sumaišyti reikšmė

Kas yra sumaišyti? sumaišýti K; R 1. tr. padaryti, kad sumištų, sujaukti: Pelus su grūdais sumaišýk J. Sumaišant įvairių rūšių sultis, pagerinamas jų skonis ir aromatas rš. Atlėkė žąsins su žąsų pulku, sumaišė vandenį į juodą purvą JV1035. Sumaišė kaip karvė su uodega Sim. Sumaĩšė visą velnią į krūvą (visa sujaukė), ir dabar atskirk Skr. Davė jam gert vyną, su mira ir su tulžimi sumaišytą DP171. | Dabar sumaišýta ir čia kalba (viena tarmė su kita sumišusi) Krtn. Mūsų niūksmas (šneka) sumaišýtas Aps. Sumaišýkim jų kalbą, jeibvienas kito kalbos nepermanytų CII699. Dailidėmus stulpo Babilonijos … liežuvius sumaišė DP475. Sumaišykim jų liežuvį BB1Moz11,7. | Kas čia orą sumaišė (pasmardino)? Ėr. | refl.: Molis su šlyna susimaĩšė J. Dūmas [cigaro] sujuda, susimaišo ir, apsupęs jo galvą, pamažu išsisklaido I.Simon. Dabar ir orai susimaĩšę (pagedę) Ėr. Su pulku susimaišė OsG156. Susimaišo dvi tarmės rš. Susimaĩšė kaip barkščiai Jrb. 2. intr. paruošti kokią skystą masę maišant: Sumaišaũ, tai jis nunešęs įkrečia į rindą Gs. Einu, tik sumaišýsiu vištom [lesalo] Rm. 3. tr. sunaudoti kokiai masei, maišalui: Turiu žinoti, kiek kilogramų miltų buvo iš viso sumaišyta rš. 4. tr. supašyti (kortas): Sumaišýk kortas ir dalink Prn. Reik gerai sumaišýt [kortas], kad tos pačios neateitų! Jnšk. 5. tr. sutrukdyti, sukliudyti: Sumaišė ir sutrukdė mano darbą Žem. Sumaišė visą susirinkimą brš. | refl.: Pavasarį sėjimas buvo susimaišęs Rt. 6. tr. supainioti, suardyti tvarką: Ir sumaišiau taktą antrame ratelyje rš. Kareiviai atsigrįžo, nusikvatojo, ir visa rikiuotė sumaišė koją rš. Tu mane visai sumaišei (perkirsdama kalbą) rš. | Tu, mergyte, apsigausi, kad vynelio paragausi, apsuks tau galvelę, sumaišỹs širdelę (d.) Vrn. | refl.: Viskas subirę, susimaĩšę (nėra tvarkos) Alk. Veselija susimaišė, teip ir parėjome, kaip ing uodegą papūtę BsPII119. Mergučė mirė, dabar jos visa gaspadorysta susimaišỹs (pakriks) Skr. Marė užkaito, susimaišė (sutriko), nesumano ką atsakyti Žem. Susmaĩšė liežiuvis, negalė[jo] susiūturt Dglš. Akys aptemo, galvoje viskas susimaišė Žem. 7. tr. atimti sveiką galvojimą: Jis toks kaip ir sumaišytas rš. | refl. Ob: Kur tik ėjo, ką tik darė, buvo lyg susimaišęs BsPIII35. 8. tr. užperėti: Du kiaušiniai buvo čysti, du sumaišýti, o keturiolika išperėjo Alk. ◊ dañgų su žemè sumaišýti apie didelę audrą, pūgą, mūšį ir pan.: Pūgą vis dar siautė – čia prisilpdama, čia vėl sumaišydama dangų su žeme rš. Maniau, kad dañgų su žemè sumaišỹs (bus didelis mūšis) Gs. dangùs su žemè susimaĩšė apie didelę audrą, pūgą ir pan.: Dangus su žeme susimaišė J.Bil. Audra šėlsta, dangus su žeme susimaišė Žem. Lauke dangus su žeme susimaišė, tokiu oru nė šuns neišvarysi Jnš. gálvą (prõtą) sumaišýti 1. (rūpesčiais) išvarginti: Galvà sumaišýta visų rūpesčių Vlkv. 2. sukvailinti, kvailą padaryti: Kas sumaĩšė man protẽlį, ir pati aš nežinau Ds. Nepasisekimai sumaišo žmogui protą rš. Tu arielka, tu pilkoji, sumaišeĩ galvẽlę (d.) Plv. galvojè (prõtas) susimaĩšė išprotėjo: Žmonės ėmė įtarinėti, kad senajam eiguliui iš skausmo susimaišė galvoje rš. Matos, tau jau galvõj susimaĩšė Sdk. Susimaĩšė prõtas nu gėrimo Rdn. į dum̃blą sumaišýti išplūsti, suniekinti: Jūso prisivenga, o muni į dum̃blą sumaĩšo Krš. Mane būtų už tai į dumblą sumaišę Kž. ìšmintį sumaišýti kvailą padaryti: [Alus] išmintį sumaišo StnD19. kortàs sumaišýti suardyti planus, supainioti reikalus: Sumaĩšė man kortàs tie įvykiai Rz. liežuviùs (pliotkùs) sumaišýti apkalbėti: Sumaĩšė bobos liežuviùs, o ten nitnėkaičio nebuvo Rdn. Ta bjaurybė sumaišė pliotkus, dabar nebdrįsta nė akių parodyti Užv. pėdàs sumaišýti 1. paslėpti pėdsakus: Lapė moka pėdas sumaišyti sp. Jis išbėgo ir pėdas sumaišė rš. 2. susukti galvą: Su ta pasaka jis man visai sumaišė pėdas – nežinau ką daryti Alk. su dumblaĩs (su žemè) sumaišýti įveikti, nugalėti: Aš jį sumaišiaũ su dumblaĩs Bd. Kaip puolė, visus su žeme sumaišė Rm. su kelmaĩs ir velniaĩs sumaišýti iškeikti, vartojant keiksmažodžius „kelmas“, „velnias“: Pradėjo keikti, sumaišydama su kelmais ir velniais IM1862,25. su purvaĩs (su žẽmėm) sumaišýti apšmeižti: Bobos paleido gerklę ir nekaltą žmogų sumaišė su purvais Jnš. Ką nedarė! Jie mane su žẽmėm sumaĩšė (supykę visaip apkalbėjo) Jrb. \ maišyti; antmaišyti; apmaišyti; atmaišyti; įmaišyti; išmaišyti; numaišyti; pamaišyti; permaišyti; pramaišyti; primaišyti; sumaišyti; užmaišyti

sumaišyti sinonimai

sumaišyti antonimai

Ką reiškia žodis sumaišytojas? Visi terminai iš raidės S.