kalbėti sinonimai

kalbėti sinonimai yra ataskaita, pasakyti, lūpa, papasakoti, pasikalbėti, pranešimas, kalbėtis, pasisakyti, perduoti, pasitarimas, tartis, derybos, remtis, briauna, pakalbėti, atsiskaityti, kraštas, kalba, pranešti, kreiptis, sakyti, prabilti, pasakoti, nenuoširdus, pasišnekėti, nurodyti, pokalbis, derėtis, lūpinis, bučiuoti, snapelis, murmėti, įžūlumas, šnekėti, pašnekėti, protokolas, šneka, minėti, paaiškinti, vadinti, nusiųsti, raportas, šnekėtis, atskirti, liepti, prakalbinti, kalbėjimas, pažiūrėti, kalbinti, išsakyti, priskirti, įspėti, pakalbinti, atkalbėti, pasišnekučiuoti, apsakyti, liesti, pasiremti, užsiminti, pasikalbėjimas, pasipasakoti, suskambėti, užkalbinti, šnekučiuotis, išpasakoti, pabarti, šnekinti, pažinti, pašnekesys, pašnekinti, kalbėsena, paskaita, šnekėjimas, deklamuoti, prasitarti, priekaištauti, pasišnekėjimas, plepėti, pasišnekučiavimas, šnekta, žosmė, išbarti, iškalbinėti, užšnekinti, pasekti, raportuoti, išsipasakoti, įsakyti, atsiliepti, išduoti, iškloti, išsiskirti, atvykti, prisistatyti, byloti, iškalbėti, išplepėti, patikinti, įskųsti, žosti, gandas, apyskaitinis, paskala, reputacija, išdėstyti, persakyti, registruoti, sklisti, skųsti, skųstis, skaičiuoti, užtikrinti, atvirai pasakyti savo nuomonę/kalbėti, pareikšti savo nuomonę, apkalbinėti, čiauškėti, išleisti, ištarti, kalbėti apie, kartoti, liežuvauti, paminėti, paplepėti, pareikšti, patvirtinti, perskaityti, taukšti, užsiminti apie, dudenti, dudėti, niūkti, klegėti, šnekučiuoti, šnekenti, šnekaliuoti, dunduliuoti, dudnoti, dūduloti, kalbasyti, apsakoti, apsakinėti, sakoti, sakalioti, skelbauti, gražbyliauti, porinti, ręsti, sekti, teikti, belsti, posmuoti, poringauti, posmelėti, postringauti, rentauti, senauti, stėnauti, švėnauti, švėpulti, vingrauti, amalioti, ausčioti, aušuoti, babaliuoti, balabasyti, balazyti, balzgatyti, barbaliuoti, barbasuoti, balbatuoti, blerbesuoti, barškaliuoti, barškėti, blabėti, blerbėti, blerbti, bliaunyti, bliurbėti, bliurbti, braizgoti, čerekuoti, čeventi, dardėti, dodoti, drioksti, gargėti, glergėti, gvėrauti, kiauroti, klekėti, kleketuoti, larlėti, liurkškėti, losnoti, loti, meletuoti, ošti, plempti, pleperuoti, plepetuoti, plerškėti, pleškėti, pliaugoti, pliaukšti, pliaunyti, pliaupti, pliauzaroti, pliauzyti, pliopti, pliurkšti, pliurpti, putarnoti, railinti, raipetoti, rairuoti, rėzgauti, skalatyti, skrabaliuoti, suopti, štorauti, švampti, švankšti, švarkšti, švarnoti, švokšti, švoti, švotroti, talaluoti, talatuoti, talažyti, taraliuoti, taranduoti, tarškėti, tarkšti, tarškaliuoti, tauškėti, tauzyti, tevernoti, trailiuoti, tramaliuoti, traškėti, treškėti, tratėti, tratenti, tvoksti, tvoroti, vambryti, vamparioti, vampasyti, vampyti, vamploti, vapalioti, vapėti, vepėti, vepezoti, varzmukauti, varėzgoti, vaurioti, veblenti, veblėti, vebrėti, vėburti, vėzguroti, zambatyti, zambyti, zaunyti, zvėgoti, žabalduoti, žiopčioti, žiovaliuoti, liežuviu malti(makaluoti, pliauškinti), liežuvį plakti(plėšti, dilinti, kiloti, laidyti), dykąją aušinti(vėtyti), čiaukšti, čiauškuoti, čežėti, čiulbėti, ulbėti, kliaugėti, katėti, lalėti, lazgėti, šnibždėti, šnabždėti, kuždėti, kugždėti, kuštėti, kiukėti, šapėti, šepšėti, šapšėti, šiušėti, švabėti, švabždėti, švagždėti, vebždėti, vapnoti, vapčioti, šnibždenti, šnabždenti, kuždenti, kugždenti, kuštenti, lementi, čiučenti, šapenti, šiušenti, švabenti, švagždenti, vapenti, burbėti, armazuoti, armėti, brazgėti, burzdėti, burzduliuoti, čeveruoti, erzėti, grebezoti, grevezoti, marmėti, mumėti, murmenti, niurgzti, regzti, šabaldžiuoti, šleketuoti, verveliuoti, verventi, vervėti, žabaruoti, žebelioti, žebelkuoti, ževernoti, vograuti, vėgroti, tėploti, sniaukroti, knakėti, kniaukėti, gaugnoti, maumoti, maumenti, niauroti, niauzgėti, vaurinti, sapalioti, kejoti, paistyti, svaitėti ir svaičioti, samalioti, varmalėti, kliedėti, klejoti, klaikuoti, drožti, rėžti, žerti, poškinti

kalbėti reikšmė

Visi sinonimai iš raidės K.
Draugai
Vertimas internete