priminti reikšmė

Kas yra priminti? 1 primìnti, prìmina, primýnė 1. tr. K užsistoti, koja prispausti: Kaip primýnė man koją, kone nutrėškė pirštus J. Jis primynė sau palto kampą rš. Jis kai ryšį daro, tai vieną galą prie žemės prìmina Lš. Bėgiok po dirvą, neprimìnsi rugio – tokie reti rugiai Šts. Šoko par torą, primynė Barborą Krtn. Aš berželius pakirsiu, dobilėlius priminsiu, aš surasiu kelelį į motulės dvarelį LTR(Prl). Sugavo patį velną, jo galvą koja primynė Mž282. | refl. tr.: Laikyk kaip gyvatę prisimynęs Žem. Ėsk tu jį kaip žaltį, koja prismynęs! Lp. Graužia svočia kaulą, svočiutėlė kaulą, viena koja prisimynus, antra atsispyrus LTR(Prn). ║ part. praet. prk. prisispyrus, atkakliai: Primýnęs klausiau J. | refl.: Prisimýnęs bicuoja į darbą J. Mane važiuoti vadina prisimýnusi Pc. Prisimynęs mokėsi negaišdamas LzP. Prašo primýnusys, ka atiduočio Ms. 2. tr. prk. prispausti, suvaržyti: O kiek ta mergaitė buvo primintà: tėvai nei į vakarelius išleido, nei nėko Plt. 3. tr. primindžioti, pritrypti, pripurvinti: Kambarys buvo šaltas, prirūkytas ir primintas rš. Marti išgramdė pamotės primintą purvyną J.Avyž. Ka primýnė trobą tie vakariuškininkai, nė išplauti nebgal Grg. Da nuo šokių primìnta asla Gs. Primintus klumpius reik išplauti Šts. | refl.: Vienas kambarys visai neprisìmina Vdn. Tai prismynė padlaga! Sdk. 4. intr. koją pastatyti, prispausti prie žemės: Ar jai kojos sutino, kad negali primìnti? Pc. Arklys neprìmina koja Lp. Skauda koją, tai su ja nei primìnt negaliu Alv. Po nakčiai anei primìnt [kojos] negalėjau Krok. Baisiai ištinus koja, anei kiek negalia primìnti Slm. Martynas tyčia stengiasi stipriau priminti, kad neatrodytų, jog jis baimingas, jog bijo kažką pažadinti I.Simon. ^ Galvą skauda – koja neprimina (iron. neserga, simuliuoja) Dkš. Galvoj guzas – koja neprimina KrvP(Smn). 5. tr. prikrauti mindant, primurdyti: Prigrūdu, prikemšu, priminu SD171. Toks dar vaikas, o vežimą gerai primina Rm. Primynei vežimą – ožio nugarą (siaurą, kreivą) Ėr. ║ pristovėti (mėšlo): Trąšų labai daug [peržiem] prìmina karvė Dglš. 6. tr. privarginti kojas daug vaikščiojant: Jau tiek primýniau kojas, tiek primýniau, kad vos pavelku Jd. 7. tr. prilaužti, išminti (linų, kanapių): Primýniau linų šmotą J. Daug per savo amželį aš esu kam linų primýnęs Skr. Primýniau jums linų, jau daugiau neminsiu Skr. 8. refl. pakankamai prisigalynėti, prisirungti imtynėse: Ai, prismýnėm – atvaro, būd[av]o, karves ar ką, ir davai minties Str. ◊ kója primýnus (ką daryti) labai smarkiai, be pasigailėjimo: Plėšia žmones, primynęs koja Ėr. \ minti; antminti; apminti; atminti; įminti; išminti; numinti; paminti; parminti; perminti; praminti; priminti; suminti; užminti
2 primiñti, prìmena, prìminė 1. tr., intr. R, Kin atsiminti: Kaip primenu, bus šmotas metų J. Tokios vasaros negaliu priminti Ub. Nemožna ir primiñt tų ežerų [vardų], kiek yr Klt. Aš savo tėvą primenu tik kap per sapną Mrp. Aš buvau kokių devynių metų, ką aš galiu primiñt Ps. Tai aš tų vyžų mažai prìmenu Ll. Nebeprìminu aš to pono Krš. Palangą priminus, sakyk, ar nesudegė daboklė? Dr. Kol žmones primena, šičion rubežius buvęs KBI34. Primenu tavęs be paliovimo Bt2PvTm1,3. | refl. tr., intr.: Seniausieji žmones tokio oro nebprisimina TP1880,28. Ką dar aš čia prìsminiau? Lp. Kas tę gali prisimyt! Klvr. Už muni senesnė Varkalėnė prisiminas senus laikus Krš. Kas skaniai, ilgai prisìminas Rdn. Prisimìnus (ta proga, beje) Kv. ^ Atsiduso kap alkanas, duoną prisiminęs KrvP(Mrk). ║ paminėti: Vis kokį vakarą reiks tėvelio metinė (mirimo sukaktį) priminti Jnšk. 2. tr. žodžiais atkreipti dėmesį, paminėti, kad nepamirštų: Primenu tiktai tai, ko labiausiai reikia R63. Gerai, kad priminei, o būčiau pamiršęs nupirkt cukraus Prn. Aš prìminiau varsnas, o jis nežino, kas tai yr Skr. Jiemus priminė, idant atmintų anuos žodžius savuosius DP195. ^ Gražu yra kito gerų darbų neužmiršti, savų nepriminti KrvP(Tl). 3. tr. savo panašumu versti atsiminti ką; būti panašiam į ką: Štai tas ant kalnelio sodžius taip primena man mano tėviškę J.Bil. Savo veidais taip vienas kitą primena, kad lengva atspėti, jog visi trys yra tikri broliai J.Bil. Raudona spalva rožes priminė J.Paukš. ║ sužadinti, atgaivinti sąmonėje ką patirta, išgyventa: Tiek liūdnų atsitikimų, tiek skausmo visiems primena kiekvienas kapinyno kampelis V.Krėv. Ar žinot, vaikai, ką man šitoji lazda primena? J.Bil. 4. intr. atkeršyti, nubausti už ką anksčiau padarytą: Vai primins jisai visoms pamotėms ir tai, kuri taip Jonulį kankino! Teužauga tik jis didelis V.Krėv. \ minti; antminti; atminti; įminti; išminti; numinti; paminti; praminti; priminti; suminti; užminti

priminti sinonimai

priminti junginiai

  • priminti (kam)
Ką reiškia žodis primintis? Visi terminai iš raidės P.