pažymėti reikšmė

Kas yra pažymėti? pažymė́ti tr. Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. SD187,113, S.Dauk, Sut, I, N, LL13,124,309,317, ŠT21,34, SkŽ38 padaryti žymę, paženklinti: Pažymė́ti yra žymes įdėti J. Mažiučiam gėriukam įkirpdavo, vis būdavo pažymė́tos [avys] Žg. Kaip kerpam pavaserį avis, tai paliekam kuokštą [vilnos] ant nugaros, teip būdavo pažymė́tos avys Alz. Reikėjo apsigynimo liniją pažymė́ti Plšk. Pažỹmi gal kiek baroniukus [avių bandoje] Vdn. Ten dar keturi medžiai y[ra] tokie, ten buvo didžiojo altoriaus vieta, i dabar tebė[ra] da pažymė́ta KlvrŽ. Čia atsimeni savo pasėlio nepažymėjęs – bėgi atgal, pagalėlius kelis pasigavęs Mš. Visai ir pamiršau duoti pažymėti geležinkelio stoty savo bilietą A.Vien. Buvo kapais pažymė́ti visi keliai ir keleliai (karo metu) Šmn. Pažymėta yra ant mūsų šviesybė veido tavo SPI20. Nors ir pažymėta mirties ženklu, ji tebetryško nepalaužtos dvasios kūrybiniais polėkiais rš. | prk.: Pažymėjai ežias, aba rubežius jo (amžiaus), kurie pražengti ir prašokti negal būt SPI136. | refl. tr. LL124: Pinigus nunešė sodan, išėmė gražiai su lopeta velėną ir pasižymėjęs tą sodo vietą LTR(Kur). Štai nugramdyta žievė – visai neseniai meška perbraukė nagais per kedrą ir pasižymėjo sau taką rš. ^ Pasižymėk ant bambos [, kad nepamirštum] Tr. ║ intr. būti žymu, matoma: Vidgirių girioj yra tokia dvarvietė, – ir dabar pažymi jo pamatai SI380. 2. ŠT250 patvirtinti, paliudyti: Šiuo pažỹmima, kad pilietis N tikrai dirba valstybiniame banke DŽ. Kareiviai reikalavo knygutę, kur pažymė́ta, kas aš esu Plšk. ║ ŠT103 nurodyti ypatybę: Sudėtinis būdvardinis ir dalyvinis pažyminys gali eiti ne tik prieš pažymimąjį žodį, bet ir po jo rš. Šituos įvardžius, skirdami nuo parodomųjų, vadinsime pažymimaisiais J.Jabl. Šis žodis pažymi ne tiek laiko ilgį, kiek laiko tėkmės būdą A.Mac. 3. DŽ minėti kaip reikšmingą, svarbų: Tėvynės prisikėlimą pažymė́ti NdŽ. Sėskis. Nuodėmė būtų nepažymėti įkurtuvių rš. Jungtuves pažymėjo tarp savųjų rš. | refl. tr., intr.: Labai jau pasižymė́davo, kad ir pašalinis užvažiavai ir pamatysi, kur vardinės Kpr. Lietuva jo žygius bus gražiai pasižymėjusi Vaižg. 4. išskirti kokia nors ypatybe: Negerais darbais pažymėtas rš. | refl. Rtr, DŽ, KŽ: Jau yra tie vaikai pasižymė́ję gerai kaip peštukai Trg. Jis buvo tykus, ramus, niekuo nenorėjo pasižymėti I.Simon. Kalvis pasižymėjo sąmoju ir aštriu liežuviu V.Myk-Put. Ji įrodinėjo savo vyrui Jokūbui, kad retai dar ir žmogus pasižymi tokia švara P.Cvir. Sutartinių giesmininkai dažnai būdavo ir pasižymėję skudutininkai, ragų bei daudyčių pūtėjai rš. Netrukus ir čia pasižymėjo, tik jau ne kojomis, bet galva Ašb. Simbolinis menas pasižymįs kilnumu ir milžiniškais mastais LEVIII163. 5. ŠT319,365 nurodyti, pabrėžti, pasakyti: Turiu pažymėti, kad ne tik pirkliai ir matrosai, bet ir visi pajūrio gyventojai moka abidvi kalbas J.Balč. Noriu čia trumpai pažymėti, ką mačiau, girdėjau A.Damb. Pažymėtina, kad naminės pelėdos skiriasi tarp savęs spalvavieni individai yra pilkos spalvos, kiti – rudos T.Ivan. Tarp šitos rūšies įnagininkų pažymėtini yra ypačiai tarinio įnagininkai J.Jabl. 6. SD172 paskirti, lemti: Dievas teip pažymė́jo kokį amžių gyvęt Grš. Metai ir valandos, jų viešpatavimui pažymėtos, jau prašoko ir pasibaigė SPI134. O anas tarė jump: daugiaus negeiskite per tai, kas jumus pažymėta yra Ch1Luk3,13. Šitie namai Dievo ant tarnavimo ir ant garbės Dievo, ant sakymo žodžio Dievo ir ant eikvojimo šventųjų sakramentų jo yra atiduoti ir pažymėti DP572. Dvasias anas dangujęjas, kurias angelais vadiname, ant išprovinėjimo dūšių žmonių ir ant pralydėjimo jų tūlais būdais galop savop Dievas pažymė́t teikės DP520. 7. įrašyti į sąrašą: Pažymė́ta yr i ana butui (nj.) Klt. 8. refl. tr. užsirašyti: Aš knygą perskaičiau ir kai kuriuos sakinius į tą knygą pasižymė́jau Plšk. Akiniuotasis čiupinėjo kiekvieną popieriuką, vedžiojo pirštu po didįjį lapą, pieštuku ką pasižymėdamas V.Bub. Jis atskleidė puslapį, kurį turėjo pasižymėjęs rš. 9. (neol.) part. įvardžiuotinis: Būdvardžiai esti: pažymėti ir nežymėti A.Baran. Skaitant sakoma daugiausiai vis nežymėti skaitvardžiai, atskiriant gi kurį nuo kitų, arba parodžiant jam didesnį pareiškinimą – sakoma pažymėtais A.Baran. \ žymėti; apžymėti; atžymėti; įžymėti; išžymėti; nužymėti; pažymėti; peržymėti; pražymėti; prižymėti; sužymėti; užžymėti

pažymėti sinonimai

pažymėti junginiai

  • pažymėti gėdos žyme, pažymėti kainą ant, pažymėti pražangą, pažymėti žemėlapyje
Ką reiškia žodis pažynauti? Visi terminai iš raidės P.