pritraukti reikšmė

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 2006

MySQL server has gone away

SELECT zodis, url FROM zodziai WHERE zodis in ('pritraukti','Lex47','SD1147','SD302','MŽ40','LL193','ŠT16','NdŽ','velkant','priartinti','privilkti','artyn','prie','Laivą','kranto','refl','prisivobiji','prisitrauki','virvėm','sienojį','dumblyno','pajėgti','Užmetėm','tinklo','nepritraukiam','krašto','PnmŽ','traukiant','padėti','gulėsiu','lopišis','pritrauktas','artie','ranka','antdėsiuos','vaiko','Bliūdą','pritrauk','savęs','artes','LzŽ','Kaip','susivela','milas','liuob','pritrauks','stalą','milvelio','stalo','kočėlą','pasidės','pradės','ritinti','milą','Pritraukė','lovą','lango','vietos','daugiau','troboje','paliko','Vkš','Minkšta','žemė','buvo','palyta','pritraukiau','žemes','bulvių','apkaupta','Vaiko','lovelę','prisitraukiau','sėdu','atsisėdusi','Bernas','pristraukė','vieną','bliūdą','išraitė','kitą','Maž','toli','bliūdas','pristraukt','netoli','durų','sumažinti','atstumą','spektyvą','žiūri','teip','arti','pritraukia','Jnš','tempiant','paartinti','pritempti','Pritraukęs','žemės','mušt','kūloku','ėmęs','galvą','antausius','čia','plepi','arčiau','Šiaulių','nepritrauksi','Motina','kiekviena','gatava','būt','pritraukt','dangų','žemę','visas','gerumas','vaikeliam','galėčiau','dangaus','nors','kraštelį','pritraukčiau','Laimos','replėms','nelaima','pati','ateita','SDauk','Laimės','replėm','nelaimė','ateina','Gero','repliums','piktas','pats','ateis','VP15','pritrauktai','būna','trumpesnės','pririšamos','balnelio','visiškai','intr','Medyje','prisitraukiu','šakas','prisiskinu','žiedų','Vlkv','prisitraukčiau','stiklelį','visą','išmaukčiau','JD81','Albinas','pajuto','užplūdusį','jėgų','perteklių','pasiekęs','virš','prikaltas','pasagas','pamėgino','prisitraukti','Viena','pasaga','svorį','atlaikė','kita','liko','rankoj','pačiam','lenkiant','riečiant','kūno','dalį','Paemi','kietai','vyšnios','šakelę','tarp','delnų','pirštų','pritrauki','rankas','suspaudi','vytelę','lengvėlio','vaikštinėji','ieškodamas','vandens','gyslos','vėl','pritraukęs','ristelėm','nulėkiau','laukan','sutvarkiau','arklius','koją','pasispyrė','alkūnėm','pasistūmė','VBub','Pamatė','kunigas','karčemos','žąsį','katra','tąsyk','pritraukus','stovėjo','žinoma','kaip','žiemos','čėse','suraukia','nosį','lūpų','kampus','pašiepdamas','Vilko','Martyną','ISimon','įgaužti','įtraukti','Pati','nevalgius','pilvą','lakstau','Stova','pritraukusi','mieste','darbo','duonos','Šts','impers','čystai','vidurius','Dabar','pavalgo','pirma','nevalgęs','pilvas','jėga','privesti','prievarta','Sugriebė','mane','klebonas','pečių','prisitraukė','pabučiavo','skruostą','JBalt','Nepraeidavo','valanda','Būtėnienė','prisitraukdavo','sūnų','imdavo','bučiuoti','glamonėti','liūliuoti','SZob','Žąsį','tolo','užkabina','kabliuku','kojytės','prisitraukia','pasislinkti','priartėti','prisikišti','kurčia','kalbi','pristraukia','prieg','tavę','Vyrai','visi','girkšnoja','pasileidę','butelio','prisitraukę','Prisitrauk','neužlašėtų','staltiesės','Prisitraukė','munęs','sušnibždėjo','ausį','Pristrauk','stalop','šviesų','kardą','išsitraukė','kraustantis','keliantis','žygiuojant','būriu','Vokiečiai','insistiprino','sienos','pridėti','prijungti','priskirti','pridurti','Kuršėnų','rajono','mumis','pritraukė','Krš','kolchozai','užejo','Mamių','kaimo','Štk','Prytraukė','tarybinio','ūkio','Apsėsma','žole','ganyklą','prisitrauks','Būdavo','šono','pristrauki','dabar','savos','nebereikia','Noris','pencijos','kiek','prisitraukt','parietus','parišti','patraukti','veršiui','nešoka','aukšty','Katras','smalstus','arklys','paskutinę','ligai','surietus','sulenkus','padaryti','nejudrų','nelankstų','sustingusį','Siuvėjo','koja','pritraukta','Topylis','Stepas','vienu','langu','Žem','Ranka','mano','negaliu','krutėt','Visai','prytraukė','medžio','Vieną','viškai','kelį','Ranką','kojos','nevaldė','visai','pasiligojo','Buvo','pirštai','išsitaisė','Šiteip','pritrauktos','rankos','šiteip','šitie','dujai','būdavo','Jezau','sutraukta','moteris','Antš','tėvas','invalidas','lazdomi','vaikščiojo','Kpč','Senukės','Pirštas','nuog','Gali','kojas','vienodai','beguliant','Pritraukia','nepaeina','Dgč','Prikamavo','Vaikas','pasitaisė','kojeles','Kieno','buvus','vėlė','raiša','pasirodo','BsVXX','Nespjau','vandenin','liežiuvį','Dglš','Pristraukta','prisbūta','pirštas','Paskui','priemėčio','galvytę','vaikui','Šmn','priveržti','nebūtų','palaidas','sutempti','Virves','permeta','kartį','priveržia','Netoli','namų','prisieina','sukti','vieškelio','kieman','staigiai','vadžias','taip','turėjo','stačiai','sukties','šalį','atvarslus','patsai','traukiasi','vieno','pasostės','galo','darydamas','vežime','vienam','žmogui','Virvė','užmesta','jiems','kaklo','bereikia','kilpą','labai','silpnai','pritraukiam','vyžos','virvutę','stiprium','rankum','pritraukdavo','surišdavo','stovės','šiaudų','stogas','ilgiausiai','Škn','Prisitraukti','pavalkus','atvarslais','veržiant','sutvirtinti','pritvirtinti','vytike','pritrauka','pririša','eilę','dengdami','šiaudais','stogą','Krž','Skersai','lentas','dėjo','varžtais','Šienkartę','prikrautojo','vežimo','uždėję','bandė','virve','Kel1879','prispausti','Šita','sąvarža','gerai','ilgiausis','vinis','rodos','Vdžg','prisiploti','noriu','valgyt','strėnų','Lūpos','smarkiai','įtemptos','stipriai','prisitraukusios','dantų','gausiai','apeiti','apnešti','Tokių','juodulių','tokios','smalos','netrauks','kaminas','medžiai','būva','balti','šarma','Šlapią','uždedi','katilioką','plytos','rūdo','Tvarto','kampai','šerkšno','Šerkšno','pirkios','eina','garai','mūrai','Miežiai','drėgni','šarmos','apsinešti','Puodelis','kovuotas','Kovą','semia','baisu','veizėti','Butelkikė','nečysta','traukos','Tokiuo','akmuo','vadinamas','magnes','kuris','geležį','savęsp','SPI183','Kumet','burkštiną','patrini','vilnonį','drabužį','popieriaus','skiautelę','Saulė','turi','tokią','sylą','viską','A1884','tavo','vištos','nepritraukė','Lkč','Geležį','magnasas','BM94','Tada','numetė','kelis','mažus','deimanto','gabaliukus','pastebėjo','traukte','bokšto','viršūnės','JBalč','Kiti','ieškodavo','karklu','dvišaku','Eidavo','eidavo','lovos','Žeml','pakviesti','prikalbinti','pavadinti','įjungti','draugėn','dalyvauti','dirbti','daryti','darbininkų','padirbs','visa','teisę','kuriems','darbams','specializuotas','organizacijas','subrangovus','Rado','pažįstamų','tuojau','kompaniją','pavaišino','muni','šnapšės','gerti','tėvą','pietų','toks','nebejaunas','žmogus','pritraukiamas','Norėjo','vežt','Vyrišką','protingiausį','degtienės','Velnias','pritrauktų','draugystėn','savo','karalystę','peklos','MP79','Kitas','gero','pamokina','kitas','blogo','Vrp1890','Pristraukė','kokį','augėtinį','gyveno','Pristraukia','žmogų','pasdaro','Niekur','žmogaus','nepristraukė','pasdarė','sveikatos','Reiks','darbinyką','jojimo','patenkyta','Smln','mokytoją','pasakė','žinojo','norėjo','kaži','Apleido','tėvo','namus','draugą','vaikį','TS1900','palenkti','save','privilioti','primasinti','Petronėlė','gėrėjosi','gražumu','širdį','JBil','Nuošalus','kampelis','kasmet','Tujau','palojo','Elena','nori','Jugasės','vyrą','merga','vaiką','blevyzgom','žmones','Užp','dirstelia','protingas','visus','pritraukiantys','iškalbingumas','mokėjo','Slč','Pritrauksiu','daiktus','smarkumu','mylėjimu','kerštais','gerybėmis','DP508','Tenai','atejo','idant','grumzdymais','pabaidomis','DP31','Širšes','uogos','Dkšt','velnio','plauku','tokį','Jauna','Tokia','dalikatni','greit','galėjai','jaunikį','Šmk','Prisitrauks','kada','kokia','ilgai','nebus','vienas','bernas','DrskŽ','moka','Trgn','atkreipti','Levas','mūsų','atydą','saviepi','labiausiai','LTI3','Vyriškis','žmonių','dėmesį','Štai','akį','ežerėlis','Akį','žėdnam','tokia','šiaip','vargingai','išbūti','išgyventi','tikro','laiko','Švenčiausios','Motinos','pagalba','pritrauksiu','rudens','pavasaris','ankstyvesnis','šįmet','pritrauksim','turgadienio','šituo','centneriu','šviežių','žino','bepritrauksma','duonele','rugiapjūčio','Rodos','diedelis','sunkenybę','ligi','aštuonių','dešimtų','metų','pritrumpinti','Šautuvo','diržas','komanduojant','Diržą','Pritrauk','ilgos','įsukant','dagtį','degimą','prisukti','prigesinti','gazelį','AVien','lempą','reikia','prisnūsim','Pritraukei','nieko','nematyt','šitą','šviesiai','nedegtų','ugnį','dujinės','šustų','sriuba','kupėtų','priverti','pridaryti','Tėvas','įėjo','butą','duris','atsisėdo','dures','tarpai','vėjas','puta','primerkti','tupia','gyva','neišsimiegi','akys','veidas','pageltęs','paviršiumi','daug','suvilkti','Pasiunčiau','rąstų','arkliais','privilks','žarijų','židinėj','židinėn','tenai','prieždos','krūva','durpių','pakapojau','žolę','pasimečiau','medžiu','atsiguliau','lapų','guliu','privežti','prigabenti','Daug','tankų','frontą','DŽ1','Pristraukiam','patys','malkų','miško','Reikėjo','išmokti','tikslui','lenkiškų','laikraščių','prisitraukdavau','paimti','gauti','penkis','kilogramus','trejetą','žuvų','ledo','dieną','pūdą','galima','meškere','žuvienei','tinkančių','ešeriokų','pradėjus','traukt','traukus','kiaurą','vakaro','prisitraukus','kokius','penkius','vežimus','drobės','sugebėjo','pramušti','kapčiuje','skyles','ranką','įkišus','katinas','varnėno','inkilą','bulvelių','MKatil','Piningų','skutinų','Pristraukęs','svetimų','žodžių','inmaišo','atimti','ištraukti','Kiek','žiemą','įkelti','prikelti','avilių','buvę','ąžuoluos','BM66','sutraukti','sutelkti','suburti','šauksmas','palaikė','kvailu','Balč','Kunigas','dievobaimingų','moterėlių','pirmiausia','patekt','Pžrl','Pulką','Bernaičiai','draugų','rėkaloja','prifotografuoti','Nuotraukų','Čia','Petro','atvirukų','prinokinti','pagada','javus','pritvinkinti','votį','pradurt','Švnč','Votis','pritraukę','pirštą','votis','A1883','prisisotinti','prisisodrinti','prisisunkti','prisigerti','Barščiai','špyžio','nebegardūs','drabužiai','nemalonaus','kvapo','Šlapgarių','atidrėko','popieros','sienų','Medžiaginės','kaladkos','anos','šlapumos','vilgasties','šimtakojai','daiktai','minkštimai','pridėsi','skepetą','materijos','Sūrūs','tokie','pasidaro','druskos','slėgti','grybai','anie','prismalėję','gelžiai','sugelžėję','pritraukdavę','tokio','rūkalo','ugnis','nekibdavo','Skdv','Dulkių','pilna','akordijonas','dulkių','Rasos','rūbai','lygiai','sulyti','tuomkart','neišsėmei','pasiliejusio','pieno','šulinio','Lauke','šalčio','kambary','nesušylu','Dkš','Pareina','karvidės','prisitraukusi','smarvės','smirda','amžinai','rūko','prisitrauka','kambarys','Šaltgarių','šlapgarių','linai','sunkesni','Drėgnas','garas','kilstąs','dėl','aulėje','randas','pelėjimas','paplėkimas','Medžiaga','drėgmės','Akmuo','prisitraukęs','vandenio','FrnS45','Muno','plaučiai','visokių','tiek','audimo','lenkų','dūko','nemėgsta','lietuvių','drėgmei','šalčiui','sukelti','pievos','uždegimą','plaučių','užpiltam','spiritu','užplikytam','pakankamai','įgyti','stiprumo','koncentracijos','arbotą','Prieš','sprogimą','beržų','spurgelių','priskynei','užpylei','degtine','porą','dienų','Pastovink','arbatelę','tepritraukie','Pritrauka','dikčiai','bijočiu','pilti','skilvį','spiritą','užpiltą','rupūžės','gumbažolę','išdžiovintą','užpila','karštu','vandeniu','arba','duoda','vyrams','gumbo','Sudžiovinto','augalo','žiupsniuką','įdėti','puodelį','užpilti','verdančiu','palaukti','nusistovėtų','Arbata','nusidažyti','įdedi','žalius','kiaušinius','dažus','geriau','tikrais','prietaisais','prisiurbti','pipetę','pritraukite','muilino','aparatai','šūdo','girtos','milžėjos','siurbiant','pripildyti','Pritraukti','švirkštą','prigerti','Senis','užmerkė','akis','plaučius','išleido','orą','Šlč','Palenkiu','šaką','prisiuostau','pritraukiu','pilnus','Tyli','burnon','Pritrauki','šito','saparo','gerklėn','rūkydamas','Girtas','gavo','benzino','užkėlė','Mės','seni','dūmų','rūkydami','Pradeda','pačios','dėlės','atkritinėt','kraujo','Steponas','aiškaus','tikslo','kraustė','vietą','dusliai','kosčiojo','kimikalų','tura','mirti','narkozo','nedaug','užgesau','visokio','dvokia','Atėjo','Burokinio','alaus','rėkia','ožio','balsais','Krč','pritrauktinai','Eita','Telšių','klebono','avinas','vydamas','Taip','šliūžinėja','tokių','bjaurybių','nora','suranda','degtinės','girtumo','prisikaštavojo','Užv','Prysitrauka','pradeda','dainą','imti','Nebuvo','Nebepavažiuoja','dviračiu','matos','prisirūkyti','Numie','neleidam','rūkyti','mišką','nulėkęs','įrašyti','surašyti','šnekėk','kalbą','juosteles','uodegą','prigriebti','nubausti','Pritrauks','jiem','uodegas','traukti','anttraukti','aptraukti','atitraukti','datraukti','paištraukti','nutraukti','panutraukti','partraukti','pertraukti','pietraukti','pratraukti','raztraukti','užtraukti')