surinkimas reikšmė

Kas yra surinkimas? surinkìmas sm. (2) DŽ1; Q145 1. SD341, K → surinkti 1. 2. → surinkti 3: Mokesčių iš gyventojų surinkimas sp. Jis atsako už žinių surinkimą rš. Sakos apie surinkimą tos biblijos krainikų iš raštų kitų pranašų Ch1Krn(santrauka). 3. → surinkti 4: Javų, penukšlos surinkimas SD246. | refl.: Susirinkimas žemės ir mantos į vienų rankas A1884,303. 4. SD340 → surinkti 5: Iš kolūkių pienas gabenamas į pieno surinkimo punktus rš. Prasidėjo cukrinių runkelių vežimas iš surinkimo vietų sp. Vandens surinkimo baseinas PolŽ23. Surinkimas, sukrovimas, sudėjimas SD123. 5. telkinys, sankaupa: Žvaigždžių surinkimas (žvaigždynas) I. Surinkimą vandenų vadino jūromis CII29. | refl.: Ir susirinkimą vandenų vadino jis jūrėmis BB1Moz1,10. 6. StnD5psl., N rinkinys, kolekcija: Aš, pamatęs kunigo Juškevyčios milžinišką surinkimą, pasinorėjau nors po kelias ir savo kampo svodbines dainas užrašyti LMD(Sln). Tie surinkimai neapima … nė dešimtos dalies … pasakų A1884,309. Išrodžiau, kiek naudos bus iš to surinkìmo dainų mokslingiems vyrams Jn. Tame muno surinkime ne visos tera">tėra senovės dainės S.Dauk. Surinkimas veliuoniškių dainų spaudintas yra JDIII, Xpsl. 7. → surinkti 8: Už giktaro [žiemkenčių] surinkìmą rublį mokėjo Krš. 8. → surinkti 9: Šieno surinkimas yra labai svarbus sp. Vėliau jiems (miežiams) išdžiūvus, pradalgėmis eina javų surinkimui pritaikytas kombainas rš. Surinkimas vaisių SD444. 9. Q557, R370, K, M, LL319, DŽ1 suėjimas, sueiga, sambūris: Buvau nuejusi į surinkìmą, ka naujį pirmininką rinkom Trkn. Suvarys surinkimùs i lazdų atneš: kas neklausys – i gulkis Lnk. Darė surinkimùs, atvažiuodė ponas Grv. Didelis surinkìmas karalių ir senatų visokių pas mano brolį yra LB268. Surinkime daug žmonių buvo Ns1832,6. Surinkimas, sąrinkis SD444. ^ Kunigų surinkimas – bieso pragėrimas PPr79. | refl. Q557, R298, N: Gerai organizuoti darbininkų susirinkimai sp. Dabar Arvydas reguliariai lankė tokius ratelio susirinkimus A.Vien. Susirinkimas baigėsi vėlai, beveik priešaušryje J.Balt. Susirinkimas – tribūna kritikai bei savikritikai ugdyti sp. Susirinkimą skelbiu pradėtą KlK17,18. Veliju … tokius monus ir susirinkimuose parodyti A1884,215. Girdėt buvo, kap gieda, kap jaunimo susrinkimas Azr. Kada merginos buvo, visas susirinkìmas mūs namuosa Btrm. Tę visas jaunimo susrinkìmas Al. Nu, ka jau taip susirinkìmas didelis, tai jau ten išgera stiklinikę a ten čierkikę kokią Pp. Par susirinkìmą (vestuves) visokių balabaikų barabanija Krtn. Jagu name susirinkìmas koks, veselia ar krikštynos, katė išneša savo vaikus ir nepareina į tą tarpą Skr. Susirinkimas, sueiga, susiėjimas kanonykų (kapitula) SD84. Susirinkimas sūdo I. Susirinkimas dėl kokio susitarimo arba sutaikinimo (konferencija) I. Kunegų nemaž atvažiavo į susirinkimą M.Valanč. 10. drauge suėję, susirinkę žmonės, būrys, pulkas: Idant jūs šitą visą surinkimą (svietą) badu numarintumbit BB2Moz16,3. Kalbėkite visam surinkimui (paraštėje pulkui) Izraelio BB2Moz12,3. [Aprašo] to didžio surinkimo penketu duonos pasotinimą SE68. Žvilgterėk … ant to surinkimo šeimynos tavo PK196. | refl. I, LL276, Šln: Susirinkimas nusiskyręs vyresnybę – viršininką, raštininką ir piningių A1885,25. Susirinkimas visas, užlaikydamas kvapą, klausė pasakos V.Piet. Susirinko susirinkimas kaipo vienas žmogus ChTeis20,1. Ir visas jų susirinkimas pakilęs nusivedė jį pas Pilotą brš. ║ refl. šeima (apie bites): Jogei bičių susirinkimas iš trijų vaisių yra sutvertas, tada motina, arba bitinelis, trejokius kiaušinius tur dėti Nz. 11. tikinčiųjų sueiga, suėjimas melstis: Maldų surinkìmas KII304. Moteres jūsų tetyl surinkime BB1PvK14,34. Išduos jus ing rodą ir surinkimuose savo nuplaks jus BtMt10,17. | refl.: Neperstovės piktieji ant sūdo, nei griešnieji susirinkime Mž505. Ne tiektai namie mokia vyrus savus …, bet ir bažnyčioj arba susirinkimuose savuose bylot ir mokyt … negėdis DP277. Moterims nepritinka susirinkime kalbėti Bb11PvK14,35. ║ buvusios Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto liuteronų namuose rengiamos pamaldos: Į tą butą liuobėjo surinkìmai būti Sg. Muno numai – surinkìmo numai Rsn. Surinkìmai buvo pie būrų Šlu. Vyrai eina į surinkimùs Pgg. Ploniai surinkimo nepriima ir, apskritai imant, ne taip jau dažnai surinkimus lanko I.Simon. 12. Q112 tikinčiųjų bendruomenė, bažnyčia: Tikiu surinkimą šventų krikščionių Mž22. Surinkimas krikščionių tikrų SD107. Teip tarė apaštalump ir kitump mokytiniump savo, kurie buvo drauge ir surinkimas jo, aba bažnyčia jo SPI203. Yra visas surinkimas tikrųjų krikščionių, kurie turi ir ižpažįsta Viešpatį Christų DK39. Surinkimą Dievo piktina PK204. Duok … pakajų ant švento surinkimo tavo MPIV. Po akimis surinkimo krikščioniško tur būti venčiavoti tais žodžiais Vln49. Teapsako anys jus visai bažnyčiai, tatai esti surinkimui BPII388. Kursai prarakauja, tas gerin (ugdo) surinkimą BB1PvK14,3. Tada sūdys surinkimas terp mušėjaus ir terp pamstytojo kraujo Ch135. Tenai atėjo ir surinko surinkimą BtApD14,27. Nuog zbaro, arba surinkimo, yra pasiųsti DP302. Jeigu ir surinkimo neklauso, tai laikyk jį per pagonį ir muitininką NTMt18,17. Išmesti iš surinkimo CI53. Atskyrimas nuo surinkimo H159. Vilniaus kalvinų surinkimas M.Valanč. Įvairi eretikų nekatalikų surinkimai M.Valanč. 13. → surinkti 11: Spaustuvei už paskutinio numerio surinkimą liko nesumokėta nemaža suma A.Vencl. Spaustuvė, kuri paprastai naktį neveikdavo, dabar turėjo ekstra užsakymų, ir apie slaptą partijos lapelių surinkimą nebebuvo kalbos rš. 14. → surinkti 13: Statomos traktorių surinkimo įmonės sp. Staklės pažįstamos, mūsiškės. Aš pats prie jų surinkimo triūsiu J.Dov. 15. sudėtis, turinys: Augymės yra kūnai, kurie auga, tur surinkimą tikrą ir tvirtą dalelių P. Tos rūdys radose kitokio surinkimo Nz. 16. SD357 → surinkti 14. \ rinkimas; aprinkimas; atrinkimas; įrinkimas; išrinkimas; parinkimas; perrinkimas; pririnkimas; surinkimas

surinkimas sinonimai

Ką reiškia žodis surinkimininkas? Visi terminai iš raidės S.