į reikšmė

Database Error

A Database Error Occurred

Error Number: 2006

MySQL server has gone away

SELECT zodis, url FROM zodziai WHERE zodis in ('keturiolikta','abėcėlės','raidė','žymimas','garsas','siauras','tariamas','ilgai','įtemptai','drįsti','medį','įkalnė','praep','rodo','vietą','daiktą','kreipiamas','veiksmas','Revoliucija','žengė','neaprėpiamai','didelį','žingsnį','priekį','Toli','jūros','dugną','grimzdo','saulė','AVencl','Sunkiu','vienodu','seno','kareivio','žingsniu','Kasparas','kopė','kalniuką','žmogus','negrįš','jungą','niekad','SNėr','pakalnę','pasileido','ratai','Žem','Nusiųstas','Žemaičius','SDauk','miestą','įvažiavau','Skalbtis','važiuosiam','upį','Žmogus','išvažiavo','kelią','Užv','Važiuoja','Kauną','šalį','eiti','nuėjo','girią','Marti','daržą','Nuejo','šulnį','Drąsiai','butą','įžengė','Jrk34','Ėjau','rytus','vakarus','KBI22','didelę','balą','terpu','karklų','buvo','antės','gūžta','BsPII291','Trobos','galas','atkreiptas','šiaurę','JJabl','pietus','šilčiau','šalčiau','Raitelis','pirmas','vartus','bėga','Brisk','upę','Jrk58','Sėdo','laivą','nuplaukė','MValanč','Rasi','įspįs','saulelė','mūsų','langą','marias','bėgau','tinklelį','ploviau','Siuntė','mane','motynėlė','jūreles','vandenėlio','JV78','Geriau','lipti','kalną','nekaip','kristi','Čia','didesnės','bulbės','Eisiu','kalnelį','kvietelių','pakirsti','JV420','įsilipo','BM239','Inlipo','obelį','LB241','Kilsiu','orą','Jrk29','Šoko','aukštą','Paukštis','nulėkė','stačiai','saulę','Žiurkė','lenda','savo','skylę','KBI26','Ribuoti','drabužius','drabankubilį','Visi','susirinkom','trobą','Gulsiu','šiaudus','Šts','Užėjo','tokį','prakeiktą','dvarą','prašos','nakvynę','BsMtI36','klaną','puolęs','sausas','nekelsys','VP17','laukus','durys','uždarytos','Daro','sviestą','pardavinėja','miestus','Vrp1895','Nueik','Petraičius','kaimynus','gausi','Duktė','tėvus','išėjo','Važiavo','viešėti','gentis','Važiuok','brolius','Ateisiu','poryt','Ištekėjo','vaikus','Jočiau','žvejus','lankyčiau','vesčiau','žvejų','mergužėlę','JV123','tėveli','mano','širdužėle','katrį','duosi','žirgelį','žmones','leisdamas','Prašo','sėst','dirbti','PCvir','Sėsk','mergyte','JD97','Jaunasis','sėdo','gražų','žirgą','žirgo','sėsdams','kilpą','spirdams','nušoviau','balandelį','KlpD102','aukso','stodams','lenkiau','galvelę','žemelei','sėdau','vežimėlį','jaunimėlį','Nesėskit','nesėskit','sveteliai','suolą','JV749','stalą','stalelį','pasodins','JV822','puolė','žemę','pastipo','gailesčio','BsPIV260','Sumanė','balsą','šunes','loja','Išėjo','kaip','vandenį','Prapuolė','ugnį','tave','perkūnas','skradžias','dugnus','įmuštų','jaunos','dienelės','teprapuol','vainikėlis','juodą','purvynėlį','TDrVII12','Aušta','aušrelė','rūtų','teka','vainikėlį','JD814','liepelės','viršūnėlę','vainikas','kabintas','JV212','Tuojaus','pasėmė','šlėgą','nori','duot','galvą','VoL305','Prieik','arčiau','Pasviro','Seni','atsiminimai','visu','aštrumu','sminga','mažą','pasiėmė','dėdė','save','Siela','veržiasi','Pasakyk','eini','Grž','važiuojat','tenai','keliausime','einant','duoda','valgyti','čia','dabar','žiūri','uošvis','šnairomis','akimis','Tėvas','stovėjo','prie','lango','žiūrėjo','motiną','krūptelėjo','pažvelgė','vienas','kitą','Vyrai','visi','stebėjos','gyvolius','pavėpsosiam','visokias','gražybes','Giltinė','neveiza','dantis','kitų','nelaimes','veizėdamas','savąsias','veikiaus','pakelsi','nusišypsojo','sako','pačią','sakė','Raudonasai','putinėlis','bernelį','prakalbėjo','TŽI165','gyriau','Vlkv','Dergia','Naktį','žvaigždes','dangaus','mėnesį','šaltą','dienos','vidury','lodavo','šiltą','KDonel','rašė','prašymą','ministerį','Rašyk','sūneli','gromatėlę','seną','motinėlę','sakąs','nebėr','žodį','Kodėl','laišką','neatsiliepia','KBūg','brolutėli','užgersiu','LTIII411','pateko','geras','rankas','Pakliuvo','bėdą','Nesikišk','kito','kalbą','Ldvn','darbą','nekiškias','sukasi','gyvenimą','Gavau','batus','reikia','juos','pridėti','nepasilyginsiu','Berk','žirniais','LB213','Pabarškino','duris','Kulka','kaktą','kliuvo','PP30','Nubraukyk','kojas','žolę','Patrink','nugarą','pečių','Galvą','sieną','trenkti','KBI7','Rugelius','maliau','gailiai','verkiau','rankovėlę','ašaras','šluosčiau','DvD147','Šildžiau','kojeles','akmenėlį','Kepuraitę','gembę','pasikabink','Vagį','rąstą','kala','Nepinsi','gražumą','vainiką','Žmonės','stvėrės','laukų','žino','kurį','lauką','reik','sėti','Supilk','grūdus','maišą','Duoną','dėk','burną','saują','indėti','Įsikišk','kišenių','kokį','obuolį','Pasiimk','obuolių','Sriubą','duoti','uždaralu','Nespėjo','valgių','nešioti','Teliuką','pavesk','tiltą','pririšk','Arklį','bulves','pririšo','jaučio','skūrą','nesurašytum','kiek','moka','dainų','daugiau','netelpa','kibirą','Kiek','pareina','kubiliuką','pypkį','kemša','tabaką','Pasvėrė','taboką','lubas','išdžiūtų','pagaučiau','gyvą','pakarčiau','žaliąjį','berželį','JD17','sausą','pakarti','Vilius','pašoksta','iškelia','Gaidį','ISimon','Taisos','varna','dausas','Apsiauk','nagines','Liepsiu','pirštą','kišti','kiši','Vincukas','pabučiavo','tėvui','ranką','nekanda','karšto','nupliko','pučia','Škn','vieną','dėtas','plėškes','kinkytas','Rėka','ožys','turgų','vedamas','Dėkui','tetuž','auginai','darbelius','mokinai','N231','Paimk','lempą','motynėlę','prausiaus','vynelį','KlvD110','Greit','įpranta','šilimą','labai','linkęs','gėrymą','Mūs','mergos','šokius','pagadytos','Pasidaviau','jūsų','valią','VoL290','Duosiu','teismą','Reik','atsakyti','valdžią','savus','juokiasi','vaikas','tokia','dovana','širdį','Dukrelės','dailios','liemenėlį','ateis','kumet','protą','Slnt','Suejau','metus','gavau','pasą','merga','įsimetė','ligą','nereiktų','rugiai','griebt','gyvena','tura','brūklį','antrą','ilgą','votegą','PP29','jūrių','marių','žalią','renka','mergelė','jaunoji','raudonas','uogeles','TDrVII64','akis','lįsti','Stojau','išpasakojau','tiek','piningų','turėtų','Mergaitė','įdribo','stypt','Lkž','kelius','pulti','Eiti','Įejo','lytus','Varn','kapus','sūnus','Krtn','Avižos','neina','arklį','arklys','avižas','rugučiai','stogu','badas','Nespjauk','pats','neišgertum','laiką','kada','vyksta','senatvę','ėmė','sirgti','rudenį','vėl','lyti','musės','piktesnės','traukias','OG435','rytą','labiau','pakilo','šaltis','trečią','dieną','atėjo','pareis','tavo','dukružėlė','devintus','metelius','JD340','Parbėgs','žirgelis','septintus','pašarų','valymą','nelis','patį','ėjimą','namo','maišo','pilt','Sulūžo','rugių','vežimą','sykį','numirė','tarpą','parėjo','pradžią','gyvenimo','davė','karvę','šeštus','Antano','raugintas','agurkas','gardžiausias','atsitikimo','ėjau','keliu','Telšių','rytoj','veršiukas','dvijų','nedėlių','lapkričio','šventę','būs','trejų','metų','amžį','nesam','sodinę','bulvių','ateini','prašyt','nueinu','Gegutė','sukukuos','tuščias','kišenes','jauną','pradėjo','šalti','rugius','mėnesio','galą','gaidelius','kalbinau','gaideliais','sveikinau','rūsta','liūdna','širdelė','visą','rudenėlį','JD183','metą','1328','kardo','broliai','dali','Prūsų','apgalėtojams','padavė','MitI64','tris','dienas','tuos','pinigus','surasiu','BsPI89','Raitas','valandą','nujosi','VKudir','penkis','nebausiu','RD160','piešiu','nors','trejus','JD637','lankyk','motynėle','kartelį','JD1250','išsiilgau','močiutės','dieneles','būdą','atliekamas','reiškiasi','Bėga','krūvą','Avys','visos','subėgo','būrį','PP38','Gubos','gražiai','surikiuotos','eiles','Rugius','pėdus','stato','kupeles','Dabar','nebe','mada','liemenį','siūti','Tujau','rinkį','pasklido','paskalos','Susėskiat','žiedą','dalysiam','Sukas','kartus','skridinį','JR86','Gyvulio','kakle','susimetė','raukšles','vežimu','neparvešiam','velėnų','klėbius','vokytis','negudrus','kibties','bijo','piestas','pašokusi','Cinokas','kuprą','susimetęs','Nebūčiau','vienam','Karvę','pastatėm','Nešant','sužeistąjį','koją','nesisuptų','Maž','pasakei','tujau','Kaip','reikės','mokintis','raudą','ištiksi','Senis','juokėsi','barzdą','Trečiam','pasikloniosi','pačias','JV262','pasidėk','greit','pamatysi','pypkę','sakyti','Nemėgstu','meluoja','Anam','ausį','pašnibždėk','užaugo','BsPIV197','kilai','sviesto','lašiniai','eina','kūną','manai','gėrymas','sveikatą','Vaiką','smertį','užmuštų','lietų','šaltį','Kurs','jojo','nukirtau','Jrk36','Pigiai','visiškai','skolą','palikdavo','raštų','Atidavė','dalį','kailinius','atrokuosiu','pieną','bulvėm','atsiims','žirnių','duomi','geresnis','Padalyk','obulą','dalis','Dangtis','bažnyčios','perplyšo','VlnE211','Mano','plonos','pirštinės','šalta','sušylu','labiausiai','veidą','karšta','Dilbų','troba','Tupikio','langai','langus','antrarūšius','kviečius','suversdavo','šiūpelį','smėlio','JAvyž','Artimiausi','kaimynai','tvora','tvorą','gyvenam','Metai','Venckūną','arčiausi','giminės','šaukštą','puta','Pasakė','mietą','bijau','Davė','paskolą','popierius','Kamps','kampelį','geguželę','rytelis','kukavo','StnD21','Diena','namie','nebūna','Rytas','atsikelk','išvadžiok','gyvulius','šunies','išdėjo','vėją','kalbėta','MitI78','atliekamo','veiksmo','apytikrį','kiekį','daugumą','Anie','visa','valias','Rublį','mastą','mokėjau','trisdešimt','Pargyvens','šimtą','Sakai','daug','buvę','Atėjo','šimtu','žmonių','A1884','Rudžių','kaime','senovės','tokios','plačios','lankos','margų','BsMtII64','botago','kybojęs','bumbalas','svaru','smagumo','nenujojau','pusę','kelelio','JV57','nugėriau','virsti','pradėjau','StnD17','gelsva','kaselė','nepinta','Svirnelio','durelės','pravertos','LB115','Gerk','sesele','gerk','viešnele','stiklelį','dugnelį','JD1328','Griovio','tyčia','būta','stuomenį','iškasto','Ašb','Usnys','galvos','viršų','užaugusios','šimtus','rublių','sumokėjau','Rmš','tapimą','virtimą','putodams','sniegs','visur','nieką','pavirto','Saulutė','baltąją','šalną','vertė','tankią','miglą','Išgirdusi','verksmą','stabą','Jūs','ganyklą','pasidirbot','dirvas','diedas','karalių','pavertė','LB223','Trys','prakeikti','namų','pasivertė','vilkus','BsMtI182','sūnų','leido','račius','mokytis','Žadėjo','žentus','imti','BsMtI16','Karaliaus','dukterį','laimėsiu','Jrk37','Išgers','saldžias','karčias','išveš','marčias','JV677','Išleidau','dukrelę','marteles','BsO76','Ežys','piršlius','zuikis','kvieslius','laputė','nabagutė','svočias','ėjo','JD94','Daugybes','gyventojų','vergus','išvarė','Rinksim','pirmininkus','Turėjo','kelias','dukteris','merges','paaugusias','vyrus','VšR','Nepareisi','nesugrįši','jaunas','JV1030','Sudrumstė','purvą','JD583','Avitaukius','leidam','žvakes','Bandelės','anglį','sugargėjo','Suvėliau','milą','tošę','Kojos','rankos','ledą','sustyro','Rankos','ledelį','nušalusios','Ragaišio','neišėmė','pečiaus','kaulą','sudžiūvo','Žemė','išdžiūvusi','Žal','Guli','susitraukęs','ežį','sūris','trupinius','susigrūdo','Dobilas','augo','didį','Bulvės','išaugo','lapus','auga','kaulus','Supjaustė','kąsnelius','greičiau','išvirtų','Dalgį','ištynė','papus','tinti','nemokėdamas','Všv','Veršis','išejo','pilvus','Vkš','Sušalau','šunį','kalbamo','daikto','kokybę','visiems','Lietuvos','darbo','žmonėms','užtikrinta','teisė','Palšų','smilčių','vilnys','trobesį','aukštos','turi','tiesos','namą','Buvo','kanapiai','augumą','KlvrŽ','Ilgas','sieksnį','kuparoso','luitelį','pupos','grūdą','didumo','Vėjas','namas','neatšals','užkvietkavę','nusipirkęs','bilietą','atgal','nežinai','kelio','Šates','nežinau','uošvį','turime','raštus','visus','kraštus','JR27','Užaugo','duktė','dvylika','LB165','senas','penkiasdešimt','Pabūk','vadovu','girę','kailiniai','žinai','panašus','Vienas','tėvą','išsidavęs','Nors','viena','nusidavė','močią','tėtę','toks','daininykas','Visai','akies','luptas','Baisiai','akių','plėštas','jauna','rūpestužius','BsO276','roną','prileidžiamas','tasai','Prng','Atsigimęs','visai','matušelę','Mūsų','viščiukai','gaidį','balti','katę','katukai','vardu','dėdę','Lietuviai','senovėje','statybai','tevartojo','kirpimą','didžio','kraitužėlio','mergužėlė','JV358','visas','vištikė','giedra','vasarėlė','vasarėles','JD569','Turiu','darbas','gražūs','dideli','žirniai','grūdas','Kokios','gražios','malkos','pagalys','pagalį','Visos','trys','dukterys','BsMtI12','torą','tikslą','siekimą','paskirtį','kovą','prieš','buržuaziją','kilo','naujoji','priešakinė','klasė','proletariatas','Tarybų','valdžia','plačiai','atvėrė','moterims','mokslą','švietimą','kultūrą','Tarutis','nusprendė','Kaziuką','leisti','mokslus','atidaviau','meisą','kareiviams','Šiandien','džiovą','geresnė','diena','Kieto','dalgio','neištinsi','pjovimą','kambarį','gaspadinė','darbininkė','Skūrą','išdirbo','Suplėšėm','raiščius','autus','Suvyniojau','pipirus','Maišus','supylė','Daug','medžių','sukūrena','plytas','Piningus','supirkau','žibalą','Miltus','malūnų','atims','pyliavą','Nevalgiusius','ponai','varė','Einam','Būrs','baudžiavą','slenka','nupjovus','tuoj','reiks','sykių','nuleidom','talką','Visus','kuopą','kelti','Eina','visų','kraštų','jaunimas','susirinkimą','darbus','seniai','išsiskirstė','brigados','eisiu','JD524','brolis','karužį','JD564','kelelį','šeriu','didę','vainelę','šveičiu','kardelį','BsO98','Važiuoti','bobos','šluotas','uogas','Didelė','minia','atėjusi','šventes','Motinai','Kalėdas','parvežti','nuvažiavus','praef','veiksmažodžiais','žymi','kryptį','vidų','įlėkti','įtraukti','įžvelgti','įsibelsti','insikepurnoti','intsmukti','intrišti','įnešti','įkimšti','įsikarti','įvažiuoti','užsitęsusį','veiksmą','įsiplepėti','įsikapstyti','įsidūsauti','įsigarduoti','stipraus','intensyvumo','įmigti','įprašinėti','įsigėrėti','įaugti','įdurti','įtempti','silpno','įdužti','įdrėkti','įdrungti','įkandžioti','įgesti','pajėgumą','atlikti','įvalgyti','įdirbti','įgerti','sugebėjimą','įarti','įšaukti','įgilti','įkaitinti','vien','gramatinę','įvykio','veikslo','reikšmę','įvykdyti','įkaisti','įsidegti','įtūžti','įbauginti','daiktavardžiais','konkretų','padarinį','įlanka','įdėtė','įduba','įskiepis','intakas','impilas','indėlis','inkilas','įkapės','įvažiavimas','įėjimas','įnešimas','įtekėjimas','kieno','šone','įkrantis','įklonis','įsaulė','įkampis','netikrą','giminystę','įmotė','įseserė','įsūnis','įdukra','įbrolis','abstrakčias','sąvokas','susijusias','ypatybe','įkarštis','įspūdis','įvarža','įniršis','įtaka','įgeidis','būdvardžiais','talpumo','ypatybę','įskilas','įgaubtas','įdubas','inavus','įlaidus','kokios','ypatybės','gausumą','gerumą','įdarbus','įdėmus','įkalbus','įtaigus','įvalgus','įnagus','prieveiksmiais','gaunančiais','įvairias','reikšmes','įmanyti','įsigyti','įprasti','įveikti','įnikti','įtikti','įsityžti','įgula','įmonė','įrankis','įkypas','įgimtas','įmantrus','įkakliui','įkampiai','įpėdžiai','įryčiau4','vartojama','atsakant','vietoj','viso','veiksmažodžio','priešdėliu','įneši','lengvai','įkando')