suvokti reikšmė

Kas yra suvokti? 1 suvókti tr. 1. OsG161, J, M, NdŽ nuimti derlių, suvalyti javus: Suvalyti, suvokti Q142. Javus suvokiu MŽ. Vasarojį suvokiau, t. y. suvaliau, suvežiau J. Papilkėjęs šiaudas, jau i sužaliuos nesuvoktì Krš. Negal nė šieno suvókti, lyna kaip pasiutęs Vgr. Ale y[ra] tokių, galėjo suvókti ir nevókė, i supuvo [šienas] Klk. Suvóks, kaip [bus] graži Pln. Tada aš jūsų žemei duosiu lytaus savo čėsu, ankstybo lytaus ir vėlybo lytaus, idant suvoktumbei tavo javus BB5Moz11,14. Ir šventė suvokimo gale metų, kada savo darbą būsi suvokęs iš lauko BB2 Moz23,16. | prk.: Jeib ing Dievo kluoną būtumbim suvokti BPI216. | refl. NdŽ, Vgr: Par tą rudenį ir išsikulsias, i susivóksias Akm. 2. Sut, K, S.Stan, Mit I66(Klp), BzF200, DŽ, KŽ, Žg surasti, suieškoti, aptikti: Led suvokiau savo raktelį, t. y. suradau J. Suvóks žydą, kad ir toli, t. y. atras J. Aš kelią lengvai vėl suvoksiu Vd. Tamsė[je] nesuvóksi kepurės, t. y. nerasi J. Girtas nebsuvókia namų, t. y. nebatsenka J. Pats pametei, pats i suvók Slnt. Seniai bebuvau, nebsuvóku kelio Rdn. Aš čia viena negalėčiu važiuoti, nesuvõkčiu kelio Krš. Staselė delto suvokė, nepaklydo Pln. Nebgali suvõkti, jau miežiai dideli, suaugę, tai tik pagal akmenį suradau kapą Ppl. Pirmą kartą nesuvóku, kur įeiti Kv. Priejo naktis, o negaunu nakvynės, o pareiti numie negaliu besuvokti – ir pargulėjau palaužiais Šts. Kame suvóksi, kame anie y[ra] Plng. Suvókiau kumelius pas Rietavą Jdr. Suvóka zuikis obelalę i griauža Jdr. Karalaitė išleido pasiuntinius į visas žemes, kad suvóktų tą, kurs ant kalno antjojo BM388(Plt). Pasiėmęs mietą tol talžė, pakol kiaulė suvókė tą skylę toros, par kurią buvo įlindusi PP51. Jule, siųsta jei nešoksi, spėriai durų nesuvoksi (d.) S.Dauk. Kur aš suvóksiu savo motynėlę? LB66. Raštininkas vos besuvokė duris iš džiaugsmo LC1886,1. Zolys, suvokęs Marcelę, įsivedė į vidų Žem. Važiuosit vieškeliu; per mišką arčiau, bet nesuvoksite LzP. Kur tasai nor eiti, kad nesuvoktumėm ŽCh119. | prk.: Kame tavi (tarmę tiriantį) alga suvóka, ar atsiunta? Jdr. ^ Siūlas kamūlį suvóka Lc. | refl. K.Būg, J.Jabl, NdŽ, Kv, Skd: Ko reik, pats susivók, o nelauk, kol kitastave ieškos Slnt. Susivóki keliūs[e], ka i tolimas esi Šv. 3. surinkti į vieną vietą, pasiimti: Ale nu aš anas (bites) atgaliau suvókiau i tą šėpelę Klk. Bei nū nusiųsk ir suvok tavo bandą, ir vis, ką ant lauko turi BB2Moz9,19. Todėlei sukuopkit vyną ir figus, ir aliejų ir suvokit tatai jūsų induosna BBJer40,10. Eš kluonus (aruodus) savo išardęs didesnius budavosiu ir tę suvoksiu, kas man auga BPII377. Ir jis suvokė visus savo vežimus RBTeis4,13. | prk.: Dievas jį suvókė savęsp KŽ; N. Kad Dievas mane geriaus suvoktų! N. Ji (moteriškė) tą naktį jo (kūdikio) nesuvokė (ps.) BzF43. Jeruzale,… kiek kartų eš norėjau tavo vaikus suvokti, kaip višta savo vaikelius suvok po sparnu, bet jūs nenorėjot BPII210. Jis, kaip moteriškė grašį pametusi, mus ieško norėdams mus vėl suvokti BPII 225. O vienok sugrįšk manęsp, – bylo Viešpatis, – ir aš tave suvóksiu DP477. | Ir tapo suvoktas (palaidotas) savo žmoniump, senas ir gyventi nugrisęs BB1Moz35,29. | refl. NdŽ: Taip tokioj vietoj susivokia tūli lietuvių tautos vaikai Vd. | Iš mūsų ašarų sėklos tūls vaisius susivokęs Ns1832,3. 4. refl. KŽ pareiti, sugrįžti, parsirasti, parvykti: Susivokti į Klaipėdą TP1881,15. Taip šišion vėl ir susivokėva Vd. Šiaip ne teip susivókiau [į namus] NmŽ. Išsivilko vakaršiandien tik susivókė Trk. Baikos, neprapuls toks vaikis, susivóks Vvr. Špokai išlėkę besusivóks rugius sėjant Šts. Ryte anksti vaikelis su vežimuku pas tėvą susivokęs vislab papasakojo Kel1881,184. Katriuke, juk mudu bulves virėva; suvalgykiva keletą, kol motulė susivoks LzP. Rytą išeina, vakarą susivóka Pvn. Kad vakaras yra, tura kožnas susivókti į savo namus, o nesivalkioti patvoriais pakiemiais Prk. Taip vėlai išvažiavo, kada susivóks? Ll. A jau susivókei? Lig juodo vakaro pagriso i laukti End. Kaip saulelė nusileis, visi susivóks Pp. Gerai, ka vaikai susivóka i padeda, ką senas darytumi Rdn. Jau priš aušrą besusivókė Krtn. Mes susivóksam, kaimynų mergelkos ateis pas mumis Klk. Vedė[ja]s susivókęs jau Kv. Visi susivókėm, visi gyventi būtumiam krūvelė[je] Vkš. Nėku trukus susivokėm po mūšio, kur gyviejai Šts. Ir tėtušis iš turgaus susivókė Up. O tėvas tarė: – Nu garbė Dievui, kad susivokei, nu motina jau ir akių pritrūko beverkdama M.Valanč. Pirm trumpo jis dabar sveikas linksmas čionai susivokė! LC1879,38. Tenueit (tesusivok) Aaronas savo žmoniump BB4 Moz20,24. Aš jau būsu kapuose veik ir tu ten susivoksi brš. | prk.: Mūsų darbas nebus be pelno, pinigai turės susivokti kada norint P.Klim. ^ Žalis pri sieto susivóks Kl. Pri vakarynės ir jis susivoka kaip degloji kiaulė LTR(Klp). 5. refl. tr., intr. Vž susiruošti: Jau buvo dešimta stojusi, kad besusivókė Kal. Jau viską susivókęs, visus savo ryšelius surišęs Klk. \ vokti; apvokti; atvokti; įsivokti; išvokti; nuvokti; pavokti; parvokti; pervokti; pravokti; suvokti
2 suvókti tr. Jn(Kv), Rtr, J.Jabl, Vgr, Pgg, suvõkti, -ia, sùvokė J.Jabl, Š, Klt; KlG100, Kos94 suprasti, numatyti, nutuokti, sugaudyti: Ką čia suvóksi senas visus svieto mandrumus Rdn. Kur aš ten suvóksiu aklas būdamas Skd. Nebsuvóka, katraip geriau būtų Pj. Gerai gyveni, ka dienų nebsuvóki Krš. Suvóku nueiti į Švėkšną Šv. Parsenusi, i kelio numie nebsuvóka Krš. Kad anas dar mažas, nieko nesuvõkia Str. Ką tu suvóksi, ka tu esi pusnebelis, nemoki pašnekėti Kl. Ar suvoksì, ką jy gudė? Drsk. Čia nesuvõksi, ką jis daro Plv. Aš negaliu suvókti, ką tu šneki Up. I suvók visus, šneka vėjus Krš. Su vaikesais reik didelios kantrybės, nesuvokamì anie Krš. Iš Jauniaus pats aš esu daugiausia suvokęs gyvosios kalbos faktų LTII328(J.Jabl). Suvókti dalyko esmę ne visados lengva FT. Suvókiamas dalykas yra tam tikras pažinys FT. Nesuvókiama yra tai, kas pralenkia žmogaus protą FT. Yra tam tikra regėjimo sutrikimo rūšis, kai žmogus iš dalies arba visiškai nustoja suvokti spalvas rš. Daugelis žino, kad traukiniu važiuojąs užsimerkęs žmogus negali suvokti, kuria kryptimi eina traukinys V.Laš. Lengvai suvokiamà tiesa DŽ1. Pojūčiais suvokiamàsis pasaulis NdŽ. Nesuvokiamà aistra NdŽ. Suvókė kaltę NdŽ. Ir kuo didesnis menas, tuo jis protui nesuvokiamesnis A.Vaičiul. Lietuvių simbolistų poezijoje yra nemaža eilėraščių, kurių prasmę nesunku suvokti rš. Kuršių kalbos liekanų Mosėdžio apylinkėje gal ir yra, bet man dar nesisekė suvókti: labai retai tetenka susieiti su žemaičiais K.Būg. Aš stengiausi suprasti, bet mano senatvė pasirodė per silpna suvokti V.Krėv. Tai tavo akis pikta dvasia aptemdė, kad nebesuvoki LzP. Tiktai kontrastuose ir suvokiama laimė ir nelaimė, bjaurumas ir grožis K.Saj. Vienų vietovardžių reikšmė dar ir šiandien lengvai suvokiama, o kitų – jau išblėsusi rš. Šventa dvasia, linksmintoja, nemiprastok, savęsp suvok brš. ^ Žmonių pasakos nesuvóksi: negimusį pakrikštija, nemirusį palaido[ja] Plt. Liežuvis i peklą suvóka esant Nv. Negėręs nebsuvóksi daba svieto Rdn. Suvóksma mes dabar tavo teisybę, kaip iš pečiaus kaktos šviesybę JR74. | refl. K, NdŽ, DŽ1: Senas nebsusivóki, daug ko nežinai Krš. Priešai smertį [senukas] nieko nesùsvokė ir kelniosna darė Drsk. Ana nesusivóka, ką sakanti Dr. Išejau iš miško ir nesusivóku, į kurią pusę eiti Vkš. Kad nebūtų susivókęs nusičiupti už šaknies, būtų prigėręs Krp. Aš iš karto pasakysiu visą jo paslaptį, kad laiku susivoktumėt, ar verta skaityti, ar ne Vaižg. O dabar taip staiga, taip be prasmės toji daina susivokė galvoje I.Simon. Žmogus susivókia, kai pradeda orientuotis padėtyje FT. Iš visų žvėrių ir paukščių paštinis karvelis geriausiai susivokia, kur lėkti, ir randa reikalingą vietą Mš. ^ Kai meluoji, ir pats supranti, tik nesusivoki LTR. Gera galva i peklos užpečkė[je] susivoks LTR(Vdk). ║ refl. KŽ atsikvošėti, atsigauti. \ vokti; atvokti; dasivokti; nuvokti; suvokti

suvokti sinonimai

Ką reiškia žodis suvokumas? Visi terminai iš raidės S.