votis reikšmė

Kas yra votis? votìs sf. (4) KBII101, K, RŽ, DŽ, LzŽ, (3) Švnč, vótis (1) DP327, BzF200, I; SD404, H167,180, R, R79, MŽ, MŽ104,137, S.Dauk, Sut, N, LsB 553, M, Amb, Šlk, L, ŠT50, ŽŪŽ149, votis sm. CI485 med. tinimas su pūliais, skaudulys, tvinkinys, piktvotė: Vočių pilnas SD1117. Votims apsiberu SD1117. Vočių ižsivertimas SD236. Votis vėžiu vadinama SD83. Vočia, vėžiu gadinuosi SD83. Votis, maro skaudulys MŽ119. Giesmė raudinga apie marą bei votis bjauriosias Mž425. Votys pūpsojo J. Votys perregiamos auga viduriuose žmogaus J. Gumbas buvo palei ausį, votìs DrskŽ. Juo (medumi) tepė tvinkinius, votis, kad šie greičiau prakiurtų LEXVIII105. Trūko šito votìs, o paskui gal kokius penkius ar šešius metus nesugijo Sug. Metus senelis sirgo vóčia Klt. Gumbas, votis ir kaltūnas esą didžiausios ir pamatinės vargšų lietuvių ligos LMD(And). Tvinkimas su vočia JnšM. Guzas an šito daikto, prie pat krūties išaugo, sakėm, kad kokia votìs Sn. Nuo mažumės man votìs kelia Skp. Man buvo daug vóčių: viena užgyja, kita [atsiranda] Šmn. O paskui man kilo vótis šlauny, va šitan daikte LKT320(Zr). Votim̃ aptrauktas OG241(išnaša). Võtys apstojo Dglš. Už trijų metų išsikėlė dvi võtys Pg. Ana parsigando, i susimetė krau[ja]s, pradėjo augti baisiausi votis End. Visas jo kūnas buvo viena vočià Lb. Gal išūlios ta votìs Aln. Pik[v]otės smulkios i kelias, o vótis tai viena Bsg. Ka įsiduri, ima vietrytis, tai võtys ima kilt Nm. Pasidarė tokia an pilvuko votìs LKT199(Grl). Votìs, tvinksta pirštas Pb. Sopulys būna votìs Dv. Votys auga, spaugai verčia Šd. Vočių̃, šašų paržiem sutrauktas [vaikas] Klt. Viena votis kėlės pasmakrėje, kita ant sprando A.Baran. Votìs an kaklo per pat gyslas Pls. Jam buvo votìs vėdariukan (skrandyje) Ad. Čia võtys man buvo visu galu pilvo Srj. Jį ir võtys, ir šunvotės bais mūčijo Svn. Nieko nėra nei votiẽs, nei nieko ir sopa Vrnv. Votìs buvo sulyg gera bulba Švnč. Apsirgo votim̃ i numirė Klt. Vočià pasimirė vaikas Ss. Daktaras võtį nuvarė į vidų Ss. Votìs ir didelė, ir mažutė Btrm. Kai susjuoks karaliūčia, trūko votis ir sugijo LTR(Klt). Neduoda votiẽs nė pačiupinėti Pln. Vaistas nuo votiẽs Ėr. Kad voties neatatiks, nė kokios liekarstos nepamačis An. Kai votìs ar ant rankos, ar ant kojos kur įsimeta, tai [skaudulio žolės] lapus sumušti, sutrinti ir tverti Yl. Kai keliasi votis, to vieta šutinama sėmenim LTR(Ds). Jeigu nori išgaišinti votis, esančias in kūno, tai pirty, nuplaudęs tą daiktą [v]andeniu, užpilk in krosnies i pats išeik iš pirties LMD(Tvr). Kai votìs, tai nelabai galėjo nukalbėt Kp. Võtį suka, dėjau alksnio lapų ir grietine saldžia: labai traukia Pv. Jei vočia susergu ir mėto votys, tai perstupas labai gerai ir vantos lapai Mlt. Lauko našlaitėlės votìs išskirstydavo Sdb. Asiukai – kad võtys nemėtytų Aln. Baltoji liepos žievė – su pienu dedama ant voties. Reikia iššutint LTR(Ant). Jeigu in liežuvio auga votìs – apikalba (priet.) LMD (Dglš). Aš tikiu, kad nesveika votis į aikštę prasiveržtų Mair. Naujos votys marin mus ir ligos – nėra liekarstvos Mž426. Apsaugok nuog vočių ligos, nuog smerties piktos ir noglos Mž55. Buvo taipojag nekuris ubagas, vardu Lozorius, kursai gulėjo pas duris jo pilnas vočių VlnE83-84. Satanas, atstojęs nuog Dievo, apkrėtė Jobą piktais vočiais (orig. voteis) nuog padų iki muomos BPII369. Vargas, priespaudos, ligos, sopuliai, vótys ir visos kitos sunkybės [kūno] DK57. Yra vótis neišvaistoma nė vienu mokslu nei galėjimu žmonių DP327. Bet šunes ateidami laižė vótis jo (Lozoriaus) DP270; MP237. Viešpats tave koravos pikta votimi ant kelių ir blauzų CII891. Ir taps votimis and žmonių ir and pekaus Ch2Moz9,10. Koravos tave (votimis) vočiais CI485. Blužnijo Dievą … dėl vočių NTApr16,11. Votẽlė NdŽ; D.Pošk. Votýtė NdŽ. Votìkė NdŽ. Kap prilindo šipų, net votáites prisukė Vrn. Ką vočiū́kštės mėto, reikia gert asiukai Aln. | prk.: Ir sumaišymą smagenų ir vótis dūšios atneša DP84. ^ Įsilingavo kaip ubago votis Kv. Reikalinga tu čia kam, kap an šiknos votis Vrn. Kaimynai kap šiknoj votìs, nei pačiam pažiūrėt, nei kitam parodyt Rdm. Anys (lietuviai) buvo kap vótis jiem (lenkams) Kli. Mes apie jį vaikščiojam kaip apie võtį Rmš. Ir žiema jau, rodosi, lyg votis pritvinkus, trūko J.Aist. Serga – gumbas votį jodo LTsV92(Trg). Gal tau gumbas votį jodo, kad teip susrietęs Rk. Gal gumbas votį jodo, kad nesikeli Kp. Negirk nei gumbo, nei voties, nes abu lygiai skauda LTsV275(Mrj). Negirk diegliaus, nepeik votiẽs Jz. Negirk guzo, negirk ir votiẽs Rod. Ar pamotė, ar votis – tas pat LTR(Grv). Visam viekui votis panosėj Švnč. Kad jy vočiosè (tarmiškai vociosè) gulėt, kap man negerai padarė! Vrn. ║ ant iškepusio pyrago iššokęs plutos nelygumas: Išėmė močia pyragą iš pečiaus. Prislinkau artyn ir kaip užkišau nykštį už voties, taip ir nulaupiau su visom šaknim Upt. ◊ ant votiẽs užpìlti išgerti degtinės: Ne, sūnau. Neišgėriau. Ant voties užpyliau [iš skausmo] rš. kaĩp votìs piktas, irzlus: Dabar žmonys kàp võtys, neprisglausi Dglš. neĩ po võčiai, neĩ po sópuliui Prng nei vienos pusės nepalaikant, objektyviai. nórs prie votiẽs dė́k labai geras, malonus: O mandagumas, o kuklumas, nórs prie votiẽs dė́k Adm. saldžióji votìs Ss, Pc, Aln labai niežtintis išbėrimas, egzema: Daugiausia galvukėn puola saldžiój votìs Kpč. Jam ne niežas: saldýja votìs jam Slm. Sáldžiąją võtį diedas turi, raudonas visas, beria Klt. Buvau labai išberta – saldžiója votis jau to man buvo Kp. Nuo saldžiosios voties duodama gert našlaitėlės, plačiosios mėtos LTR(An). ×võtį líeti su kaltūnù apkalbėti: Per dienų dienas líeja võtį su kaltūnù Vlk.

votis sinonimai

Ką reiškia žodis votka? Visi terminai iš raidės V.