bendras reikšmė

Kas yra bendras? 1 beñdras, -à adj. (4) 1. K priklausantis visiems, visų; kartu naudojamas: Beñdras turtas DŽ. Mūsų ganyklos bendros, ganome išvien rš. Bendras daiktas (laukas, pieva) Sl. Mūsų virtuvė bendrà Prn. Bet turėjo anie visus daiktus bendrus BtApD2,44. | Daugiakampiai dviem bendrom kraštinėm Z.Žem. ^ Bendras arklys visada liesas B. beñdra n.: Čia nekirsk, čia visiem bendra Ds. 2. kartu atliekamas, daromas, kolektyvinis: Beñdras darbas DŽ. Bendras gyvenimas SD21. Moka bendràs dainas (visų dainuojamas) Plng. Gerai gyvena iš beñdro (visi kartu) Rs. Dėl meilės bendros, kokią tarp savęs turi SPI220. Tarp tėvo ir sūnaus bendra pažintis DP207. Bendrop gyvenimop DK100. ^ Bendra jėga ir kalnus nuverčia LTR. bendraĩ adv., beñdrai: Jiedu bendraĩ gano gyvulius po savo laukus Klvr. Paskui vėl suginėm bendraĩ ganyti Mžš. Bendraĩ (kartu) gyvename Ds. Du vyresnieji sūnūs išjojo bendraĩ abudu Grl. Mylėkimės visi beñdrai, nieko nepažeisdami DP296. 3. apimantis visus, visa: Bendri trūkumai rš. Bendroji krizė sp. Bendra ekonominė būklė rš. 4. vienodas, panašus: Bendri interesai rš. Mūsų norai bendri Rs. beñdra n.: Atradom daug bendra tarp abiejų mūsų tautų P.Cvir. 5. susijęs su kieno nors pagrindais: Beñdro lavinimo mokykla DŽ. Bendrasis kalbos kursas J.Jabl. 6. suvestinis: Bendrà suma DŽ. Grūdinių kultūrų bendrasis derlius smarkiai padidėjo sp. ◊ beñdrą laikýti eiti išvien: Mes visada laikýdavom beñdrą Mrj. beñdrą varýti bendrauti: Mes didelį beñdrą vãrom Rmš. Beñdrą ana vãro, sugentauja su latrais Nt. niẽko (jókio) beñdro neturė́ti visai nebendrauti: Aš su jais neturiu nieko bendro rš. Jókio beñdro su juo negali turė́t Gs. beñdrą kal̃bą ràsti susitarti, vienas kitą suprasti: Jeigu jie norėtų, rastų bendrą kalbą rš. bendróji giminė̃ J.Jabl lingv. gramatinė kategorija, apimanti žodžius, galinčius būti ir vyriškosios, ir moteriškosios giminės (pvz., nenuorama, vėpla).
2 beñdras, -ė smob. (2), beñdras, -ė̃ (4) DP132 1. bičiulis, draugas: Kraitvežis su beñdrais steigia dar pavogti ližę, pečšluostį, pagaikštį ir kačergą JR47. Kur tavo bendrùs palikai? Šauk. Gerai, būsim bendraĩ BM237. Juodu bendrauja, juodu beñdrai KI515. Ginklo beñdrai K.Būg. Tarė savo bendrui S.Dauk. Mergiščia juodakė su savo bendre nuėjo namo V.Piet. Paskutinį kartelį susirinko visos bendrės, visos seselės JD1190. 2. R, KI96 dalininkas: Kurs bendrovėje gyvena, tas beñdras J.

bendras sinonimai

bendras antonimai

bendras junginiai

  • bendras kiekis, bendras sprendimų priėmimas, bendras startas, bendras sutarimas, vienas bendras dokumentas
  • bendras sprendimų priėmimas, vienas bendras dokumentas
  • Bendras emiteris, Bendras kolektorius, Didžiausias bendras daliklis
Ką reiškia žodis bendrasandarninkis? Visi terminai iš raidės B.