žingsnis reikšmė

Kas yra žingsnis? žiñgsnis sm. (2) KBII68, K, LsB373, K.Būg, Rtr, Š, DŽ, FrnW, KŽ, žìngsnis (1) Trk, Grz; SD164,176, SD113,354, CII492, R, R155, MŽ, MŽ205,425,476, D.Pošk, Sut, N, L, LL67,248, ŠT212,215, žingsnỹs (4) Rtr, LD217(Sb, Kp, Ukm), Dv, KŽ; M, žingsnis sf. R356, MŽ476 1. žengimo judesys: Sustok, toliau – nė žiñgsnio! Pln. Senatvėj žiñgsniai suskaityti Igl. Negalėjau kiek dienų žiñgsnio žengt, kai ažsimušiau [koją] Klt. Ji da maža buvo: ką tik pirmus žingsniùs ėjo Jnš. Kas žiñgsnis artėjau į namus Prn. Atsikelti atsikėliau, bet nė žiñgsnio eiti negalėjau, taip dideliai skaudėjo kaulas sudaužtas Akm. Kas žingsnỹs kojos ilsta JT475. Girdi: eina žiñgsniai paskui, o nieko nėra (vaidenosi) Rg. Tempiu maišus, žiñgsnis ir lasas">lašas (varva prakaitas) Prn. Jei pijokas [peršamas jaunikis], nė žiñgsnio par slenksnį Krš. Kojos ilgos, didžiausia žiñgsniais makoja, nesuspėju Slk. Negalėjau žiñgsnio pasijudyt Vlkv. Kaip čia daug šiukšlių, nemožna ir žiñgsnio peržengt Sdk. Žingsnį tik nuo to daikto pasiėjėjau ir vėl atsiguliau Gdr. Pasidedu, pasidairau ir vėl paeinu žingsniùką Skr. Ka būčio žiñgsnį vieną žengusi, ta būčio be galvos Šts. [Kai jauna buvau,] mano visi žiñgsniai būdavo apdainuoti (visada dainuodavau) Klvr. Eina razsikėtęs, plačiais žiñgsniais Dv. Dabojom, kaip anas eina, ir juokėmės, vienas žiñgsnis pirmyn, du – atgal Kzt. Eina eina, būdavo, tai kad pabėga, jo tokia eigastis, bėgčia pabėga, vėl eina žingsniù Slm. Arklys eina žingsniù Brb. Reikia žingsniù parvažiuot [vežant bites] Lš. Žingsneliù, tipu tipu, kad ana juda, kad eina – visai susenusi Krš. Anas risčia bėga, o arklys žingsniù eina Kkl. Eina žingsniù, nenori skrist tas ma[no] arklaitis Dv. Kai žingsneliu jojo, žemelė drebėjo, o nuo medžių viršūnėlių žali lapai krito V.Krėv. Arklys mažo žingsnio I. Arklys gražiausis pažiūrėt: žiñgsniais vežimus didžiausius traukdavo, o pavažiuot risčia nepavažiuosi LKT155(Škn). Arkliai eita anie greitai – o dabar tie jaučiai eita anie žiñgsniais End. Par medinį tiltą važiuodavo žiñgsniais Grz. [Kurapkos] sėdi po eglute, pasikelia, kai pradeda žiñgsniais dideliais bėgt LKT320(Zr). Parvažiuojant tai anei – žiñgsniais, ir žiñgsniais, ir žiñgsniais visą kelią Pc. Per Užgavėnias kokius žingsnius darysi, tokie ir linai bus LTR(Auk). Pamačius garnį pirmą kartą pavasarį lekiant, reikia, sako, iš to daikto kelis žingsnius pabėgėti, tai būni labai greitas LMD(Vlkv). Joninių naktį mergaitės nusipina vainiką, nueina pas užkeltus vartus, atsistoja nugara į vartus, žengia tris žingsnius į kiemą ir meta per galvą vainiką LTR(Vlkv). Da neperėjau per didį dvarelį, jau persaikavo kojų žingsnelius BsO310. Vai dar neperėjau per didį dvarelį, o jau suskaitė mošos žingsnelius LTR(Brt). Sulaužiau tiltelį pirmu žingsneliu, pravirkdžiau mergelę pirmu žodeliu LLDII578(Šauk). Spartūs mano žingsnužėliai man dalelę sudėjo LTR(Graž). Šandys muno kojų žingsnelius, šandys muno rankų darbelius StnD22. Tarp jūros gėlių pasirodė aukštas jaunikis su lėtais, išmatuotais žingsniais J.Sav. Girdėjo, kaip jisai šaukia, nekantriai modamas ranka, bet negalėjo paskubinti žingsnio J.Avyž. Netrukus girgžteli durys, tamsus tėvo šešėlis nuslenka per kiemą, girdėti žingsniai J.Ap. Neatsisuku tyčia – dar pamanys, kad prašysiuos pavėžinti; duodu žingsnį į pagriovį M.Katil. Pasigirdo žingsniai, ir į laukiamąjį įėjo pižama apsivilkęs brolis Kazys A.Vien. O jis žingsnis po žingsnio slinko tolyn į dirvos pakraštį V.Myk-Put. Mikas apsidairydamas žingsniavo dideliu žingsniu V.Aln. Džiugus spustelėjau dar savo žingsnį Vrp1890,11. Anie ižg miestų, ižg tolo suvaikštinėjos visa savo pametę, o mums sunku kiek žingsnių pažygėt bažnyčion DP98. Kiekviena hadina jo (žmogaus) ir kožnas žingsnis jo visada vakarop artinas, tatai est čėsop smerties jo MP164. | prk.: Vasaros pabaiga artinasi plačiais žingsniais Vrp1889,114. Ruduo dideliais žingsniais artėjo miškais V.Aln. ^ Tinginys žingsnius skaito LTR(Auk). Žingsniù toliau važiuosi negu risčia Slk. Prieš kalną zovada, o pakalnėn – anei žingsnio (deganti skala) LTR. Senelis kaip pipiriukas, o žingsnis kaip arklio (blusa) LTR. Nuo kalno risčiais, in kalno anė žingsnio (akmuo) LMD(Rš). Mažutis sprignutis dideliais žingsniais eina (žiogas) LTR(Mžk). ║ šokėjo padėtis: Bėgamasis, dvigubasis, pačiuožiamasis, paprastasis, pašokamasis, pristatomasis, siūbuojamasis, spyruoklinis, supamasis, svyruojamasis, šoninis, trepsimasis, vaikščiojamasis žingsnis rš. ║ panašus į žengimą judesys: Nuo manęs ir nubėgo [gyvatė] tuojos, ale teip susrangodama, tokiais žiñgsniais Dgl. 2. J, DŽ, NdŽ ilgio vienetasatstumas tarp pėdų einant: Už šimto žingsnių gyvenu D.Pošk. Ilgis arba atstumas matuojamas žingsniu, metimu (akmenuko metimu iš rankos paprastai arba išsiektinai, įsibėgant) LEXVII490. Dideis žingsniais eimi R317, MŽ415. Žiñgsnį didelį meta, eina tankiai Pnm. Kad eina dideliais žingsniais: kaip žingsnỹs, teip metras Sur. Gera tau, kai tavo žiñgsnis kaip mano du Kp. Papjaunu kokį porą treitą žiñgsnių, nori sėsties Trk. Septyniasdešim žiñgsnių lig gryčiai Jdp. Čia tik pora žiñgsnių pusnis, o paskui sniegas nustumtas visur Jrb. Žardienos buvo penkiasdešimts žiñgsnių Bdr. Žiñgsnį žengi – pėdas, žiñgsnį žengi – pėdas [tankių rugių] Kl. Beržynas buvo netolikeli žiñgsniai Krž. Tik vienas žingsnỹs beliko pjautie Grv. Užteks man žemės žiñgsnio (kapo laukiu) Krs. Jei žiñgsnį į šalį, skeliam į kaktą (jei judėsi, šausim) Jd. Eina pasilikusi per kelis žingsniùs paskui kildi kildi Vdžg. Vieną kitą žiñgsnį gal nuravėti, ale ne tokias ilgybes Slnt. Nusipirkom jauną arkliuką, eržiliuką, kiek pavažiuodavom kelius žingsniùs, i sustirdavo Grz. Ten susiedas artie gyveno, keli žiñgsniai buvo Gd. Keli žiñgsniai, netoli lig jų Pš. Jeigu karties šešėlis vienas žiñgsnis, tai jau dvylikė PnmR. Kap šešėlis vienas žingsnỹs, namo para varyt Dv. Žiñgsniais reiks atsiskaityti, jau nu kiek tolo reiks jau mesti Ms. Ans skaičiuo[ja] žiñgsniais, kiek ans tolumo nuejęs Yl. Na, tai žmogus atejęs, niekam nematant, atskaitė dešimt žingsnių, surado tą akmenį LTR(Slk). Tūkstantis žingsnelių nuo mano namelių, nežinau, ar nueisiu pas savo mergelę LTR(Krok). Retkarčiais čia pat už žingsnio kito suošia, gūdžiai ir sodriai, belapiai medžiai J.Mik. | prk.: Tai jau visgi žingsnis pirmyn ir būtų gerai, jeigu nors taip būtų pasilikę V.Kudir. ^ Iš laimės į nelaimę – vienas žingsnis, iš nelaimės į laimę – ilgas kelias rš. Nuo bailio iki išdaviko tik pusė žingsnio J.Gruš. Nuo išgąsčio iki Judošiaus skatikų – vienas žingsnis, tik vienas žingsnis rš. Kad tu nuo namų žiñgsnį, namai nuo tavęs dešimt žiñgsnių Ar. ║ mažas atstumas: Čia tik žiñgsnis nueit Skp. 3. DŽ, NdŽ prk. pasielgimas, darbas, veiksmas, žygis: A vaikas tamstai kožną žiñgsnį pasisakys, nenorėk Krš. Ūkė[je] už viską gyvi piningai: žiñgsnis – pluokštas litų Krš. Žiñgsnis į šalį (keistesnis poelgis) – tik liežuviai mergai Brš. Tai antras didelis žingsnis vilniečių švietimo reikale A.Sm. Padėti kaimynui – kilnus žingsnis rš. Atleisk man, mieloji, kad nerimtu žingsniu įtraukiau tave į tokią nelaimę V.Krėv. Prisimenu savo pirmuosius žingsnius Kauno teatre A.Škėm. Antašavon, sako, tokį jauną kunigėlį atkėlė, da tik pirmi žiñgsniai Slm. Neapgalvotas žiñgsnis DŽ2. Tačiau žingsnis į didesnį meninį brandumą buvo neabejotinas LKXIV191. Žvelgsiu aš į tavo žingsnį pro pirštus rš. Naujas žingsnis Sruogos dramaturgijoje buvo paskutinė jo pjesė „Pajūrio kurortas“ rš. Jog ir mažiausias žingsnis mūsų, kurį tiktai darysim ant garbos Ponui savamui, tiktai kad būtų pagal valios Š[ventos] jo MP40. Tiedvi abi žmoni dėl to mums Evangelijoj š[ventoj] aprašyti ir su kalbomis, ir su veikalais savais, idantpavaizdus sakiotumbim, o daugiaus moteres čia sau terenk pavyzius, čia temokys, kokie tur būt jų veikalai, kalbos ir žingsniai DP471. 4. laipsnis, lygis: Trys yra žingsniai ligos kožname sergančiame P. O taig yra pirmas žingsnis išganymop ižg tos Evangelijos šventos DP327. Kursai (Judošius) jau buvo nupuolęs nuog aukščiausiojo žingsnio urėdo bažnyčios (kaip Liuciperas iš aukšto dangaus) giluman pragaro DP154. 5. laiptas, pakopa: Bei jis atėjo bromump, kurie buvo ing rytuosna, ir užkopo žingsniu jų, ir mieravo švelius bromų, kožną švelį vienos karties platų BBEz40,6. Krasė turėjo šešis žingsnius, ant tų šešių žingsnių buvo dvylika liūtų CII570. 6. N lingv. būdvardžių laipsnis. 7. GTŽ, SkŽ374, FzŽ397, PolŽ1193, DŽ2 spec. judesio atstumas tarp gretimų narių: Sriegio žingsnis LTEXII532. Krumpliaračio arba žvaigždutės žingsnis LTEXII532. Spiralės žingsniu vadinamas tas atstumas, per kurį dirbinys turi pasislinkti išilgai ašies, kai jis apsisuka vieną kartą rš. Grandinės žingsnis LTEXII532. Kubiluo dugną taip mieruo[ja]: paima cirkelį ir apmieruoja kubilą be dugno graižtais; čia cirkelį išpleta, čia suglauda, kol aplinkuo tiksliai yra šeši žingsniai. Tumet su tuo žingsniu ir aprėža dugną ant suleistų lentų Vkš. Mastai negerai, žingsniùkais – mazgiukas prie mazgiukui Klt. ◊ ẽžio žingsniù labai mažu žirgtu, tipenant (eiti): Nebegaliu, kojos skauda, ẽžio žingsniù einu einu Brb. gaĩdžio žiñgsnis labai trumpa: Advente tos dienos gaĩdžio žiñgsnis End. gaĩdžio žiñgsnį truputį (ilgėja ar trumpėja): Po švento Jono gaĩdžio žiñgsnį diena trumpiau Rsn. Saulytė jau atgal eita, dabar ant vietos stovės, gaĩdžio žiñgsnį vėl atgal eita Rsn. kàs (kõžnas) žiñgsnis; kiekvienamè (kožnamè) žiñgsnyje visur, visą laiką: Žmoguo protas eina paskuo: kàs žiñgsnis vis prašauni Krš. Kožnamè žiñgsnė[je] su pyškesiais eina, su trukšmais (barasi) Rdn. Žmogus manos kaži kas, o kožnamè žiñgsnė[je] galia nutrėkšti kaip musį Rdn. Kaip anas [1914 m.] karas ėjo, kõžnas žiñgsnis reikėjo atsikariaut Alz. Kiekvienañ žiñgsny[je] vis mirtis (partizano žodžiai) Sv. Tu melagė kiekvienam̃ žiñgsny Sur. Kožnam̃ žiñgsny ką nors prikaišioja Tr. Klabatė mašina – kàs žiñgsnis stoviniuoja Ds. Jis labai silpnas, kàs žiñgsnis sustoja pailsėt Mrj. Martỹno žiñgsniais greitai: Išejo Martyno žingsniais Ggr. nė̃ (neĩ) žiñgsnio visai (ne): Aš kitam nė̃ žiñgsnio nerišiau gyvulio Alks. Tas arklukas nuo kazoko neĩ žiñgsnį nesitraukia Graž. Nepasitraukia nė̃ žiñgsnio iš vietos Jnš. A nesakiau tau, ka mun nė̃ žiñgsnio nu trobos nepakeltumi Vvr. I pirmu, i daba be popierio nė žiñgsnio Krš. Jei taip žliaugs, iš trobos nė̃ žiñgsnio Krš. Be kningos nė̃ žiñgsnio – būs koks mokslininkas, jei nepasileis Krš. Be tos smarvės (degtinės) vyrai dabarčiuo nė̃ žiñgsnio Grdm. Mokom mokom visos – vyrai prie tvarkos nė̃ žiñgsnio: kur sėdo, tę drėbė Brš. Be vyro žmona nei žingsnio KrvP(Al). Be Dievo nė žingsnio nežengsi KrvP(Al). Be Dievo nė žingsnio vieno KrvP(Vlkv). Geruojuo ir jūres párplauksi, o piktuojuo nė̃ žiñgsnio nežengsi Jrb. pelė̃s žiñgsniais tyliai (eiti): Motina tyliais pelės žingsniais neįtikėtinai vikriai šmižinėjo iš kambario į virtuvę rš. per̃ gaĩdžio (ãvino) žiñgsnį truputį (pailgėjo ar sutrumpėjo): Per Naujus metus diena ilgesnė per gaĩdžio žiñgsnį Snt. Ant Trijų Karalių diena jau par gaĩdžio žiñgsnį ilgesnė Krs. Per Tris Karalius [diena] jau per avino žingsnį ilgesnė LTR(Mrj). šárkos žingsniù grakščiai (eiti): Zuzana išdidžiai, šarkos žingsniu išstypsi virtuvėn J.Paukš. trum̃pas žiñgsnis negreitas: Jau iš senuko švakas ėjikas, jau trum̃pas žiñgsnis Btg. Jau jėgų neturiu, jau žiñgsnis trum̃pas Ig. vė́žio (vė̃žlio) žingsniù lėtai, pamažu: Jis yra prityręs, jog žemaičiuose švietimas vėžio žingsniu teslenka Žem. Rašė kaip žaibo botago genamas, bet skaito vėžlio žingsniu L.Gut. žąsiẽs žingsniù lėtai (eiti): Jau žąsiẽs žingsniù pradėjau paeit Kn. Kareiviai už bausmę turėję žąsès žingsniù eit Ktk. žiñgsnis brangù (brangùs) sunku eiti: Senam ir žiñgsnis brangù Skp. Tinginiui žingsnis brangus LTR(Auk). Žiñgsnis gi dabar mūsų labai brángus ČrP. Latruo i žiñgsnis brángus: atsigulė i gulia Skdv. Vaikeli, mano žiñgsniai brángūs Smn. žiñgsnis (žiñgsnį) į žiñgsnį visada: Žiñgsnis į žiñgsnį muni sekė – kaip prisisiuvęs Rdn. Ji mano vaikas, ji turi atsiklaust manęs žiñgsnį į žiñgsnį Vlkv. žiñgsnį (žingsniùs) sèkti žiūrėti, kaip kas elgiasi: Sekéi kožną žiñgsnį, įkyrėjai Rdn. Esą ne tarnų reikalas sekti ponų žingsnius J.Marc. žiñgsnį užstóti pavaduoti: Atnešk vandens, užstók žingsnùką mamai, anai nebreiks benešti End. žõdis ir žiñgsnis Krš kas įsakyta, tuoj turi būti vykdoma.

žingsnis sinonimai

žingsnis junginiai

  • žingsnis po žingsnio
Ką reiškia žodis žingsniuoti? Visi terminai iš raidės Ž.