versti reikšmė

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 2006

MySQL server has gone away

SELECT zodis, url FROM zodziai WHERE zodis in ('versti','verčia','vertė','FrnW','DPošk','KBII154','BŽ266','daryti','griūtų','parvirstų','šono','griauti','mesti','Versk','kūlvertais','vežimą','šieno','muni','verta','vėl','sėdu','Kiaulės','lovį','ėst','nori','Veršis','viedrą','turi','dabot','Matai','kaip','siaurai','pradėjo','tekėt','medus','reikia','verst','kubilas','Ariant','vienon','pusėn','žemę','plūgelis','Bangos','laivelį','NdŽ','toks','šaltas','didelis','vėjas','kojų','pakilo','vedvi','Toki','audra','buvo','eitant','Atpūškoję','aikštėn','turim','sustoti','sniego','gilu','kartais','nuklimpstam','ligi','pažastų','LDovyd','Sraunus','vanduo','Sūkurys','pasidarydavo','arklius','Nuovargis','mažas','kelmas','didysis','Vdžg','Mažas','kupstas','didelį','akmuo','mažasis','JJabl','impers','Menka','galiu','paeit','kaži','mane','Onš','Šiton','negaliu','Jeigu','tiesiai','žiūri','nieko','kiek','šoną','tuoj','Všn','atsisėdi','sofos','įlendi','aukštielnioką','žiemą','žmogų','daktarą','prisišauksi','pjaunant','kertant','laužiant','guldyti','Būlo','verčiam','sausynus','pjaunam','malkos','DrskŽ','Verskiat','šakainį','smelka','rasodną','velnias','Pradėjo','mišką','Geriausius','rąstus','malkoms','Imkie','kirvį','matiką','versk','aržuolus','ardyk','Verti','pradalges','linksmiai','šienauti','Paprastai','tėvas','eina','pirmas','plačią','pradalgę','nepalikdamas','žolelės','Didelėm','pradalgėm','rugius','Kair','Ilgi','rugiai','dideli','nebuvo','Pustys','dalgelį','vers','pradalgėlę','pjauna','medžius','Šts','Gražus','žvėriukas','bebras','plaukia','neša','Tačiau','nežinai','niekada','nesužinosi','jauti','liepia','sėsti','traktoriaus','žydinčias','obelis','VBub','Pasiutusi','Dusia','labai','Plieninis','ungurys','girią','JT268','Matė','nematė','vertant','refl','Rugiai','nesiverčia','pradalgės','skersti','pjauti','Kiaulę','šią','savaitę','atveš','meisikės','žudyti','kauti','Vokietys','žmones','Škt','marinti','vėžys','medžioti','gaudyti','Geras','katinas','pacukus','reik','lašinių','duot','blokšti','sviesti','žemyn','gilyn','Šieną','biskį','sausą','suvežėm','paskum','kaist','vertėm','žemėn','pantai','aukštai','keturi','penki','vyrai','paspėjo','šiaudus','aplytą','kupstį','džiovink','vėlei','drūtas','gausdamas','lėkė','visko','taršydamas','šieną','puolė','kupsčių','didelius','sluoksnius','JSav','mašinos','terp','durų','greičiau','būtų','jiej','invažiavo','vandenin','juos','upėn','neužsitapino','Vėtra','stogus','Vkš','Pranis','pabūgo','savo','žodžių','dvilinkai','susiriesdamas','vilko','linų','pundus','MKatil','Tėvas','vežimo','mėšlą','kratom','vertykle','linus','galo','nenoriu','einu','šiaudų','nešt','LKT128','Perniai','neturėjom','dėt','obuolių','vežėm','rateliais','žvyrduobę','Grybas','sūdytas','pagauna','kvapo','neišvirs','laukan','Karstas','nuleistas','kapą','duobkasiai','ėmė','žemes','Įsakė','ponas','bernam','vežtų','didžiausius','akmenis','verstų','šulnį','Tenai','mušas','šimtais','duobes','kremta','varmai','Krš','Šaudė','duobę','paskiau','kalkių','pylė','viršuo','papuolo','tosna','žvyrduobėsna','sutvarkė','dabar','kapeliai','Plvn','Tuomet','ūmai','pragarą','visus','teverčia','kruvins','mano','kardo','smūgis','tempti','traukti','išvirstų','būčiau','stvėręs','vertęs','griovį','Muni','lovos','lauk','Atgulu','pasigulėti','nekeluos','plaukus','rauna','vaikas','smarkiai','stumiant','daužant','virstų','laužti','Verčia','karvė','duris','ragais','Anas','nuejo','vartus','buldozeriu','tuos','Kryžių','kalno','kryžius','Mšk','kryžių','naują','statysim','tvoras','važiuodami','kiaulės','pradės','alkanumo','Atjojo','šelmis','bernelis','svirno','dureles','kareiviai','verstie','siratėlė','gailiai','verktie','BsO127','Jūrios','bangas','KII336','Žž','ardyti','Verst','laužai','statyt','nauji','namai','visas','trobas','suvarys','vieną','drūžę','Mūsų','triobas','kitą','metą','Jaują','atplukdė','šič','paskui','traukė','statė','Brž','Vaiskas','šaudyt','gryteles','netoli','BM160','Turėjom','seną','gryčią','atėjom','čia','gyvent','Krantus','Nemunas','kito','kelio','ieško','kitur','nutekės','JJank','Pečius','daba','nereikalingas','darysi','nejau','versi','Grnk','Išrietėjo','vartomi','kaulai','kapus','meškos','pečių','paskutinį','plėšiką','užmušt','BsPIV272','Traktorius','kopas','lygina','Plng','nugriovė','katriem','patys','ūkes','draskė','Lietuvą','kela','kurčia','namą','neišgirs','Btrm','DŽ1','Erž','rauti','šaknų','plėšti','Reikia','krūmą','viską','stelbia','Smln','kelmus','Raunam','kertam','krūmus','AGric','Pavakarėje','šeštadienį','broliai','dalbas','kastuvą','kirvius','kelmą','žaliuoti','vėjelis','pučia','šaknelių','Atlinguoja','šmėkla','karo','kalnus','versdama','TTilv','užderėjo','vasarojus','siena','verčias','Javai','užsinešė','dirvos','vertės','šėrė','šaknim','ranką','intr','šalį','Palyčia','griauna','LzŽ','Tiesian','šonan','žagrė','Dglš','gražiai','Arklius','pasišėriau','plūgu','verčiu','Dgč','Daba','traktoriais','prikišta','mėšlo','plūgas','nebeverčia','Vertė','lubiną','tokiu','Drsk','Čia','verstuvė','būs','verstum','Krygom','aria','dobilieną','Plūgas','vagą','JnšM','lentą','Šmn','Tiej','noragai','Vagos','daugiaus','verstos','Salako','apylinkių','artojai','pirmą','versdavo','lauko','vidų','manymu','dėl','javai','turėję','griūte','griūti','Artojas','nebevers','gilios','vagos','BBraz','Arklas','lengvai','rausė','drėgną','blizganti','saulėj','velėna','tiesi','styga','vertėsi','artoją','VMykPut','arė','rudenį','krygos','teip','aždžiūvę','Alks','Mūs','žemė','tokia','kaladom','verčiasi','Šll','Mžš','rausti','knisti','piktas','Versta','suversta','šernų','bulbos','Šnipu','knisa','kiaulė','Žolę','nosia','širdijos','tvarte','pilna','musių','Antš','rausiant','kelti','viršų','kurmiai','žiemos','nebus','melsvi','KlvK','kastuvu','skverbti','gilinti','Nušilę','kasa','grovius','Įkasę','durpes','spatu','nulaužia','tankiai','spatą','Žvr','skverbiant','Pabaigėm','bulves','Seniau','šake','Vyrai','šakėm','bulvių','kerus','SD201','ŠT104','viršutinę','pusę','keisti','apatine','antraip','akmenį','Nespėjai','sudėt','kupečius','perlijo','Pžrl','Nebežinau','katras','minkomos','duonos','šonas','neverstas','šitas','Kepamus','maisto','produktus','galima','gerai','apkepus','pirmajai','pusei','sukti','Pradužo','katro','margutis','galą','PnmR','Išbąla','drobė','viena','pusė','išbalo','verti','antros','pusės','Drobę','išbaltina','saulės','sklaidyti','šalis','geriau','džiūtų','Tiktai','verskiat','eisma','grėbti','KlvrŽ','grėblio','kotais','plonai','sukloja','nereikia','Kiaurą','dieną','patamsiukais','parėjo','Jnš','Mano','liuobėjo','greičiaus','padžiūtų','LKT136','Šienas','darže','sėdžia','gieda','Pone','karaliau','duok','lietaus','Vaitiškio','ūsai','prasiskyrė','tartum','grėbliakočiu','verčiama','pradalgė','vožti','Kiek','skrynę','versuot','tiek','graudžiai','verksuot','skleisti','Versti','lapą','Vaikai','puslapį','puslapio','PCvir','Verčiu','knygos','šimtametės','senus','pageltusius','lapus','kunigas','brevijoriaus','puslapius','lūpos','šnibžda','žodžius','Kažkaip','lapai','penkis','karto','nemoku','gulimą','padėtį','ridenti','vieno','Reikdavo','valgydint','sunkus','ligonis','Kaip','neatverčia','guli','negyvas','Ligonis','rėkia','verčiantys','visą','sopa','užeina','skaudėt','verstis','aukštinykai','Verčiuos','kairiojo','pagalvin','spaudžiuos','IŠein','verčiuos','skauda','guliu','neskauda','Vaikas','lovutėje','kelias','nemažas','pakyrsta','meškai','gulėti','vertas','Mžk','sėdys','stojys','vieneip','vertys','kiteip','didiliai','prasta','naktis','Taip','galvoj','parėmęs','kunigėlis','paskutinio','SČiurl','Vertės','negerai','antro','blogiau','Žem','pailsiu','versiuos','sėsk','DS53','Sveikatos','neturiu','pradeda','širdis','išorinę','vidine','kišenę','laidyk','parplovinėk','grobus','versu','taip','šiaip','išvirkščioji','Vanduo','grobą','pats','grobas','persiūti','kita','puse','Drabužį','suknelė','Rūbas','sako','nemožna','ŠT373','risti','raičioti','kūlį','verčiau','Kūlius','vaikai','pievos','moki','kūlę','Žgč','Kitas','lėkdamas','džiaugsmo','Žingsnį','žengsi','numie','Reik','gandrą','pamatai','kartą','LKKXIII128','Buvo','atlėkę','lėktuvu','mirties','kilpą','darė','ristis','ridentis','Verstis','galvą','Verčias','verstinis','karvelis','paprasti','karveliai','avinas','išsinėrė','virvutės','Pempę','pamatęs','verskis','laimė','metus','Neliesk','manęs','prisiliesi','BSruog','Boba','padėjo','tokios','lopetos','norėjo','mest','prikūrytą','karšta','verčiausi','išsisukau','koją','BsPIV48','Kūliu','verčiuosi','SD123','Mergaitė','kūliu','šokinėja','pritūpdama','rankom','sparnais','mosuoja','zuikis','pakalnėn','daug','dėti','krauti','BŽ42','krūvą','kupetą','Pašarą','kašikais','karvėm','išdžiūna','nurauti','žirniai','klaimuos','kultuvais','kuliam','laidarą','liuob','Krtn','Neversk','karvei','padaryk','kratinio','kraudavome','versdavome','nesigailėdami','glėbius','žalių','eglišakių','ugnies','tirštesni','dūmų','kamuoliai','pakiltų','Vežė','klojimo','javus','Davė','davė','kluono','mašiną','Kloja','pašarą','kojom','miško','slenka','rogės','rąstais','kuriuos','prie','upės','laužtie','kapuos','vienas','kaulus','verstinai','Piktumą','kitam','vertam','Vertuos','akminus','pudamentuo','gausiai','duoti','tiekti','Tėvai','miestelėnams','vaikami','Menkiausias','susirinkimas','kulkoze','šnapšo','vagonais','Mažai','primelžu','nebvertam','pieno','pieninę','užsienio','Lietuvos','prekių','Brš','verstinos','Kuperatyvai','piningus','veža','prekes','tolie','Rosiją','Šimtus','karvi','melža','seniai','Jiems','pinigai','verčiase','negalia','būt','puikiai','auginti','Patręša','kokius','laukai','DūnŽ','berti','barstyti','Trąšų','mėšlus','Pelenus','smėlį','ledo','laukon','Rytais','Amilia','košė','sagoną','stalo','JBalt','Nešdavo','bačkon','uogas','druskos','neverst','reikės','įsidės','Obuolių','daugis','kiaulėmi','Šiemet','svietas','bulbas','maišais','Gyvenimas','smėlio','laužė','pečius','JGruš','Rūsijai','kiaurą','maišą','nėr','tvarkos','BzF197','pilti','lieti','niekas','neišgers','pila','pažliugę','Neša','vandenį','šitais','kabliais','sienojų','gaisrą','Pila','Nemnan','Gardino','kokis','rudas','vanduoj','Bitės','perus','medų','Visą','sielvartą','Keli','vyrukai','palei','langą','stačiai','butelių','gerkles','alų','Skdv','paliovos','gerti','Stiklą','stiklo','Pasileido','visi','didis','Lkč','Visi','sprogo','sprogsta','stikliukus','Smurglini','murini','gerklę','kokį','rašalą','maurus','serga','Prisitraukė','artyn','ąsotį','alum','nebepaleido','stiklinę','stiklinės','Pabalusį','ožio','akis','spiritą','nenusistojusį','šiltą','snigti','arba','lyti','Tokie','bjaurie','nejudėk','trobos','pūga','Dideliais','plostais','Žiemą','sniegai','apačios','Lietus','lijo','viedro','TS1897','lauke','girdėtis','baisiausia','žaibai','perkūnija','lytus','viedru','Krok','Graž','NmŽ','Rmš','Ruduo','visumet','vasarelę','apipuvo','viskas','tuščia','Varn','Verta','kiauras','dienas','Atjuoduoja','debesis','sniegą','virsta','kailinaičiai','nešulaitis','šlapias','LKKXVII176','Nenustoja','pusčius','vertus','Deda','tokiais','ubago','kąsniais','nematyti','Všv','Sniegą','karties','Lijo','kibiro','vyžais','LKKXIII125','Nelijo','nelijo','užvers','užnešti','sniegu','užpustyti','kelią','KBII54','griozti','naršyti','atkakliai','ieškoti','kniso','taršė','naršė','trobą','tvartą','kluoną','gulėjo','baisybė','žibančių','žiedų','prasto','negalėjo','rasti','JBalč','Išgirsi','išgirsi','žandarai','pridraskę','prikėlę','kratę','vertę','nerandą','Kratė','kamarą','piningų','ieškojo','boba','pašalius','lenda','knisius','svetimus','daiktus','gražu','vaikali','Versiu','šėpą','perversiu','alda','daiktelio','rasiu','kniausia','pavogt','Nėr','daikto','pirkioj','šitiem','vaikynam','siunta','visa','Ieško','žiuburiu','klėtę','kūtę','Puolė','skrynios','ištraukė','pagalvį','paklodę','duknas','JPaukš','Pykši','kamaroj','ŠT383','kreipti','lenkti','kurią','nors','kuria','linkme','keičiant','Sklydį','nedevės','kirpdavo','kiti','išskleidė','Aukštyn','verstais','plaukais','vaikis','kirtis','Kitąsyk','buvau','jaunas','apie','visur','miškai','viršiūnę','pamatyt','verčiant','aukštyn','kepurė','nukrisdavo','BsPII116','Raguites','paleido','Dbč','Staigiai','nesusuksi','žagrę','žmogum','madas','senovę','Žmogus','šiame','sviete','vislab','pačią','bėdą','naudos','SDauk','Kada','žmogus','piktai','alba','griekuosu','kokiuosu','gyvenantį','tada','kaltas','mokyti','tikro','gero','BPII251','Širdis','mūsų','tavęsp','Mž345','Neverčiau','piktop','širdies','PK51','geriausio','MŽ88','Dievopi','Kristauspi','KI198','Verčiame','valią','Dievui','garbės','ABaran','Dievas','siuntė','pranašus','kurie','anus','parsergėtų','tikrą','tikėjimą','SStan','Negerai','aiškinti','piktą','ŠT133','mėlenumą','Grdm','miego','atdrėkio','Visaip','tyko','didžios','priegados','rodos','ministeriai','nežino','katrul','KA103','Vidurvasaris','kiton','Praėjo','vasara','rudeniui','verčiantis','niūryn','galėjo','persižegnoti','pasakyti','amen','Dienos','pavasarį','Oras','Vertas','motriška','vierą','Versties','Liuterį','Prie','Dievo','OsG169','Amžinai','išganyti','pakūtą','darydami','Dievop','BPI124','savaip','priešingai','komentuoti','jūso','neprotas','Viską','gyvolio','daro','gyvoliai','Papratusios','motriškos','blogą','Jaunuomenė','badėsi','pašones','kalbėtojo','vertinti','anas','Dangun','dažnai','brš','Kursai','tasai','šviesybės','nekenčia','tamsybių','prš','Šlč','gręžti','grąžinti','atgal','judėjimo','kryptį','Vituli','karves','Kiaules','bent','kelis','kartus','AVencl','rytoj','versies','perkant','geresniu','pavasario','reiks','arklys','Užp','gyvensi','skirti','nestojimą','kamisiją','naujokams','dideles','baudas','posūkį','vingį','suktis','Kelias','kapinyną','Kpč','versis','takutis','eikit','vienos','kalbos','tekstą','išdėstyti','kalba','svetimąjį','lietuvių','kalbą','metu','mokiniais','Visuomenės','įnamius','mačiau','ištaisytus','rankraščius','KlbV59','Viso','svieto','raštus','knygas','lietuviškan','versiu','BM451','Gyvenimo','pabaigoje','kūrė','gana','skambias','stilingas','giesmes','Bibliją','LKXIX19','Pradėtos','novelės','nepabaigiau','siunčiu','verstą','Prūso','apysakėlę','Parenkant','derinant','verstina','tekstas','taisytinas','Mažvydui','turbūt','profesorius','Stafilas','Verčiamosios','raidės','Jnšk','kalbėti','rašyti','kitaip','negu','įprasta','įgimta','tarmę','nevertu','Varniškiai','Toks','didliai','Kitos','verstesnė','žodis','vertanti','Ėmė','gramatiką','Garbėdiev','nugi','atsimainė','noriant','tėvų','liežuvį','Žlv','verstai','mokyklos','parvažiuoja','šneka','gudiško','Lietuviai','Užmiršo','žemaitiškai','šnekėti','Žemaičiai','Panevėžio','gyventojus','vadina','gudais','kalbėjimu','IM1860','Versčiau','rašytos','nesuprantu','kitokį','mainyti','Žemę','dykynėmis','titnagą','garais','BŽ60','Mišrąjį','skaičių','verčiame','netikrąja','trupmena','ZŽem','Verčiau','pavirto','sukčium','Saulutė','kildama','kaitino','aukšto','baltąją','šalną','tankią','miglą','Dalį','gautų','daiktų','suvartodavome','kitus','pinigą','būdavo','antra','alga','Tiesioginę','netiesiogine','paprastai','kinta','tarinio','nuosaka','Mechaninė','variklio','energija','siurblyje','hidrauline','griaunu','tavo','pergales','pralaimėjimais','Leido','Kęstutis','rimtus','pulkus','plėšdamys','plačiai','platesniai','degino','teriojo','Miestus','verskit','pelenus','RD193','Šešis','kodžius','akmens','vynan','pilnus','vandens','Mž224','Christus','vynana','BPI310','skudurus','draskyti','vengti','draugijų','gyvenime','asmens','nesusipratimų','visuomenės','klausimu','Paprotį','įstatymu','prisiegą','laužąs','savę','TS1899','Viešpats','išmintingųjų','mokslą','paikystę','CII1','Pamariškiai','dyvų','išeiti','matę','moters','kuri','vokietės','laikė','Reginą','verstųsi','lietuve','ISimon','tura','būti','gyvolį','neversties','Pajuodę','verčiasis','neprivalys','važiuoti','Suvalkus','verstiesi','lenkus','A1884','Duona','kūnu','vynas','krauju','stojase','turiam','prisakymą','SGI152','Vertėse','drėgnumas','sausimus','vasaros','Mž466','Kazys','nusimanęs','koks','kvailas','tyčia','susilaikydamas','dangum','neegoistinės','meilės','reiškimo','Vaižg','vilku','lape','PrLXVII29','B505','Verskis','meška','žvėris','PPr437','Bagdonu','matininkas','didžiai','suteikė','neįmanė','įtikti','katinu','šunimi','Blnk','Trš','manyti','turint','kokių','ypatybių','laikyti','Mane','durnu','Autakoju','močią','Tave','netikusį','Nieko','nedarykit','barnę','morną','šlovę','nusižeminimą','prakilnesniu','neig','save','Ch1PvP2','Grž','dėtis','tartis','kokiu','esant','apsimesti','gudrų','gera','neišmano','durnį','versties','nenoru','Jiej','lenkais','fazę','Agurkai','sodinti','mėnuo','Pilnam','mėnesiui','mažėjant','Alytų','sakydavo','burtų','galia','teikti','vienai','būtybei','kitos','būtybės','pavidalą','išorę','formą','Visokiom','baidyklėm','keistis','gyvenimas','Versis','laikai','gyventi','gali','žinot','dešim','tūkstančių','metų','dusyk','dienos','Vyrų','vyrų','motriškų','mados','kunigų','baltas','vasarą','žalias','šalinti','valdžios','atimti','valdžią','galią','valdyti','cėrių','Tais','metais','Tokių','sugalvojo','žemynais','pirminykų','Karalius','sosto','šalin','Užėjo','cicilikų','metai','sąmaištis','mokytojas','susirinkimuose','prakalbas','sakyti','carą','savęs','leisti','Kunkulą','KI124','trobų','kaminai','dūmus','tyliais','rytmečiais','Šaltinis','nesustodamas','naujus','vandenis','Ugnikalnis','laivą','Tarytum','staiga','prasiveržė','ugnikalnis','kraterio','gerklė','spjaudė','lavą','šaltinis','Žmonės','sūrus','šaltinėlis','giliai','žemelės','VKrėv','verda','tusai','versmė','padangę','kilo','tirštų','TS1900','kaminų','dūmai','kunkulais','visu','debesiu','Smirdi','degantys','šienas','sūdės','nešluostytos','Netrukus','suliepsnojo','kūtės','pono','Skrodskio','kabineto','užsikuria','kūlelis','liepsna','kaminan','Dūmai','gerklės','kamino','Sykiu','lava','garai','kalną','apsemtą','ugnia','kurio','griausmas','žeibu','kubiluos','rūgsta','alus','puta','lipa','Kadgi','puode','Garas','arklių','prusnų','raudonais','kamuoliais','besileidžiančios','užlietoje','lygumoje','Durys','girgždėjo','neužsidarė','plyšius','ypačiai','šaltis','upeliai','žalio','vyno','kraštų','taisos','žali','šilkai','dugno','balti','perlai','DrskD107','burnos','degtinės','smarvė','baisūs','žodžiai','keika','linksta','akyse','žarijos','Pyktis','verksmo','marių','sietuva','AMišk','rastis','itiej','barzdom','LKKXXIX184','darbai','peklos','lietus','Rdš','veržtis','virsti','plūsti','trykšti','lietis','gilie','žiubalas','Gršl','Dūmų','pečio','rūkant','sunktis','Alsuoti','sunkiai','prakaitas','Prakaitai','darbas','padėti','skatinti','išsiskirti','Liepžiedžių','arbata','prakaitą','nasturcijų','žiedai','lįsti','kištis','išvirsti','paviršių','Gieda','lenkai','gyslos','kaklų','Vžn','Labai','šiton','kojon','Levas','suspaudė','vilką','nemielaširdingai','žarnos','vidurių','išeit','vidaus','pakūnės','Veidą','spaugais','niežėjimas','šašais','muno','paršus','neišgydau','tris','tymais','valiai','nesėsdinėjo','Raudonligė','mėlynės','labiau','Duoda','gert','midaus','arielkos','lauką','kiauniežėmis','atbulą','dagilį','parvilkti','pasismilkyti','tuomet','sugys','buvusios','nustos','TŽIII357','išgąsčio','turia','špuogiukai','duoda','dirvinių','našlaičių','arbatytės','piltis','raupai','pajuodo','Rankos','pirmiau','išpursta','vėliau','luptis','pūslės','jėga','brautis','spraustis','grūstis','Žmonių','vertamos','kitas','kryžokai','pilin','lietuviai','stipriau','gynėsi','BM106','Ėst','nėra','griaužia','gardus','Agar','nematai','bitelės','avilio','renkas','vienan','kamuolin','Spiečius','Liūliai','žemės','Musės','saulė','užšildo','Skrb','knibždėti','Sekmadienį','krūmai','žmonių','Žrm','būriu','greitai','pajudėti','pasipilti','Tiesiog','umaru','eiti','KII36','Staiga','sujudo','žmonės','kalbėjimo','tiesiog','VKudir','Vadoklių','rusų','kariuomenė','dūtkūliais','miesto','Puol','kulkos','tankios','kaipo','ledai','Napoleons','linkai','SD168','CII998','R190','MŽ253','ŠT26','turėti','verslą','Siūti','siuvėjo','amatu','ŠT211','versdavosi','ūkės','verčiaus','gyvulio','arkliais','versdavos','karvę','turiu','karvės','žąsims','menkiau','versdavomos','Šlu','padarysi','visokiais','amatais','Žeml','meistrysta','Žmones','miškų','audimo','moteriškos','mergos','reikėtų','JT375','Mės','nesverčiam','niekap','GrvT99','žmonys','vogimu','plėšimais','širdės','leida','Tiek','vagimis','vertėmos','tenai','tekinimu','tekintojo','darbu','ramūs','darbštūs','senoviškai','gyvena','besiversi','nebetekęs','Matas','tašė','malksnas','Tomis','besiversdamas','pasistatė','krūme','trobelę','Milžo','šešetą','karvių','pienu','dėlto','nesivertė','užtat','maitinosi','Sako','pieną','statyčiu','versčiuos','norėdamas','pelnyties','augina','taboką','Žinai','mums','pinigų','verskimsime','TŽIV382','kuris','ėmęs','penkius','talentus','jais','nupelnė','GNMt25','Vežta','SD56','dvarą','tėviškės','reikiant','valdyt','besiversdams','lobių','užpelnyt','RD201','tikras','kiekis','parduodamas','rinkoje','ūkiu','nesiverčiantiems','gyventojams','išeitį','manytis','versuos','pagalio','neturu','Šiais','laikais','verskias','diena','senatvėje','vertuos','verties','pinigais','vertėmės','Kitą','pigiau','Žlb','kari','sunku','Daug','dirbam','LKT101','galėjome','dovanai','nedavė','Pamatysma','jauniejai','versias','Sunkiausiai','vagys','žulikai','prakaitu','Nemoka','apsieiti','prigulint','jiems','gamta','A1886','malagystoms','įprato','greit','neatprasi','Tasai','pavadino','dešimtį','tarnų','jiemus','vaškų','bylojo','jumpi','verskitės','sugrįšiu','VlnE185','verčiatės','ligos','Antz','Skanėsais','čirškina','gerovės','rengtis','Verčiuosi','klumpė','Varge','būdamas','išmanai','VP49','PrLXVII28','B405','versys','žmonims','neįtiksi','praktiškai','vartoti','naudotis','Negana','turėt','tinkamą','terminą','mokėt','KlbXVIII22','Juozas','Barbelę','daiktą','kuriuo','patiko','Pono','savais','nedrįso','įtarti','AVien','išsisukinėti','Prispirtas','pamaluoji','SD122','SPI324','KII2','LL35','ŠT148','primygtinai','reikalauti','spirti','priverstinai','raginti','atlikti','tave','neverčiu','drauge','mažo','mokint','darbo','suprastų','pinigas','pareina','mokėtų','sunaudot','Nevertė','tąsyk','mokyklas','nėkas','nėjo','brangios','mamaitė','seno','vyro','LKT90','Myga','tekėtų','tavęs','patariu','nepražūsi','Pripilkite','dainiui','didesnę','mido','taurę','tegeria','verčiamas','nenori','geruoju','manau','palinksmės','senas','vaidila','artina','skiria','bendras','reikalai','norėtum','Neverčiama','nūnai','išpildei','pirm','ilgų','pažadėjau','Teisinė','valstybė','naudojasi','verčiamąja','teise','bendros','sumetimais','SŠalk','tėvai','dukterį','eitų','Pliudriko','bagotesnis','BsPIV255','Niekas','nevertė','spaviedotumias','kunegui','MValanč','Heretikai','moteris','idant','DP52','mylią','Ch1Mt5','atpuolusius','nesibijančius','syla','nuog','zokano','atpulti','BB1Mak3','ligomis','pamokyti','kožnas','sąnarius','vartotumbim','tatai','esti','sąnariais','gerus','darbus','dirbtumbim','BPII370','Neigi','reiktų','Sakramentop','įstatymus','Vln9','Šventės','šios','linksmybė','įsčias','giedoti','saldžias','Mž283','Aplinkybės','netgi','negailestingus','paskutinę','akimirką','sulaikydavo','jausmas','kažko','laukti','tikėtis','JMik','Tinginio','nėkur','neversi','marti','nedėsi','Užv','verčiamai','Nusižengė','mokėjęs','darbininkui','prekėmis','Karalienė','prisiversti','pagalvoti','Vilių','Draugijoms','esą','gyvatą','Netraukite','tarpan','mergelės','neturi','pašaukimo','Valstiečiai','turėjo','klausyti','naujai','skelbiamų','tikėjimo','tiesų','SD1196','poreikį','norą','liaupsių','srautas','vemt','suka','vymą','Bloga','bloga','krūtinės','Duok','kamparo','nugert','raugėt','suvalgė','atgalion','LKKXIII118','negali','valgytie','blogos','sveikatos','Atgal','valgį','Paėjus','ažu','stūrio','imti','veikiamam','Nerimas','tokie','šiurpai','kūną','užperimam','mezga','kiaušiniai','Kiaušiniai','žąsiukai','neišriedėjo','žąsys','kiaušinius','žąsiną','palikt','svetimo','pulko','Žąsiną','apverčia','VoL245','Vdš','Lnkv','Kiaušinius','išperėjus','višta','šešioleka','kiaušinių','užleidžiau','perėti','LKKXI194','kiaušis','pryš','saulę','veizant','tamsus','verstas','jeigu','šviesus','kliunkis','Žąsinius','šįmet','antinius','visai','Pusiauraky','neversti','Neverstuosius','išima','nedėlios','žymu','kiaušinis','Žml','vaisinti','išrausi','gaidžio','dalgę','neverčia','čiūpoja','TŽIII367','leidžiau','viščiokai','lemti','Ponas','siausti','šėlti','dūkti','Audra','Pačios','drūtosios','šakos','nulenktos','tarsi','audrai','miške','skaudėti','gelti','vidurius','nebegaliu','paleisti','apyvartą','paskleisti','Pinigus','DŽ2','primesti','kokią','blogybę','kaltinti','motyna','tėvo','tylia','bedieviai','netikę','munęs','klausaus','sienos','šepetone','Svietas','tavę','nekaltai','keikti','koneveikti','Pasiuto','akės','žalčiuo','pabalo','Ameriką','visaip','uždrožti','sušerti','priusną','tokį','žodį','snapą','Slnt','susigrąžinti','insiduoma','aždirba','neinsiduoma','savų','grašių','LKKXXIX84','akiplėšiškai','gintis','griežtai','tvirtinti','nesant','nebuvus','žentas','nukirstose','slibino','galvose','liežuvių','BsMtI188','neėmė','akys','kaktos','sunkų','darbą','Keliu','akes','sunkumo','tęsei','maišus','Rugius','pjauni','pjautuvu','paslenkęs','nepakeliamą','skausmą','Sirgau','skaudėjo','benkio','Ilga','nelaikysam','versam','apsigalvoti','Apsisvarstė','išvažiavo','miestą','kiaulę','paėsti','Urnėžis','nesiruošė','kuilio','veislei','nebetiko','Kasmet','lašininius','antrą','kitu','požiūriu','vertinant','tačiau','Baranauskas','meto','Lietuvoje','didžiausias','žinovas','tyrinėtojas','norėję','keliauti','toliau','nakčia','ąžuolyne','puikus','pavėsis','Antra','kalčia','veiksmažodžių','leksines','reikšmes','padeda','suvokti','valdomos','formos','LKGII12','Antrą','sakoma','išmano','gano','žvėdams','valkiojanties','negudru','Rymą','važioti','Voverės','priklauso','atsargų','nemažai','išnaikina','plėšrieji','žvėrys','audrą','galvos','reikštis','triukšmauti','Tytuvėnų','miškūse','mūsiejams','maskoliais','kariaujant','pašmurkš','pakrypau','Betygalos','parakviją','Broliai','audras','vestuves','stalus','krases','krosnis','daužė','gėrė','ūžė','kriokė','dainavo','aldrus','Vėjas','aldras','saiką','praradai','pradėjai','galvų','velniai','pirma','aniuolais','prieš','poną','Dievą','priešinos','pakorojo','nustūmė','peklą','esmės','Naujas','šeimininkas','Išdavikas','jūs','esate','Jūs','verčiate','didelę','netvarką','jaukti','visiškai','kaltu','apkaltinti','bėdos','neversk','Jisai','teismą','Šln','vėžiuo','nereik','daktarams','manę','išsiteisysi','Mergele','jaunoji','lelijėle','baltoji','šitą','bėdelę','bernelio','galvomis','stengtis','Nežino','galvom','gūrus','mūrus','šmeižti','nieką','nerodyti','pagarbos','niekinti','Pati','duktė','motiną','manai','Save','niekus','lepinant','paikinant','gadinti','nėkus','vaiką','nėkumet','nesubara','Žmonelę','nora','geguže','driežu','veidmainiauti','kailio','persistengti','Žmonys','KlK10','Anys','skūros','dirbt','apsisegt','Senam','suskausta','atleisti','pareigų','anam','blogo','nepadarysi','aną','Štk','juokais','pašiepti','išjuokti','šaipytis','anksčiau','nesakei','versdavom','SZob','kailį','pažiūras','įsitikinimus','ateina','Seni','nebevertam','Nėkas','gvaltą','nespira','kailinius','žiūra','pataikys','tokių','žinau','kaimus','Skdt','Skrd','apkalbėti','Viena','Kalnus','paskutiniais','žodžiais','dėjo','parpykusi','atatekėjo','Klausyti','baisu','štai','keikia','dirbti','kaltę','vežė','Žirmūnų','daboklę','pastatytą','Tarutis','pačiai','vaikui','Nutilus','zylei','paukšteliai','šoko','baisesnes','kaltes','Neverskiam','vyruo','vienam','kalčios','kalčias','Stalino','Brežnevo','tebesėda','KlK53','Kita','nemaža','grasaus','reikalingos','redaktoriui','galutinai','suveržti','kepšes','menk','mirti','žino','kojas','raminas','negreit','Viskas','išsibaiga','žmoguo','maniau','Nebgali','apsikopti','vargti','Geriau','rūkysu','Gera','rūko','ankstie','kojomis','gyvenseną','kvailioti','sentelėji','nosę','krapštyk','Prisigeria','kūlius','kūliais','strimgalviais','pulti','Kūliais','paržegnotas','Paį','Dabar','močia','juodi','jaučiai','anot','pradėti','nebversu','liežuvio','mirsu','pačios','išejusios','Krž','liežuvis','kalbantį','Lenkiškai','nesverčia','Senai','neapsiverčia','liežiuvį','negalintį','teisybės','nevertas','blogas','naujynas','Žiūrėk','pletkauna','Tegu','atsikeliu','niekais','ChEst1','žiūrėti','Vyresnioji','ištekėjusi','jauno','gražaus','bajoro','ryto','vakaro','žiūrėdamas','veidrodžius','savim','tesigrožėjo','tesirūpino','nieku','Svietą','KGr382','Dūksėjos','savimi','teisiais','SE183','Ožiai','ausis','savas','užverpia','DP209','Nieks','negal','dviem','ponam','tarnauti','Arba','neapykantoj','turės','mylės','paliks','BtMt6','nenorėjo','todrinag','neverstumbei','DP362','kursai','valgo','teneverčia','nevalgo','Ch1PvR14','menku','dėmesio','dalyku','nepaisyti','nevertinti','Pastangas','Niekais','neverskite','pranašysčių','Ch11PvT5','Dovanas','geradėjystes','vertėme','KlM103','išmintingesniais','daros','Christų','argumentus','DP119','patekus','sunkią','išeities','Šiandie','Dkš','Nors','kapeikos','nosį','dvokia','smirdėt','perdėtai','turėsim','ieškojos','pūgą','Kokią','mergas','Pareita','prisisprogęs','pūgas','butą','neturėjimas','kantrybės','krioka','Pūgas','beieškodami','batų','LKT91','Vaikų','suvežti','laukus','miškiuką','purvą','Pikti','ragočiu','ragočiais','Viedma','ragana','nagais','kapstos','pilvu','šliaužia','nepereina','TDrIV260','ragočium','Giedanti','galas','neguls','slenksčio','skuitinį','siusti','tekėti','stačiagalviais','skubėti','Turiu','strimagalviais','Dykūnai','stulpu','baimės','skausmo','sustingti','sustirti','galva','švarką','Visokių','traką','muštis','nepaduosu','Ch1Kar10','nežinot','berniokai','velnius','krėsti','išdaigas','Liuob','tame','bendrabutėje','Šviesus','velnių','neverta','reikėjo','todėl','velniais','nedorai','elgtis','sūnus','dideliai','daugiau','moka','stipendijos','neveiza','zyle','pelėda','Zyle','padarys','karvelę','turime','skolintais','nusipirkti','melavau','antversti','apversti','atversti','įversti','išversti','paišversti','nuversti','paversti','padversti','parversti','perversti','pieversti','praversti','priversti','razversti','suversti','užversti')