žirklės reikšmė

Kas yra žirklės? žìrklės sf. pl. (1) KBII93, Jn, J, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD199, SD195, KlG70, R, R304, MŽ, MŽ407, D.Pošk, Sut, M, LsB498, L, LL112, ŠT200, An 1. kirpimo įrankis (kurio išvaizda ir dydis priklauso nuo paskirties): Kerpamos žìrklės K. Žirklės – įrankis arba mechanizmas įvairioms medžiagoms kirpti LTEXII535. Vakar dvejas žirkles turėjai – kur jas dėjai? J.Jabl. Paskolink žirklių ir paskolink žirkles LKGIII25. Ant sienos pakabinta: ir žìrklės, ir apciūgai, ir visokie tenai skaptai Kp. Blogai vaikšto žìrklės (sunkiai kerpa) Aln. Be adatos neapsidaro, be žìrklių nenusidaro (tinginė moteriškė apsivilkdama vis kur nors susiuva, nusivilkdama atkerpa) End. Nebrado peilio ir su žìrklėms duonos atsipjovė Tv. Prosą nešios, nešios žìrkles: – Ui, a nenori, ka aš tau ką pasiūčio? Lpl. Pirmu liuob su žirklìkėms ateis susiedas pry susiedo i nukirps [plaukus] LKT109(Šv). Eik atkerp (atkirpk) manomjom žìrklėm! Grv. Paieškok žìrklių, kur nudėjai Ėr. Žìrkles paėmęs ir apkirpęs sijoną trumpai trumpai Sd. Galvą žirklėm nuskadavo (nelygiai nukirpo) Tr. Prieš šventes su žìrklėm apie ausis reikia apeit Tr. Plaukuos žìrklių inkišt negali Ds. Mašinkų nebuvo iš viso, kirpdavo su žìrklėm Dbk. Eimu žìrkliump ir nerandu LzŽ. Žìrklėm apkerpa, ir gerai buvo DrskŽ. Ėmiau žìrklėm, nuėjau ir iškirpau barzdos šmotelį – tada pats nusiskutė Ant. Motina viena ranka pakelia galvą, kita pakiša žirkles ir keliais čirkštelėjimais nukerpa išsipynusią kasą rš. Žirkliùkės nelygios, tai ir nekerpa gerai, o kap pabružini, tai gerai eina Sem. Žirklaĩtės yra, kam su peiliu? Vlkv. Kirpo man čiupryną su aštriom žirklelėm (d.) Všk. Žirklẽlės nekerpa – reikia galąst Ker. Nepažinojo ji (barzda) nė žirklių, nė skustuvo A.Janul. Kišeninės žirklės skirtos audinių karpymui parduotuvėse rš. Varėnos apylinkėse sėjos dieną surinkdavo visas namuose esančias žirkles, suvyniodavo į audeklą, kad raganos žirklėmis daigelių nenukarpytų rš. Perkūnijos metu neturi būti žirklių ant lango LTR(Kbr). Avelinės žìrklės Dglš. Yra avių kerpamos žìrklės Erž. Didelės žìrklės, kur aveles kerpa Nmč. Paskuo su avies žìrklėms barzdas kirpo Vvr. Pasigaunam [avelę], surišam kojas ir kerpam su žìrklėm Plvn. Kol žirklelės nesupūs, čia avių nebebūs (taip raganos žavi avių tvartus) Šts. Jei kas pasiskolina žirkles avims kirpti, tai parnešdamas turi įdėti tarp jų vilnų šmotelį, kad žirklės nepagestų LTR(Brž). | Padaryk septynias lempas viršuj, … ir žvakių žirkles (paraštėje žnyples) bei apgesymo puodelius BB2Moz25,37-38. | Vyteles iš kelmų patogiausia karpyti sodininko žirklėmis arba pjauti specialiu vytelėms pjaustyti peiliu rš. | Metalo žirklės naudojamos kirpti skardai rš. Reikia aplink skylę išpjauti varinėmis žirklėmis ledo tiek, kad galima būtų laimikį ištraukti Mš. | Žirklẽlės yra, tai paršiukam tuos juoduosius dančius nugnyba Dgp. Turėjau tokias žirkles, būdavo, įkaitini, įkiši va šiteip, suspaudi, tai kantus padirba [plaukuos] Plvn. | Manikiūrinės žìrklės NdŽ. ^ Kai žìrklėm nukirpo pieną (užtrūko karvė staiga) Klt. Uodega kap piesta, ausys kap žìrklės (d.) Dv. Eina, kai žìrklėm kerpa (greitai) Klt. Kap žìrklėmi karpo ranką (skauda) Dv. Liežuvį lyg žirklėmis įkirpo, surakino žandus. Nieko nebūtų ištarusi M.Katil. Geras siuvėjas ir be žirklių pasiuva LTR(Auk). Gerą siuvėją žirklės peni KrvP(Al). Kriaučius be žìrklių, kaip kumelys be uodigos Pln. Stogus kad stiegdavo, šiaudines reikdavo žìrkles [parnešti] (pasijuokiama iš nežinančio, kad tai nebūtas daiktas) Pgg. Pry kaimyno siuvėjas parejo, reik kailinių žirkles nunešti Žgč. Vienom žirklėm dvi skyles kerpa (nosį šnypščia) LTR(Sln). 2. K, DŽ, NdŽ, KŽ, Mš, Škn vėžio žnyplės: Vėžio žìrklės KI711, KII151. Priešakinis galvakrūtinės galūnių dvejetas pavirtęs didelėmis žnyplėmis, arba žirklėmis, kuriomis vėžys puola grobį E. Su žìrklėmi kad sugaus vėžys! DrskŽ. Boba tik lakioja lakioja ir vėžys insikabinęs žirklelėm LTR(Rš). Vėžys upinis turi raudonas kojas, storas, bukas ir mažai prasiskėtusias žirkles rš. ^ Jos (senutės) pirštai sudžiūvę, kieti kaip vėžio žirklės Ašb. Po ledu žirklės (vėžys) Mrk, Ds, Mlk, LTR(Trgn), Klt, Pnd, Žvr. 3. BzF203, DŽ, NdŽ, KŽ, Žsl, Krn, Btg, Prn, Šk verpiamo ratelio sparnas, ritės sparnas su dantimis: Į žìrkles įdėk špūlę Grk. Žìrklės yra su gelžiniais dantukais Vn. Išsitrauki iš po žìrklių, vė prilipini [nutrūkusį] tą verpalą Jd. Reiktum verpti, ale kalvaratas nebviską tura: nė[ra] špulės, žìrklių LKT109(Kv). Padaryk, kaimynėli, žìrkles, amželių dėkinga būsiu Kdl. Špūlė į žìrkles įstatyta Šv. Į žìrkles įdeda špūlę, o par žìrklių dantukus ein siūlas į špūlę Lkv. Meistreli, pataisyk žìrkles, išbiro jų danteliai, nebegaliu verpti Jdr. Persikreipę žìrklės šniūrą meta Ktv. Ma[n] buvo padaręs dvejas žìrkles nuo ratelio, ale vienos kaži kur užsimetė, o tos neįdantydytos Jrb. 4. DŽ, NdŽ, PnmR, Ml, Ds prk. žarga, išsižergimas: Jo didelės žìrklės, eina sieksniniais žingsniais Jnš. Jei geros tavo žìrklės, tai peršok Grž. Jei dideles žìrkles turi, tai ir eit greit gali Rs. Tavo trumpos žirklės K.Būg(Škn). Jo geros žìrklės, gerai žergia Alk. Didelis, ano žìrklės plačios, juo ženga Krš. Kas su tavim spės eit – tokios didelės žìrklės Ob. Kiek čia, varge, gal būti pas tokį vyrą sylos: vienos žìrklės Lkš. Kogi jis pirmas neatlėks, kadgi žìrklės, matai, kokios! Mžš. Mano žìrklės plačios, tik žirgt – kitoj pusėj upelio Vlkj. Bepiga su tokiom žìrklėm šokinėt po ravus Užp. ║ kojos: Matyt, ir į galvą niekam neatėjo, kad didžiažemis gali drožti į atlaidus savom žirklėm J.Mik. Kas per vaikis, kas per pečiai – kas nugarėlė, kas – žirklių lankstumėlis S.Čiurl. ║ šakumas: Šiemet sniego iki žìrklių Vlkv. 5. DŽ dvi sukryžiuotos kartys: Antanai, padirbk žìrkles Up. Ar jūs žìrklės čia kur toli stovi? Ūd. 6. KŽ pjūklo dantys: Reik suaštrinti pjūklo žìrkles, juo gerai nuims skiedą Šts. 7. DŽ sport. tokia ant lygiagrečių atliekama figūra: A moki an arklio žìrkles daryti? Kt. 8. toks šokis: Du vaikinai padėjo kryžiškai ant grindų du šakalius ir šoko šokį, vadinamą žirklės M.Valanč. 9. ETŽ, LEX245 prk. kainų esminis nukrypimas nuo vertės: Kainų žirklės, įvairių produkcijos grupių kainų esminis nukrypimas nuo vertės: vienos produkcijos grupės kainos prašoka jos vertę, kitos yra gerokai mažesnės už vertę LTEV180. Kainų žirklės tarp pramonės ir žemės ūkio buvo visą laiką sp. 10. žąsino sparnų galų plunksnos: Veislinis žąsinas tur žirkles vienodas sparnų galūse Šts.

žirklės junginiai

  • Akmuo, žirklės, popierius
Ką reiškia žodis žirkos? Visi terminai iš raidės Ž.