žarna reikšmė

Kas yra žarna? žarnà sf. (3) Š, RŽ, DŽ, FrnW, KŽ, žárna (1) KBII83, KGr180, K, K.Būg, FrnW, KŽ, DūnŽ, žárnos pl. (3, 1) K; N 1. R96, MŽ126, Sut, N, KI281, LsB365, M, Š, LL35,258, LEXXXV175, MedŽ276 anat. vamzdelio pavidalo virškinamojo trakto dalis, prasidedanti nuo skrandžio (intestinum): Viduriai, žarnos SD146. Grobas, žarnos Q211. Grobai, sukvalduoti į kručkas, vadinas žarnos J. Storosios žárnos atskiriau išsimatoja nuo plonųjų Svn. Drūtosios, arba didžiosios, žarnos E. Užpakalinės, vidurinės žarnos E. Priešakinės žarnos E. Skystosios žarnos E. Akloji, dvylikapirštė, laiboji, sėdimoji (tiesioji), storoji žarnà NdŽ. Dvylikapirštė žarnà (duodemem), žmogaus ir sausumos stuburinių gyvūnų pradinė plonosios žarnos dalis LTEIII210. Žarnų užsisukimas ŽŪŽ72. Žarnų̃ uždegimas DŽ; Rtr, L. Numirė, [buvo] žarnų̃ susimezgimas Slm. Su peiliu, sako, rėžė par pilvus, subadė žárnas Rk. Žárnos ažsikišė JnšM. Jam vėžys buvo, žarnõ[je] buvo, pasturgaly Grnk. Vėžys į žárnas pirmutinis Bsg. Suskratė žárnos ir užsimezgė Gdr. Yra žolės nuog žarnų̃ sopėjimo LzŽ. Kiaulė buvo sveika, tik žárnos plonos ir pilvelis labai mažas Krs. Žárnas ažkliudysi, tai ažkart šernas kris Dgč. Visos [avys] papjautos, žárnos išleistos, negi suryta [vilko] Sur. Žárnas paleidžiau, ale nenustvėriau lydekos Sug. Kaip rėkodavo iškišę liežiuvius viena an kitą [karvės], išsileist gali ir žárną Kp. Kare kai buvau, kai patrankos dunda, tai net žárnos kliuksia Krns. Movė į slėpsną [karvė su ragais], išėjo tiek žarnų̃ [arkliui] Pšš. Ka pastvėręs [šernas] už pilvo, tai būt šita išleidęs žárnas Pb. Led tik žarnų̃ neišsileidžiau, kaip lėkiau į kelmą tokį Ant. Žárnas išvemčia, jegu kraliko paragaučia Plv. Atbėga vilkas, sako: – Ką tu ten, lapute, ėdi? Sako: – Traukiu savo žarnutes ir ėdu BsPIV286(Brt). Iš viso didelio pilvo jam viduriai visi ir žárnos visos išlindo K.Donel. Žárnos iš pilvo kaip siūlai iš matko, … išeidavę visos BM66(Žb). Žarnelė Sut, N. ^ Vienam daikte kap žvirblio galva, kitam daikte kap musios žarna (apie nelygų verpimą) Ldvn. Čia žvirblio galvelė, čia mašalo žarnelė LTsV367(Pn). Čia kaip šuns galva, čia kaip musės žarnà Slv. Toks ten ir verpimas: kur mašalo žarna, kur jaučio galva LTR(Vl). Tas siūlas kap musios žarnukė Pns. Plona buvo kai žárna, o dabar – kai sudrėbta Rd. Vaikai be darbo tąsosi kai žárnos Krd. Tempia tempia kai gylio žárną i nieko nepasako Zr. Tu tokia stora kaip gylio žarnà (iron.) Aln. Ko žiopsai kai varna prarijus žárną Nm. Ryja ir ryja, kaip ir vienos žarnõs (rajus) Ant. Ar šiaudai, ar vilnos, bi tik žárnos pilnos Žml. Laibutis, kaip mašalo žarna LMD(Jnšk). Eina kaip žarną pūtęs KrvP(Btg). Plonutė tokia kaip žarnẽlė Km. Išsižioja – žarnà matyt Plv. Ilga žarna trūksta (apie ilgą draugystę) LTR(Kz). Žárnos net išlėks nuo nešiojimo [sunkių krepšių] Švnč. Kad tau žárnos sukirmytų! Ds. Kad tavo žárnas ištąsytum J. Kad tu žarnõm paleistai! Mrc. Kad tu kur žarnas išsileistum! Grž. Seni kaulai, naujos žárnos (staklės ir audeklas) JT244. Pernykštis ožys, šiųmetės žárnos (verpia rateliu) On. Šuva be žarnų loja (mintuvai) Dbk. Kalė kaukia be žarnų (mintuvai) LTR(Jrg). Sausų žolių kaulus kremta, loja be žarnų̃ (mintuvai ir kanapės) JT90. Kumelė be žarnų visą šieną suėda (rezginės) Ad. Viduj (Vidury Arm) dvaro žarnà karo (svirtis) Dv. Avutė bėgabobutė žarnas traukia (verpia) LTsV612(KzR). Meška stovi, žarnos kruta (gryčia su žmonėmis) LTR(Rm). Kumelė be žarnų žino kelią be vadelių (laivas) LTR(Skp). Šarka krūman krykščia ir iš krūmo krykščia, o paskui žarnos tęsias (šaudyklė) LMD(Rš). Lygiai laidė, po šilą skraidė, šile žarnas paliko (šaudyklė) LTR(Mrj). Gaidys ant laktos, žárnos žemėj (varpas) JT263. Gaidys tupia an laktos, žárnos kabalduoja (laikrodis) Ppl. 2. šis organas kaip skerdienos dalis: Eisiu in juos žarnų̃ padėt darinėt, kiaulį pjovė Klt. Žárnos tokios raumeningos, storos, ka niekaip neina išverst Krč. Žárnos didelės, storos kokios, gal arklinės Pv. Neduok niekam žarnų̃ daryt Mlk. Katras eis žarnų̃ išplaut? Sch121. Akmenio nuperka, iš žarnų̃, iš kokių mėsgalių virdavo muilą Žl. Žarnõn storon mėsą sudeda Lnt. Didžiosen žarnõsen pripili ką sumaišęs ir iškepi LKT348(Švnč). Storosna žarnosnà sudeda, kai išdaro dešras Sld. Mėsą sukapoja, žarnõn sukiša – ir kilbasos Pb. Mėsą kemšam žarnósna Dv. Nuo žarnų̃ taukus nuimi [mėsinėjant] Dgp. Taukai nuog žarnų̃ prastesni DrskŽ. Kai skerdžia kiaulį, kraujo palieka, iš vakaro kruopas pamerkia, žarnõs supilia ir kepa Č. Prikemši žárnas grikinių kruopų ir kepi Ign. Tas žárnas kol ištaisai, kol išraišai! Pl. Anuočės iškalbėjau: gi uošvienė kabarkš (mirs), kas tau tuos žárnas išraišis, kad pati nemokėsi?! Mžš. Kruopas išmirkiu, įdedu spirginių, kraujo, druskos, cibulio, pipirų, supiliu nekietai žarnõn ir pakepu karštan pečiun JT361. Su kraujais [vėdaras] labai gerai, kad nedrasko žarnų̃ Kp. Iš plaučių į žárnas kemša, kiti i valgo Raud. Bulbių sutarkujam, žarnósen sulėjam Grv. Būdavo, papjauna aviną, patys [gaspadoriai] valgo mėsą, o man (piemenei) šitas plonas žarnýtes duoda Avl. Išdarinė[jo] žarneles, rado žarnelėsa aukso žiedą LTR(Grv). Turėsme svotulius kuom čestavot: nušausme varną, išvirsme žarną LMD(Tvr). 3. ŠT206, DŽ, KŽ ilgas guminis vamzdis: Gaisrinė, siurblio, vandens žarnà NdŽ. (Ugniagesių) žarnà BŽ493. Lanksti žarna SkŽ258. Sodų (laistymo) žarna rš. Bus (reikės) vandenio prileist, žarnà ištiest [daržui lieti] Žl. Pro šalį nubėga vyrai su raudonais šalmais, nusidriekia [gaisrininkų] žarna… V.Bub. Prasidedą gaisrai gesinami … pastate ar prie jo spintelėse esančiomis žarnomis su švirkšliais LEVI470-471. Valytoja tempė ilgą dulkiasiurblio žarną J.Mik. Kai nueini tikrytis, jie (gydytojai) tuo landina tą žárną Jrb. Stovi lova, joje guli apkabinėta bonkom ir apraizgyta žarnom žmogystė J.Jank. Žarnelėje uždarytu oru tie virpesiai perduodami kito kaušelio membranai A.Sal. Kai jau tyku atlieka, tada jį (vyną) nutrauki su tokia gumine žarnele nuo tų tirštimų Plvn. ║ laidas: Žárnas tempia par kambarį, skambins Kupiškin Pl. 4. prk. ilgas, siauras žemės sklypas: Va kokia žárna paliktų Ig. Po žarnùkę turi [žemės] Lp. ◊ aklóji (aklìnė Š) žarnà 1. LEXXXV176, LTE(papildymai)18 anat. storosios žarnos galas, vienagalė. 2. apendicitas: Jam akló[ji] žarnà Ad. Tur būti kad jau aklóji ta žárna, kitkart gumbu vadino Akm. Aklóji žárna i vyrams, i motriškoms DūnŽ. Ka aklóji žárna užeis, pjaus vyrus i nupjaus Sd. Anai išoperavo ãkląją žárną Šv. Žárną aklóją medum išgydo Sur. be žarnų̃ lìkti 1. labai norėti valgyti: Ir be žarnų̃ jau lìkom Mlt. 2. leipti juokais: Tep moka meluot, tai visi be žarnų̃ liẽka Dglš. dėl gaĩdžio (gỹlio, kìškio, mãšalo, mùsės, vìštos) žarnų̃ dėl niekų (bartis, ginčytis, peštis, pykti): Kad tu, vaikel, raudi dėl gaĩdžio žarnų̃ Svn. Susipyko dėl gaĩdžio žarnų̃ Pnd. Ką čia mes dėl gỹlio žarnų̃ ginčijamės, tegul būna ir tavo teisybė Dbk. Nesiginčyk dėl kìškio žárnų Zr. Pyksta dėl mašalo žarnų LTR(Rm). Ko čia mum bartis dėl mùsės žarnų̃ Mžš. Susipešė dėl musės žarnų LTR(Šmn). pesas">Pešas dėl vìštos žarnų̃ Rgv. kaĩp be žarnų̃ apie perkarusį (gyvulį): Kumelė (Karvė Tv) kaĩp be žarnų̃ Ds. Tavo kiaulės kaĩp be žarnų̃ Ds. už gỹlio žarnų̃; už viščiùko (vìštos) žárnas dėl niekų: Už ką supykot? – Už gỹlio žarnų̃ Jž. Susipešė nei už šį, nei už tą – lyg už viščiuko žarnas LTR(Zp). Provojas už viščiùko žárnas Skr. Ko mums peštis už viščiuko žarnas Šk. Ko čia baries až vištos žarnas LTR(Kz). žárną prikim̃šti (užkim̃šti) pavalgyti: Prikimšti tai dienai žarną ne viskas, reikia vaikus ant kojų pastatyti J.Avyž. Žarnà reikia žukim̃št eit Pls. žarnomìs sùkti apgaudinėti, meluoti: Visi sùka žarnõm, žiūri savo kišenės Jnšk. žárnos ū̃žia máršą labai norisi valgyti: Ot noriu valgyt – žárnos máršą ū̃žia LKKXVII171(Grv). žarnà leñda į žárną Sch113 apie išalkusį: Aš jau valgyt noriu: žarnà į žárną leñda Smln. Išalkau, net žarna žarnon lenda J.Jabl. Duok ėst, ba man jau žarnà į žárną leñda Snt. Kad vakare nepavalgysi, ryto[j] rytą žarnà žarnõn lį̃s Mžš. žarnà žárną ė́da (lója, rỹja, surìjo, válgo, vẽja) labai norisi valgyti: Kur ten kas tau rūpės, kai žarnà žárną ė́da Ut. Noriu valgyt – žarnà žárną lója Grv. Oi kaip norias valgyt, žárna žárną rỹja Skp. Žarna žarną ryja, ė kad būt pavijus, būt ir prarijus LTR(Tvr). Dar gerai, kad suspėjo šį tą valgomo ant danties uždėti, o žarna žarną būtų surijusi J.Mik. Man žarnà žárną válgo Rš. Kad noris valgyt, tai net žarnà žárną vẽja Užp. Pardien nevalgiau – žarnà žárną vẽja Sur.

žarna sinonimai

žarna junginiai

  • (pa)laistyti žarna, gaubtinė žarna, plauti žarna, tiesioji žarna
  • Akloji žarna, Dvylikapirštė žarna, Gaubtinė žarna, Klubinė žarna, Plonoji žarna, Storoji žarna, Tiesioji žarna, Tuščioji žarna
Ką reiškia žodis žarnagalys? Visi terminai iš raidės Ž.