nukrėsti reikšmė

Kas yra nukrėsti? nukrė̃sti, nùkrečia, nùkrėtė tr. 1. SD198,374, R10, N, Rmš, Šil nupurtyti, nukratyti: Obelį nukrėsk J. Toks vėjas visus obuolius nukrė̃s Ds. Obulius ir kriaušes nukrėsti CI39. Įsistigo, kad aš ano sodną nukrėčiau J.Jabl(Als). Vėjas lapus nukrečia Tvr. Nukrėtė vėjai uogas, patrako lyti – nė kokio pelno iš daržų Šts. Vainorus atsargiai, kad nesutrintų kurios, atėmė nuo avilio paklotę ir nukrėtė bičiukes žemėn V.Krėv. Ateis šaltas rudenėlis, nukrės lapus ir žiedelius LTR(Dbg). Atbėgo, atlėkė brolių žirgeliai, atbėgo, nukrėtė ryto rasytėlę NS120. Tai aš nukrėčiau šaltą raselę, palšus jautelius beganydama (d.) Rod. O kaip iš ryto, tai rasa nukrėsta, tai jam žymu, kur jotie paskui BsPIV259. Šalia jota brolužėlių – raselė nukrėsta BsO180. | Pjausim jau šiandiej, kad tik rasą nukrėstų (rasa nudžiūtų) Sdk. Saulė jau nukrėtė (nudžiovino) rasą, šildė, glostė laukus, upelį J.Balt. Virš medžių viršūnių pakilusi saulė nukrėtė paskutinę rasą J.Avyž. | Nukrėskite ziezdras kojų jūsų Ch1Mt10,14. | refl. tr.: Grūšą nukrėskis, aš atiduodu Šts. | prk.: Duok nusikrėsti šunybių dulkes P.Vaič. 2. paberti iš aukšto: Bandykit mane …, bau aš jums neatversiu dangaus langus ir nukrėsiu žegnonės apstumą CII244. 3. numesti, nudrėbti: Dvi [bombas] nùkrėtė an kiemelio Gs. Nùkrėtė nuo vežimo važiuojant par akmenis Ds. 4. apiberti, apdrėbti kuo: Kaip varške nukrėsti (baltais žiedais aplipę) žydėjo kaimuose sodai A.Vien. | Rūdos nukrė̃s (išmargins dėmelėmis) visus bulvienius Ds. 5. Vlkv priversti sudrebėti: Nekišk nagų prie mašinos, lėktrikas nukrės Ėr. Šiurpas nukrečia, kai prisimeni, kaip skurdome ir vargome sp. Papievio gryčia prigužėjo žmonių, ir visus nukrėtė siaubas, kad ligonė prie dviejų budėtojų atsileido be žvakės! A.Vien. Dažnai nukrečia šiurpuliai rš. Merginą nukrėtė drebulys J.Avyž. Drugys jį gerai nùkrėtė KI27. Nùkrėtė nùkrėtė šaltis, gal liga ema Dbk. | Jį nukrėtė nesmagus nujautimas A.Vencl. 6. sukratyti, kratant prikimšti: Saikas geras nuokimštas (nukrėstas) ir su kaupu BPII245. Duokite, ir bus jums duotas saikas geras, nuokimštas, nukrėstas VlnE89. 7. prk. sumažinti: Per tas dienas nukrėtė savo paputusių žandų mėsingumą rš. | Ūpą nùkrečia (numuša) Ėr. 8. nulipdyti, išmūryti, nudrėbti: Nukrėsta iš molio kūtė smulkiems namų gyvuliams ir paukščiams Šlč. Pečius molio nùkrėstas Gršl. Labai džiaugėsi velnias, kai buvo ožka nukrėsta, ale ji buvo molio šmotas, ir tiek tiktai: ji nejudėjo, nė nieko SI54. | prk.: Nùkrėstas, nudrėbtas (riebus, storas) – kap bulius Gs. | refl. tr.: Kregždės molio gūžtą nusikrėsti baigė S.Nėr. Pirtį nuo molio buvo nusikrė̃tę Žal. Girdėjau, kad jūs labai gražų gurbą nusikrėtę Ds. 9. patręšti: Gerai nukrėsk daržą, mėšlo negailėk Ds. 10. numušti, nudaužti žemėn: Nukrėsk man pagaliu kaštoną! Ds. | Anglai, sako, nukrėtę du šimtus lėktuvų vokyčiuo Dr. 11. prk. užmušti: Kad būt davęs gerai kuom iš patykių, ir būt nukrė̃tęs Bsg. Kaip kirto, tuoj Joną nùkrėtė Ds. 12. atkalbėti, atgrasinti nuo ko: Kad aš turėč ant jo valią, tai tuoj nukrė̃sč nuo vogimo Ds. Nematyta, kad tokio paršelio nepriveiki nukrė̃st nuo rūkymo Ds. 13. išvaryti, nuvyti, pašalinti. | prk.: Velnius varo ir nukrečia pagundas Gmž. Duok duok! Nukrėsk jam tą panaberiją! rš. | refl. tr.: O jis, negalėdamas jos nusikrėstie, paėmė už sprando ir išmetė iš pakajaus BsPIV211. | prk.: Jeigu įmanytum, nusikrėstum tos sunkybės rš. 14. sudėvėti, nuavėti: Nu mano diedas kaip bematant nùkrečia rūbus Lkm. Nespėjau pasiūti, o jau ir nùkrėtei batus Upt. Paržiem ir nukrėsi šitokiuos čebatus Sdk. 15. refl. tr. prk. nusipirkti: Nusìkrėčiau naują suknelę Upt. ◊ nagùs nusikrė̃sti pakliūti bėdon: Neliesk – nagùs nusikrė̃si On. rasõs nenùkrėtė nieko nepadarė: Dar anas nūnai nei rasos nenukrėtęs Rod. rãsą nùkrėtė jau buvo (kas kitas): Pavėlavote – jau nukrėsta rasa Lnkv. sprándą nukrė̃sti atimti gyvybę: Kai aš tau sprandą nukrėsiu, tai tau nereiks daugiau šnekėti! Grdž. sprándą nusikrė̃sti žūti, galą gauti: Jei nutvert norėsi per bedugnę šokant tą laukinę mergą už juodų kasų – nusikrėsi sprandą S.Nėr. Kur lendi, vaike, sprandą nusikrėsi! rš. Niekados tu neikie bovintis ant ledo: tenai gali skaudžiai parpultie, gali ir sprandą nusikrėstie Tat. ךpósą nukrė̃sti padaryti išdaigą: Aš jum šposą nukrėsiu Vlkv. \ krėsti; antkrėsti; apkrėsti; atkrėsti; įkrėsti; iškrėsti; nukrėsti; pakrėsti; parkrėsti; perkrėsti; prasikrėsti; prikrėsti; razkrėsti; parazkrėsti; sukrėsti; užkrėsti

nukrėsti sinonimai

Ką reiškia žodis nukrėsyti? Visi terminai iš raidės N.