žadinti reikšmė

Kas yra žadinti? žãdinti (-yti K; N), -ina, -ino K, Rtr, Š, RŽ, DŽ, KŽ; SD1207, D.Pošk, I, N, LL149 1. tr. NdŽ liepti keltis (ppr. iš miego), budinti: Miegantį žãdink, kad pabustum J. Rytmetį žãdina, reik kelties, lįsti iš tų patalų Žr. Nuje, reik vaiką ankstie žãdinti Yl. Gaila mažų piemenėlių, juos reikia žãdint Krč. Ans atsikels, kitų nežãdins, ans jau būs galybes [šieno] nupjovęs jau Ms. Vaikali, kam tu muni žãdinai, aš kaip kaži ko troškau užmigti valandelę End. Ateis muni i žãdys pri kamaros: – Kelk jau tu kulti Šv. Žãdins naktį, aplink dvylektą adyną: – Tujau kulti, rugių kulti Pkl. I pri ūkininko tarnavau, žãdino kulti su spragilais ankstie Rdn. Pareitav [iš gegužinės], nepaspėjom atgulti, jau gaspadorius žãdina pri darbo Bdr. Piemenelį žãdina sulig saulele Vkš. Kaip atejo žãdinamasis laikas, aš tujau atsibudau Plt. Aš jau nebžãdinu, daba jau kela pati Trk. Pyksta an to tėvo, kam ans be čėso žãdina Žd. Mes neinam žãdinti, temiegtie Krž. Nei žãdino, nė nėkopats turi atsikelti Krt. Ka pavalgys pusnaktį, eis gulti tie mynėjai, dvi valandos praeis, i reikės žãdinti End. Jei nežãdinsuot, muni keiks Vn. Žãdina tą Barborą, kad atidarytų duris Dr. Nebarki, motinėle, nežadink iš miegų LTR(Grv). Į durikes brazdinau, jaunas mergas žadinau KlpD65. Visa jos (merginos) susierzinusi povyza bylojo, kad ji nėra pratusi taip anksti žadinama V.Aln. | Ryto metą piršlys, piršlienė ir skripkorius grieždamas ejo žadinti jaunųjų M.Valanč. Tas laikrodis žãdina NdŽ. | prk.: Būdavo spaudoj įrašyta visa, žãdino Lietuvą iš miego Pnd. Būk geros širdies, kelkis, žadina tave Ch1Mr10,49. ^ Rūpesnelis žadins anksti rytelį, o vargelis mokys darbelį dirbti LTR(Kv). Giltinės miegančios nežadink M. Lobis žãdina, vargas migina Lkš. | refl.: Nuog kurio visokia giminė ant dangaus ir ant žemės žadinas BIV218(Ch300). 2. tr. NdŽ gerinti, didinti: Gerai paruoštas, skanus, kvapus valgis, gera nuotaika valgant, maloni aplinka žadino apetitą rš. Labiausiai sulčių išsiskyrimą žadina mėsos sultinys rš. 3. tr. versti veikti, judėti (ppr. mechanizmą ar jo detalę): Mašiną galima žadinti iš atskiro maitinimo šaltinio rš. Žadinančioji jėga materialųjį tašką gali veikti vienu ar kitu dažniu rš. Žadinamasis vožtuvas rš. 4. tr. DŽ, LEVIII282 prk. daryti veiklesnį, labiau juntamą; skatinti žodžiais ar veiksmais: Kalbos kuriamąją jėgą žadinsime, jei priminsime, kad jaunimo priešybe tam tikrais atsitikimais galima pavartoti ir senimą A.Sal. Žãdinti iniciatyvą, jausmą, viltį, ilgesį, gailesį, neapykantą NdŽ. Žadinti sąmonę, kaitinti jausmus, stiprinti valią, kelti pasitikėjimą ir viltis buvo svarbiausi jo uždaviniai V.Myk-Put. Tamsiu bildančiu lieptu jis nuėjo į salą, kuri žadino prisiminimus J.Ap. Ėmė žadinti ir saikinti prūsus, idant keltumias pryš kryžeivius S.Dauk. Žadinkime didžiausią gailesį Pron. Žadindami tautinę savigarbą, jie ieškojo praeityje ir realių istorinių žygių, liudijančių didelę Tautos jėgą LKXIII305. Dienų trumpėjimas snaudina žmones kaip meškas, ilgėjimas žadina kraują smarkiau tvaksėti, kurti, džiaugtis Vaižg. Lietuvai betarnaudami, jos sūnų sielą bežadindami, šitoj šaly daugiau nebereikalingi esame! V.Krėv. Knygos mano protą žadino jaudino J.Jabl. Argi ne tamsta žadinai mums viltis praturtėti J.Jank. Tėvynės dainos, jūs malonios taip širdį žadinat saldžiai Mair. ^ Doras žodis sielą žadina, blogasgadina KrvP(Klvr). Lobis budina, vargas žadinte žadina PPr297. 5. tr. NdŽ psn. pranešti, paskelbti, apreikšti: Žadina jį pro visus miestus žydai skųsdamiesi, Oniją nekaltą užmuštą BB2Mak4,36. 6. tr. Sut, Ak, LVIV678, NdŽ, Slnt psn. šaukti, kreiptis į ką vardu: Miniu, žadinu vardu SD147. Ir turi čia valdžią nuog vyriausių kunigų rišt visus, kurie žadina vardą tavo Ch1ApD9,14. Ir pabudavojo ten altorių Viešpačiui ir žadino vardą Viešpaties Ch1Moz12,8. Anam šitaip su žmonims bekalbant šitai stovėjo jo augyvė ir jo broliai lauke, norėdami jo žadinti BBMt12,46. Meldžiu tave, maloniausias Tėve, per mielaširdumą tavą, žadinu tave ir puldinėju ties tavimi, idant mane gerop galop atvestumbei DK138. Ieškokite tieg Viešpaties, kolei gal būt rastas, žadinkite jo, kolei arti yra SPI197. | refl.: Delto gi lenkiu kelius mano Tėvop Viešpaties mūsų Jėzuso Christuso, nuog kurio visokia giminė ant dangaus ir ant žemės žadinas Ch1PvE3,14-15. 7. tr. CI114, Gmž, K, NdŽ, Mlt, Ut raminamai, meiliai kalbinti, linksminti: Motutė jūsų, kūdikiais esant, lietuviškai nežãdino ir meiliai bučiuodama lietuviškai nečilbino A.Baran. Vaikas bliovė kai pjaunamas, bet močia priejo, pradėjo žãdint, ir tas prajuko Dkk. Tavo vaikelis jau didelis: kai tik žãdini, tai jau juokias Dglš. Žãdink vaiką, greičiau kalbės Ps. Kad tu anė biskio nemoki vaiko žãdint – tas rėkia ir rėkia Paį. Mūsų bobutė tai moka žãdint, visokiais vardeliais vaiką išvadina Lel. Kai vaikas miegodamas juokiasi, tai angelas jį žadina LTR(Prng). Bėgdavo jos verkiančios pasupti. Paskui nešiojo ją ir žadino Vaižg. Prieš zerkolėlį statyta [dukrelė], aukso obuoliais žadyta LTR(Nm). Ji (motinėlė) mane žãdino su aukso žiedeliu JD178. | Juozukas vaikus žadino šnekino: liepė vienam nežiūrėti, kitam kur į kerčią užlindus šaukti „kukūŽem. | refl.: Užveizdas žadinos su savo vaikais V.Kudir. Vaikai žadinos nukirstomis galvomis Gmž. ║ raginti, įkalbinėti: Mane žãdina ant operacijos Krk. Man močiutė i tėvelis kas vakaras ir rytelis vesti pačią man žãdina (d.) Ss. ║ skatinti: Varpas žãdina žmogų nuvargusį apieravot Dievui tos dienos visus vargus BM23(Č). ║ meilinti, gerinti (šunį): Kiekvienas vagis moka šunį žãdyti Stč. 8. tr. maitinant, penint aktyvinti (ppr. bites): Reik bites žãdint, kad prieš žiemą motina priauklėtų daugiau bičių Ps. Laiku reikia žadinamąjį [bičių] maitinimą nutraukti, kad bičių motina nustotų dėjusi kiaušinėlius rš. Per Kalėdas žadina bites, kad jos daug medaus neštų LTR. žãdinamai adv.: Žadinamai penint avilys turi būti labai šiltas J.Krišč. 9. tr. gaivinti, gelbėti (ppr. apalpusį ar mirštantį): Žãdinom žãdinom visi subėgę, jau nėko nebgalėjo padaryti, širdis jau buvo sustojusi Yl. | Aš tus medžius bemirštančius žãdinau Plt. 10. tr. daryti įžadą, padaryti apžadus: Žadink muni, mamunale, į Kalvariją a į Šidlavą, kad išgyčio Šts. 11. intr. žadėti, ketinti: Žadinau, ketinau davatkėle būti (d.) Čb. Žadinai ketinai tu mane paimti, o dabar, bernužėli, nenori atminti (d.) Ul. ◊ ãkį žãdinti žavėti: Gražūs Dulių kapai, gražūs – taip akį žadina gėlėmis pražydę antkapiai S.Čiurl. bėdõs nežãdinti nekelti rūpimo, svarbaus reikalo: Verčiau tylėti, taip sakant, nežadinti bėdos, kad bėda miega Žem. \ žadinti; apžadinti; atžadinti; dasižadinti; įžadinti; išžadinti; nužadinti; pažadinti; peržadinti; pražadinti; prižadinti; sužadinti; užžadinti

žadinti sinonimai

Ką reiškia žodis žadintojas? Visi terminai iš raidės Ž.