o reikšmė

Kas yra o? 1 o dvidešimt pirma abėcėlės raidė, žyminti užpakalinės eilės vidutinio pakilimo gana uždarą ilgą balsį (ōda, ōbelìs, tōlì, kalendōrius) ir kiek žemesnio pakilimo atviresnį trumpą balsį ištiktukuose ir naujuosiuose skoliniuose (ŏp, ŏpa; ŏdė, sŏcialìzmas).
2 õ interj. 1. įvairiems jausmams (nustebimui, baimei, liūdesiui, džiaugsmui) reikšti: Ilgai pabūsi? – Netrumpai: šešias dienas. – Õ! Mžš. O, tavo kumelys tai õ (labai geras)! Lp. Labą dieną! – Õoo! Labą Kn. O, kaip jis nudžiugs mus pamatęs! A.Vencl. O, tai ne vėtros žiaurios ūžia, o, tai ne meškos, ne vilkai, – tai broliai joja į karužį, tai žvengia juodbėri žirgai P.Vaič. Õ, kad važiuoja su rogėm! Mžš. Õ, kaip tat baisu! NdŽ. Õ, kap čia linksma! Gs. Õ, kokslaimingas! NdŽ. O, vasaros laukia! Pb. Õ o õ, netikėjau! Mžš. ║ keiksmuose, linkėjimuose: O kad tu sudegtum, šitep išdėt žmogų! Alk. O kad tave kur, su tom tavo pasakom! Alk. O kad taũ, ka prisivėriau pirštą! Mžš. 2. kreipiniui ar sušukimui sustiprinti: O motyneliau! Kad duoda gerai valgyti! Krkl. Oi, berneli, o jaunasis, kur padėsiu pusrytelius? KlpD21. O jūs, neprieteliai, vis tikt kirmyt pasileidot K.Donel. O jau grauzmas! Nmč. O laikai, o papratimai! Š. 3. susišaukimui reikšti: Kubiliau, õ õ õ – ekšę in čia! (taip šaukiama girioje) Dkš.
3 õ prt. 1. taip, kaip tik (pabrėžiamoji dalelytė): Teip ir pasakei? – Õ, pasakiau Sb. Aš tau kad syktersiu botagu, o per kiškas! Lp. ║ ogi: O brolis pijokas, ale kiaura galva nėr atėjęs Slm. O kap ką pavagi, tai pirkt nereikia (tyčiojimasis iš vagių) Klvr. 2. štai (su jungtuku ir): Kad aš išginiau tėvelio palšus jaučius, o ir atjojo pas mane našlužėlis (d.) J.Jabl. Ei kyla kyla, o ir užkyla iš Gilijos kiemužio sidabrinis laivužis KlpD65. 3. veiksmo intensyvumui ar ypatybei sustiprinti: Õ skubinu, õ bėgu! Žv. Õ ieškau, õ duodu – nėra Vn. Ji tą vaiką pagriebus o bėgt, tai bėgt Brt. Sutemo, o lyna, o sninga! Šts. Jojo grožis nūn rodos jai kažin koks visiškai naujas, o didis, o mielas rš. 4. klausimams ar jų atsakymams bei tvirtinimams sustiprinti: O kur tu eisi, bernuži didžturėli, kur pasikėlei taip vėlai vakarėlį? KlvD206. Eičiau, lankyčiau, tankiai žiūrėčiau, o kokiais žiedeliais mieželiai žydės JD63. Kur šeimyna dingo? – O išejo kelmų skaldyti Pgr. 5. kartojamajam lyginimui ar šiaip kartojimui sustiprinti: Jo pati saulė o saulė (kaip saulė; graži, šviesi) Alk. Ot gardus obuolysvynas o vynas! Pc. Motyna õ motyna – pasiutusi vaiko panašybė! Krš. Su užventiškiais [vidsodiškiai] sueinam, tas õ tas (beveik nesiskiria tarmė) Užv. Man tai jos balsas kregždės o kregždės Sb. Tuodu vienas õ vienas KI550. Jis visai tėvas õ tėvas KII19. Mieste visa rinka tik marguo[ja] o marguo[ja] Skdv. Ana užstalė[je] plepa o plepa Plt. Tas vaikas nėko o nėko (visiškai nieko) neišmoko Pgr. Čia tų gumų yra kiek o kiek (labai daug) Plv. Yra dėžių tiek o tiek (tiek ir tiek, labai daug) Plv. Per tą dešimtį mergų išmanos visi o visi krikščionys DP568. Visad o visad MP281. Pasakoja, jog tarp žydų nė vienas o nė vienas neatsisako aukoti, nors paskutinis skurdžius Žem. Tavo mylaširdystė ant manęs kas kartas didžiaus o didžiaus dauginos P. Nemoka skaityti, ale o jau brigadierius, tei brigadierius Krš.
4 õ conj. 1. R, N bet (priešinamasis jungtukas): Žygiais, o ne žodžiais mes tėvynę mylim S.Nėr. Kiek to žmogaus, o jau ragai dygsta Grž. Su paletu, su kepure, o basoms kojoms Mžk. Lapkrisčio mėnuo, o da bulvės nenūkastos Trkn. Kitų marčios pietus nešė, o manoji pusrytelius KlpD21. Vaikas važiuotas, o tėvas pėsčias K. Tu man prižadėjai, o nedavei J. Reti rugiai apdygo, o paskui sužėlė J. Karvę mačiau, o jaučio paupy nebuvo J.Jabl. Cinoko dar neišvirė pusryčių, o Baltaragio jau susėdo valgyti Žem. Liepė savo nepamesti, o svetimo nenorėti M.Valanč. Štai jau vakars bus, o nieko dar nepradėjot K.Donel. Tu ligą atatolini, o jis save marina DK143. ^ Ant kumelės joji, o kumelės ieškai B. Puodas katilą vaino[ja], o abu juodu Vkš. Nei sopa, nei serga, o vis dejuoja (kiaulė) Vlkv. 2. R, N ir (sudedamasis jungtukas): Ji pilstė jam vyną, o tas šveitė žuvį – mėgstamą savo valgį J.Balč. Pažemiu šaudė kregždės, o aukštai skrido miško link neramios varnos J.Balt. Krūmai su šilais visais išsibudino keltis, o laukų kalnai su kloniais pametė skrandas K.Donel. ║ pridūrimo santykiams reikšti: Partizanams pavyko atmušti gurguolės vežimus, o taip pat ir ginklus su šaudmenimis J.Balt. Katechizmuso prasti žodžiai dėl prastų žmonių, o didžiaus dėl sūnelių ir šeimynos hūkininkų Mž17. Ko čia reiktų, ka numirtum, ale reik pagulėt, o pasirgt Plv. Imk, o tankiai ir ukatlyvai skaityk tą knygelę P. ║ dviem vienarūšėms sakinio dalims jungti: Pernai o šįmet jis pas ją gyvena Smln. Cukrus o mielės viską padaro Pgg. Karšiai platūs o briūni (rudi) Šlu. Jie gėrė o linksminos Smln. Atnešiau lašinių o sviesto Grd. Pasiuto lyti o snigti Šts. Nėr gardesnio valgio kap grybai o žuvys Plv. Edelmonas o šuo viena miera Sch79. Pirmiaus eita vyrai su dalgiais o nukerta tą kraiką StngŽ73. Gyveno nėsdamas nieko, tiektai žiogus o kartų medų girios DP462. 3. arba (skiriamasis jungtukas): Eik surast pusę litro o litrą Jrb. 4. (ž.) nes (priežasties jungtukas): Atsitrauk, o gausi Krš. Nedžiaukis, o rėksi Pvn. Nelipk ant aukšto, o užsimuši Lkv. Reikės jau bėgti numo, o jau netrukus parvažiuos iš miesto Up.

o junginiai

  • (o) dėl, lėtas ir aukštas kamuoli(uk)o mušimas, lėtas ir aukštas kamuoli(uk)o mušimas/metimas, o Viešpatie!, o dabar, o dėl, o kaipgi, o ką, o ne, o pats, o tuo tarpu, oi! o Dieve!, vajetau! o Dieve!
  • A.S.I.O., Hitiaa O Te Ra, Luhn'o formulė, M.O.P., N.E.O., O'Higinso-San Martino ežeras, O.K., P.O.D., Port o Prensas, Ronnie O'Sullivan, Shaquille O'Neal, U.D.O.
Ką reiškia žodis o žip? Visi terminai iš raidės O.