sieksnis reikšmė

Kas yra sieksnis? síeksnis sm. (1) K, Rtr, Š, Vrb, Snt, Srd, Plk, sieksnỹs (3) Sb, Ds, Tvr, Vb, Ms, Slnt, DūnŽ, KŽ 1. SD333, H, R, Sut, Sch119, LsB373, M, LL221, Dv, Jnš, Varn, Kal ilgio matas, lygus 2,13 m: Sieksnis – tai tarpas nuo žemės iki tos vietos, kurią žmogus nepasistiebęs pasiekia iškeltos į viršų rankos pirštų galais, arba tarpas tarp į šalis ištiestų rankų pirštų galų (apie 2 m) MLTEII526. Kurpė turėjo saviep 12 colių, uolektis, arba mastas, tris kurpes, sieksnis 3 uolektis S.Dauk. Sieksnis – 7 kurpės Mc. Síeksny trys aršinos Klt. Síeksnio va šitiek – kap rankos išskėstos, daugiau kap metras Plv. Siek gerą sieksnį J. Mano sieksnỹs pusantaro metro Vlk. Saulutė jau buvo pakilusi per gerą sieksnį nuo žemės J.Avyž. Kai stuobriai, sieksniaĩs drūti, amžiais intrietėję, valig kalbos senelių, parejos kyšėję A.Baran. Jis skėstelėjo rankom, tarsi plačius laukus norėdamas sieksniu išmatuoti, o gal… apglėbti V.Bub. Žolynų vainiko bent penki sieksniaĩ, tokie, kaip aš išmetu Pnd. Yra ravai – penki síeksniai gilumo Mšk. Šešiais sieksniais sienoją vežt – ar matei tu kur! Grž. Jau lig puskelės palipau, nu jau koks síeksnis bėra lig to korio Als. Sieksnỹs žuvies Dbč. Kvadratinis arba ketvirtainis, kubinis arba šeštainis sieksnis Z.Žem. Kryžiškas (kvadratinis) sieksnis S.Dauk. Kryžavas (Kryžaunas Up, Lkv) sieksnis (toks ilgio matas – tarpas nuo žemės ligi iškeltos rankos pirštų galų) Škn, Trgn. Šita troba gali turėti kokius tris kryžavus síeksnius aukščio Paį. Nusvijo virvės galą sieksnio ilgumo LTR(Dkk). Septynis mėnesius jūrė sieksniais įšalusi Ns1858,1. Negilus, tik sieksnẽlis mūs šulnio Dglš. Svotelio kumelėlė devyniais sieksniais NS784. Tada nuleidę virvę su švinu, rado gilumą dvidešimties sieksnių BtApD27,28. | prk.: Didelis bernas – jis síeksniais (labai greitai) auga Lp. ^ Gaspadorius nū numų par žingsnį – numai nū gaspadoriaus par síeksnį (namai, nors trumpam likę be šeimininko, netenka tvarkos) Lkv. A čia sprindys šen, a čia ten – sieksnỹs nepaleida (amžių rodo ne ūgis, o metai) Gršl. Tėvo sieksnỹs, močios valaktis, vaikų saujelė (grėblys: kotas, galva, dantys) J.Jabl. 2. Rtr, Dgč šiuo matu matuojamo ko nors ilgumo, ploto ar tūrio kiekis: O teip esu išaudusi po aštuoniasdešimtį síeksnių par žiemą KlvrŽ. Ne matkelį duok, ale síeksnį siūlo Klt. Teip išdalydavai gabalais po kiek jau tų síeksnių [kelio taisyti] Mšk. Toli girioj buvo malkos, sukirstos sieksniais LTsIV211. Į síeksnį (sieksnio pločio rėžį) galės pasėti nesmulkios sėklos du centneriu Krš. Síeksnį bulbių pasėjo, užteko žiemą Krš. Ir smėliuko kaip kur koks sieksnỹs yr Krd. Buvo tokia balukė, ir toj balukėj pirko sieksnį durpių Pns. Pirkau du síeksnius malkų Dkš. Ponai ir vyresnybė neparduoda miško ašimis (aktainiais, sieksniais), bet nuovadais A1884,276. | prk.: Mes síeksnį (daug) malkų šiandiej sukūrensma Ob. ^ Užteks tos žemės mun pora síeksnių (kapo duobės) Gršl. 3. Vdžg tam tikras dvišakas prietaisas tokiam žemės ilgiui matuoti: Jis žingsniuoja laukais, pasiremdamas brigadininko sieksniu J.Avyž. Išmatuok daržą su síeksniu, ir sužinosi Mšk. 4. rš didelė liniuotė (ppr. vartojama dailidžių). 5. DŽ1, Jnš, Pnd verpiamas siūlas nuo kuodelio ligi ritės: Iš kuodelio trauki linus, darai síeksnį i leidi į špūlę Jrb. Kai verpia – síeksnis, kai suverpia – siūlas palieka Lnkv. Žiūrėk, ka tavo síeksnis neišeitų par storas – tokie bus ir siūlai Skrb. Nemoki dar, vaikeli, verpt – nelygus síeksnis: vietom stora, vietom plona Pn. Vaikai, nesukinėkit ratelį – įsuksit síeksnį! Stak. Įverpsiu dar kelis síeksnius Prn. Ištekėjusi sieksnio nebetempsi (nebeturėsi kada verpti) Sml. Atneš ratelį, pririš kuodelį, žiūrės, ar lygus marčios sieksnẽlis (d.) Čb. Ne tiek verpimo, kiek to verkimo, ne tiek sieksnelių, kiek ašarėlių (d.) Ktv. ^ Diena ilgyn – sieksnis trumpyn (į pavasarį mažiau besuverpiama) KrvP(Mrj). 6. ant mestuvų apmestas siūlų kiekis, lankas, siena: Suskaityk, Maryte, kiek síeksnių ant mastuvų užmetei Sd. Siūlų yra aštuoni síeksniai Krtn. 7. siekimas, tikslas: Šventas angelas teesie prie visų mano sieksnių ir žingsnių srš. ◊ síeksnį įdúoti pririšti ištiestas rankas prie karties vyrui, viliojančiam kito merginą: Vadalokis, vadalokis, kol síeksnį įdúosi Trk.

sieksnis sinonimai

sieksnis antonimai

sieksnis junginiai

  • jūros sieksnis
Ką reiškia žodis sieksniuoti? Visi terminai iš raidės S.