyriausiems levitų, kad įstatytų brolius savo giedotojais su žaislo sūdais, su liutniomis Ch1Krn16,16. Ašaromis verksmingą širdį įkaršinom, o viduj gluosnio savo žaislus pakabinom SGII60. 6. griežimas: Veikiaus idant dešinė manoji užumirštų žaislo pajoprasto, … neg aš turėčia tavęs (Jeruzalem) užumiršti PK98. Abudu [balsai] jam yra patinkąs žaislas ant striūnų brš.
2 žáislas sm. (1) KŽ, LD137(Vlkv), Grš, VšR; CII1032, Q207, R, R160, MŽ, MŽ211, N, Br žr. žąslas 1: Atnešk žáislą, reikia arklį pažabot Snt. Reikia pažabot, žaislą neina į nasrus įspraust Nm.

žaislas sinonimai

Ką reiškia žodis žaislauti? Visi terminai iš raidės Ž.