į reikšmė

Kas yra į? 1 į keturiolikta abėcėlės raidė; jos žymimas garsas yra siauras, tariamas (su kirčiu ar be kirčio) ilgai, įtemptai: drįsti (= drīsti), medį (= medī), įkalnė (= īkalnė).
2 į̃ praep. su acc., iñ 1. rodo vietą ar daiktą, kur kreipiamas veiksmas: Revoliucija žengė neaprėpiamai didelį žingsnį į priekį rš. Toli į jūros dugną grimzdo saulė A.Vencl. Sunkiu, vienodu seno kareivio žingsniu Kasparas kopė į kalniuką rš. Ir žmogus negrįš į jungą niekad S.Nėr. Į pakalnę pasileido ratai Žem. Nusiųstas į Žemaičius S.Dauk. Aš į̃ miestą įvažiavau K. Skalbtis važiuosiam į upį Als. Žmogus išvažiavo į kelią Užv. Važiuoja iñ Kauną rš. Į šalį eiti B. Jis nuėjo į girią J. Marti nuėjo į daržą J. Nuejo iñ šulnį Ds. Drąsiai į butą įžengė Jrk34. Ėjau į rytus, į vakarus KBI22. Nuejo abu in didelę balą, kur terpu karklų buvo antės gūžta BsPII291. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Į pietus šilčiau, į šiaurę šalčiau J. Raitelis jau pirmas į vartus bėga Žem. Brisk į upę Jrk58. Sėdo į laivą ir nuplaukė M.Valanč. Rasi įspįs saulelė ir į mūsų langą rš. Į marias bėgau, tinklelį ploviau N94. Siuntė mane motynėlė į jūreles vandenėlio JV78. Geriau lipti į kalną nekaip kristi J.Jabl. Čia į kalną didesnės bulbės Pc. Eisiu į kalnelį kvietelių pakirsti JV420. Jis įsilipo į tą medį BM239. Inlipo in obelį LB241. Kilsiu į orą Jrk29. Šoko į áukštą Kdn. Paukštis nulėkė stačiai į saulę (saulės linkui) rš. Žiurkė lenda į savo skylę KBI26. Ribuoti drabužius į drabankubilį J. Visi susirinkom į trobą rš. Gulsiu į šiaudus Šts. Užėjo į tokį prakeiktą dvarą, prašos į nakvynę BsMtI36. Į klaną puolęs, sausas nekelsys VP17. Į laukus durys uždarytos J. Daro sviestą ir pardavinėja į miestus Vrp1895,21. Nueik į Petraičiùs (į Petraičio namus) J.Jabl. Nueik į kaimynus ir gausi J.Jabl. Duktė į savo tėvus išėjo J.Jabl. Važiavo viešėti į gentis S.Dauk. Važiuok in brolius Vvs. Ateisiu in jį poryt rš. Ištekėjo į vaikus (už našlio) Šts. Jočiau į žvejus, lankyčiau žvejus, vesčiau žvejų mergužėlę JV123. Oi tėveli mano, širdužėle mano, katrį duosi man žirgelį, in žmones leisdamas? (d.) Rdm. Prašo sėst į vietą ir dirbti P.Cvir. Sėsk, mergyte, į laivą JD97. Jaunasis sėdo į gražų žirgą M.Valanč. Ant žirgo sėsdams, į kilpą spirdams, nušoviau balandelį KlpD102. Į aukso kilpą stodams, lenkiau galvelę iki žemelei Sn. O kai aš sėdau į vežimėlį, lenkiau galvelę į jaunimėlį Gs. Nesėskit, nesėskit, sveteliai, į suolą JV749. Sėdo į stalą M.Valanč. Į stalelį pasodins JV822. Tuo puolė in žemę ir pastipo iš gailesčio BsPIV260. Sumanė eiti į tą balsą (to balso link), kur šunes loja MPs. Išėjo ir išėjo – kaip į vandenį rš. Prapuolė kaip į ugnį Užv. Kad tave perkūnas į skradžias, į dugnus įmuštų! J. Prapuolė mano jaunos dienelės, teprapuol vainikėlis į juodą purvynėlį TDrVII12. Aušta aušrelė į rūtų daržą, teka saulelė į vainikėlį JD814. Į liepelės viršūnėlę vainikas kabintas JV212. Tuojaus pàsėmė (= pasìėmė) šlėgą ir nori duot in galvą VoL305. Prieik arčiau į mane rš. Pasviro į mane rš. Seni atsiminimai visu aštrumu sminga į mane P.Cvir. Jį da mažą pasiėmė dėdė in save Ds. Siela į saulę veržiasi S.Nėr. Pasakyk, į kur eini Grž. Iñ kur važiuojat? Brb. In tenai keliausime rš. Į tę einant, duoda valgyti, o į čia – ne J. Į ką tu čia dabar žiūri? J.Jabl. Į mane žiūri uošvis šnairomis akimis J. Tėvas stovėjo prie lango ir žiūrėjo į motiną P.Cvir. Abu krūptelėjo ir pažvelgė vienas į kitą A.Vencl. Vyrai visi stebėjos į gyvolius Žem. Dar pavėpsosiam į visokias gražybes Žem. Giltinė neveiza į dantis Sim. Į kitų nelaimes veizėdamas, savąsias veikiaus pakelsi VP17. Jis į mane nusišypsojo ir sako Skr. Į pačią sakė jis J. Raudonasai putinėlis ... in bernelį prakalbėjo TŽI165. Aš jį į žmones (žmonėms) gyriau Vlkv. Dergia į žmones (niekina žmonėms) Gs. Naktį į žvaigždes dangaus, į mėnesį šaltą, o dienos vidury į saulę lodavo šiltą K.Donel. Vyrai rašė prašymą į ministerį J.Jabl. Rašyk, sūneli, gromatėlę į mane, seną motinėlę Ktv. Nė ko sakąs nebėr į tokį ano žodį Šts. Kodėl į mano laišką neatsiliepia? K.Būg. Pasakyk, brolutėli, į ką aš užgersiu LTIII411. Jis pateko į geras rankas rš. Pakliuvo žmogus į bėdą rš. Nesikišk į kito kalbą Ldvn. Į ne savo darbą nekiškias S.Dauk. Jis tai sukasi į gyvenimą (stengiasi mokytis, nuo kitų neatsilikti) Gs. Gavau batus, bet dar reikia į juos (prie jų) pridėti J.Jabl. Aš į jį nepasilyginsiu Rm. Berk į langą su žirniais LB213. Pabarškino į duris J.Jabl. Kulka stačiai į kaktą kliuvo PP30. Nubraukyk kojas į žolę Ėr. Patrink nugarą į pečių Ėr. Galvą į sieną trenkti KBI7. Rugelius maliau ir gailiai verkiau, į rankovėlę ašaras šluosčiau DvD147. Šildžiau kojeles į akmenėlį Ktv. Kepuraitę į gembę pasikabink J.Jabl. Vagį į sieną, į rąstą kala J.Jabl. Nepinsi gražumą į vainiką B. Žmonės stvėrės į laukų darbą Žem. Tėvas žino, į kurį lauką reik sėti Žem. Supilk grūdus į maišą Als. Duoną dėk į burną Vlkv. In saują indėti Krm. Įsikišk į kišenių kokį obuolį Mrj. Pasiimk obuolių į laukus (eidamas į lauką dirbti) Ldvn. Sriubą duoti į stalą su uždaralu rš. Nespėjo valgių į stalą nešioti (greit valgė) rš. Teliuką pavesk į tiltą ir pririšk Pc. Arklį į bulves pririšo Vlkv. Į jaučio skūrą nesurašytum, kiek ji moka dainų Vlkv. Jau daugiau netelpa į tą kibirą J.Jabl. Kiek pareina į tą kubiliuką? rš. Į pypkį kemša tabaką K.Donel. Pasvėrė taboką į lubas, kad išdžiūtų Šts. Kad pagaučiau, gyvą pakarčiau į žaliąjį berželį JD17. Į sausą medį pakarti S.Dauk. Vilius pašoksta ir iškelia rankas į Gaidį I.Simon. Taisos kaip varna į dausas J.Jabl. Apsiauk į nagines Als. Liepsiu į ugnį pirštą kišti – ar kiši? Sln. Vincukas pabučiavo tėvui į ranką Pč. Nė vienas į savo ranką nekanda M. Kas nuo karšto nupliko, tas į šaltą pučia Škn. Į vieną jungą dėtas, į vienas plėškes kinkytas B. Rėka kaip ožys, į turgų vedamas S.Dauk. Dėkui, tetuž’, auginai, į darbelius mokinai N231. Paimk į ranką lempą Ldvn. Aš pas savo motynėlę prausiaus į vynelį KlvD110. Greit žmogus įpranta į šilimą Pc. Jis labai linkęs į gėrymą Br. Mūs mergos į šokius kap pagadytos (labai mėgsta šokti) Gs. Pasidaviau į jūsų valią VoL290. Duosiu tave į teismą rš. Reik atsakyti į valdžią (jei negerai padaryta) Trk. Į savus juokiasi vaikas (saviškių kalbinamas juokiasi, atsiliepia) Ėr. Jam tokia dovana labai į širdį Gs. [Dukrelės] dailios į liemenėlį N9. Ar ateis ans kumet į protą? Slnt. Suejau į metus ir gavau pasą Šts. Ta merga įsimetė į ligą (apsimetė serganti), kad nereiktų rugiai griebt Alk. | Jis į miestą (mieste) gyvena K. Į vieną ranką (vienoje rankoje) tura brūklį, į antrą ranką (antroje rankoje) tura ilgą votegą PP29. Už jūrių marių, į žalią girią (žalioje girioje) renka mergelė, renka jaunoji raudonas uogeles TDrVII64. | Į akis lįsti (labai prašiam, įkyriam būti) B. Stojau į akis (viešai) ir išpasakojau Ar. Mun nė į galvą (aš nė nepamaniau), kad ans tiek piningų turėtų Als. Mergaitė in širdį įdribo (labai patiko) Alk. Tik stypt į kojas (greit pašoko)! Lkž. Į kelius pulti (labai ko prašyti) B. Eiti į kalbą (pradėti su kuo kalbėti) Gs. Įejo į lytus (prasidėjo lietūs) Varn. ^ Tėvas į kapus, sūnus į batus (tėvas sensta, karšta, sūnus auga) Krtn. Avižos neina in arklį, ė arklys in avižas Ds. Kai rugučiai po stogu, tai badas į dausas (bado nebebus) Mš. Nespjauk į vandenį, kad pats neišgertum Sln. 2. rodo laiką, kada veiksmas vyksta: Į senatvę jis ėmė sirgti J.Jabl. Į rudenį vėl ėmė lyti J.Jabl. Į rudenį ir musės piktesnės Srv. Jau in rudenį traukias OG435. Į rytą dar labiau pakilo šaltis rš. Į trečią dieną jis vė atėjo Pc. Ei pareis, pareis tavo dukružėlė į devintus metelius JD340. Parbėgs mano žirgelis in septintus metelius Rdm. Į pašarų valymą (šienaujant) nelis Plv. Į patį ėjimą namo kaip iš maišo ėmė pilt Gs. Sulūžo ratai į patį rugių vežimą Gs. Į tą sykį jis numirė Alk. Jis į tą tarpą parėjo Vlkv. Į pradžią gyvenimo davė karvę Gs. Aš į šeštus metus po Antano (šešeriais metais vėliau gimusi) Skr. Man raugintas agurkas į trečią dieną gardžiausias Skr. Į mėnesį po to atsitikimo ėjau aš keliu iš Telšių Sz. Į ryto[j] veršiukas bus dvijų nedėlių Užv. Į lapkričio šventę vaikas būs jau trejų metų Als. Į amžį čia nesam sodinę bulvių Snt. Kai ateini prašyt į bėdą (kai tau bėda), tai nueinu Skr. Gegutė sukukuos į tuščias kišenes (kai neturėsi pinigų) Mš. Į jauną mėnesį (jauname mėnesyje) pradėjo šalti Tl. Reik sėti rugius į mėnesio galą Šts. In (prieš) gaidelius kalbinau, po gaideliais sveikinau Mrk. Ei rūsta, liūdna širdelė mano į visą rudenėlį JD183. Į metą 1328 (1328 metais) kardo broliai savo dvi dali Prūsų apgalėtojams padavė MitI64. Į tris dienas (per tris dienas) aš tuos pinigus surasiu BsPI89. Raitas į valandą nujosi V.Kudir. Į penkis metus tave nebausiu RD160. Aš piešiu gromatėlę nors į trejus metelius JD637. Ei lankyk, lankyk mane, motynėle, nors į metus kartelį JD1250. Ir išsiilgau savo močiutės in dvi, in tris dieneles Rdm. 3. rodo būdą, kaip veiksmas atliekamas, kaip veiksmas reiškiasi: Bėga į krūvą K.Donel. Avys visos subėgo į būrį PP38. Gubos gražiai surikiuotos į eiles Žem. Rugius renka į pėdus, o avižas stato į kùpeles Als. Dabar nebe mada į liemenį siūti Als. Tujau į visą rinkį (visur aplinkui) pasklido paskalos Plt. Susėskiat į rinkį – žiedą dalysiam Als. Sukas tris kartus į skridinį JR86. Gyvulio oda kakle susimetė į raukšles P.Cvir. Į du vežimu neparvešiam velėnų Šts. Į klėbius (glėbiais) vokytis negudrus kibties – bijo Šts. Ši į piestas (piesta) pašokusi G22. Cinokas ejo į kuprą susimetęs Žem. Nebūčiau nė vienam į kojas (niekam nekliūčiau) I.Simon. Karvę pastatėm į kojas Plt. Nešant sužeistąjį, reikia eit ne į koją, kad einant nesisuptų rš. Maž ką pasakei – tujau į ašaras! Als. Kaip reikės mokintis, į raudą ištiksi (raudosi) Žem. Senis juokėsi sau į barzdą Mš. Trečiam pasikloniosi į pačias kojeles JV262. Į akis (= po akių) pasidėk, tai greit pamatysi pypkę J. Į akis sakyti B. Nemėgstu, kad į akis meluoja P.Cvir. Anam vienam į ausį pašnibždėk Plt. Jau ji užaugo in metus BsPIV197. Į sykį du kilai sviesto Skr. Jam lašiniai eina į kūną Alk. Tu manai, kad gėrymas tau į sveikatą? Alk. Vaiką į smertį užmuštų Pjv. Jau ne in lietų eina, bet in šaltį Lp. Kurs an jo jojo, tą į smertį (mirtinai) nukirtau Jrk36. Pigiai ar visiškai į skolą palikdavo raštų (apie knygnešį) Žem. Atidavė į dalį kailinius (ištekančiai dukteriai) KzR. Aš atrokuosiu tą skolą į (už) pieną Šts. Ji į tuos pinigus bulvėm atsiims Gs. Į žirnių vietą duomi rugius B. Į brolius (iš brolių) geresnis tas J. Padalyk obulą į tris dalis Krtn. Dangtis bažnyčios perplyšo į dvi dali VlnE211. | Mano plonos pirštinės, į rankas šalta Mrj. Kai sušylu, tai labiausiai į veidą karšta Gs. ^ Dilbų troba tik per daržą nuo Tupikio, o langai į langus Žem. O į antrarūšius kviečius (nors žadėjo grūdas į grūdą) suversdavo šiūpelį kitą smėlio J.Avyž. Artimiausi mes kaimynai – tvora į tvorą gyvenam Gs. Metai į metus (kasmet) Lp. Mes į Venckūną (Venckūnui) arčiausi giminės Pc. Visi į vieną šaukštą puta (išvien gyvena, vienas kitą palaiko) Lž. Pasakė nei į tvorą, nei į mietą (netinkamai, nei šį, nei tą pasakė) LTR. Aš bijau jo į smertį (labai bijau) Skr. Davė paskolą į popierius (už vekselius) rš: Kamps į kampelį (kiekviename kampelyje) po geguželę kas rytelis kukavo StnD21. Diena į dieną (kasdien) eina ir eina, niekad namie nebūna Gs. Rytas į rytą (kas rytas) atsikelk, išvadžiok gyvulius Gs. Į šunies dienas išdėjo (labai suniekino) VP17. Vis į vėją kalbėta (be reikalo, tuščiai kalbėta) MitI78. 4. rodo atliekamo veiksmo apytikrį kiekį, jo daugumą: Anie visa ko tura į valias (užtektinai) Užv. Rublį į mastą mokėjau Šts. Jau tur į trisdešimt metų Gs. Pargyvens į šimtą metų M.Valanč. Sakai, daug buvę – ar bus į šimtą? J.Jabl. Atėjo į du šimtu žmonių A1884,98. Rudžių kaime yra da nuo senovės tokios plačios lankos, bus į 300 margų BsMtII64. [Ant botago] kybojęs bumbalas į du svaru smagumo M.Valanč. Da nenujojau į pusę kelelio JV57. Į pusę nugėriau, jau virsti pradėjau StnD17. Jos gelsva kaselė į pusę nepinta Mrk. Svirnelio durelės in pusę pravertos LB115. Gerk, mano sesele, gerk, mano viešnele, visą stiklelį ir į dugnelį JD1328. Griovio, kaip tyčia, būta į stuomenį iškasto Ašb. Usnys į galvos viršų užaugusios Skr. In tris šimtus rublių sumokėjau Rmš. 5. rodo tapimą ar virtimą kuo: Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto K.Donel. Saulutė baltąją šalną vertė į tankią miglą Žem. Išgirdusi verksmą, visa į stabą pavirto Žem. Jūs savo ganyklą pasidirbot į dirvas Žem. Tas diedas tą karalių pavertė in arklį LB223. Trys broliai prakeikti išėjo iš namų ir pasivertė į vilkus BsMtI182. Jis sūnų leido į račius mokytis J.Jabl. Žadėjo į žentus imti BsMtI16. Karaliaus dukterį į pačias laimėsiu Jrk37. Išgers saldžias ir karčias, išveš mane į marčias JV677. Išleidau dukrelę į marteles BsO76. Ežys į piršlius, zuikis į kvieslius, laputė nabagutė į svočias ėjo JD94. Daugybes gyventojų į vergus išvarė S.Dauk. Rinksim tave į pirmininkus rš. Turėjo vieną sūnų ir kelias dukteris, jau į merges paaugusias Plt. Jo sūnus į vyrus atėjo VšR. Nepareisi, nesugrįši į jaunas dieneles JV1030. Sudrumstė vandenį į juodą purvą JD583. Avitaukius leidam į žvakes Varn. Bandelės į anglį sugargėjo (sudegė) Pc. Suvėliau milą į tošę Varn. Kojos rankos į ledą sustyro Žem. Rankos į ledelį nušalusios Šts. Ragaišio neišėmė iš pečiaus, tai į kaulą sudžiūvo Pc. Žemė išdžiūvusi į anglį Žal. Guli susitraukęs į ežį (kai šalta) Als. Tas sūris į trupinius susigrūdo Pc. Dobilas augo į didį medį rš. Bulvės išaugo į lapus Šts. Tas arklys auga į kaulus ir į kūną Šts. Supjaustė į kąsnelius, kad greičiau išvirtų Rm. Dalgį ištynė į papus (nelygiai, gumbuotai), tinti nemokėdamas Všv. ^ Veršis išejo į pilvus (pilvas jam išaugo) Vkš. Sušalau į šunį (labai sušalau) Vkš. 6. rodo kalbamo daikto kokybę: Dabar visiems Lietuvos darbo žmonėms užtikrinta teisė į darbą sp. Palšų smilčių vilnys į trobesį aukštos S.Dauk. Kiek ji turi tiesos į tą namą? KzR. Buvo kanapiai į áugumą (sulig žmogum didumo) KlvrŽ. Ilgas į sieksnį A1884,62. Paimk kuparoso luitelį į pupos grūdą didumo rš. Vėjas ne į duris, namas neatšals Pc. Kur į vėją, langai užkvietkavę (užšalę) Užv. Turėjo nusipirkęs bilietą į ten ir atgal rš. Ar nežinai kelio į Šates? Šts. Aš nežinau in uošvį kelelio Mrk. Mes turime raštus į visus kraštus JR27. Užaugo duktė in dvylika metų LB165. Jis nei senas, nei jaunas – bus in penkiasdešimt metų Alv. Pabūk man vadovu į girę (pavedžiok po girią, kad nepaklysčiau) Krtn. Jo kailiniai man į pat sykį Ll. Ar žinai, į ką jis panašus? J.Jabl. Vienas vaikas į tėvą išsidavęs (panašus į tėvą) Gs. Nors viena duktė nusidavė į močią Skp. In tėtę toks daininykas Brt. Visai į tėvą – kap iš akies luptas! Kt. Baisiai panašus į motiną – kaip iš akių plėštas Vl. Dar aš per jauna in rūpestužius BsO276. In roną prileidžiamas tasai žmogus (geras, lipšnus) Prng. Atsigimęs visai į matušelę Žem. Mūsų visi viščiukai į gaidį – balti Gs. Į katę ir katukai Mrj. Aš esu vardu į dėdę (turiu dėdės vardą) Šts. Lietuviai [senovėje] namų statybai tevartojo kirpimą į vainiką rš. O kas ma[n] iš to didžio kraitužėlio, kad n'į širdį (nepatinkanti) mergužėlė! JV358. Į visas (iš visų) ta vištikė Skr. Ei giedra, giedra ši vasarėlė į visas vasarėles JD569. Turiu in tave prašymą Lp. In ką dar bus čia tavo darbas (niekam vertas)? Lp. ^ Kad gražūs, kad dideli žirniai – grūdas į grūdą (visi vienodi)! Pc. Kokios gražios malkospagalys į pagalį (nėra prastų pagalių)! Ėr. Visos trys viena į vieną (lygios didumo ir gražumo) jo dukterys BsMtI12. Tas tavo darbas nei į torą, nei į mietą (nei šioks, nei toks, niekam tikęs) Als. 7. rodo veiksmo tikslą, siekimą, paskirtį: Į kovą prieš buržuaziją kilo naujoji priešakinė klasėproletariatas (sov.) sp. Tarybų valdžia plačiai atvėrė Tarybų Lietuvos moterims kelią į mokslą, švietimą, į kultūrą (sov.) sp. Tarutis nusprendė savo Kaziuką leisti į mokslus P.Cvir. Karvę atidaviau į meisą kareiviams Šts. Šiandien į džiovą geresnė diena Vlkv. Kieto dalgio neištinsi į pjovimą Šts. Nei į kambarį gaspadinė, nei į lauką darbininkė Skr. Skūrą išdirbo į nagines Grž. Suplėšėm raiščius į autus Dr. Suvyniojau visus popierius į pipirus (suvartojau pipirams vynioti) Dr. Maišus supylė į grūdus Pln. Daug medžių sukūrena į plytas J.Jabl. Piningus supirkau į žibalą Šts. Miltus iš malūnų atims vokytis į pyliavą Šts. Nevalgiusius [ponai] į darbą varė rš. Einam iñ darbą! Ds. Būrs į baudžiavą slenka K.Donel. Rugius nupjovus, tuoj reiks į kviečius eit Skr. Kiek sykių nuleidom į talką Žem. Visus į kuopą kelti S.Dauk. Eina, tik eina iš visų kraštų jaunimas į susirinkimą rš. Į darbus seniai išsiskirstė brigados rš. Ko aš eisiu į jaunimėlį? JD524. Jos brolis į karužį JD564. In didį kelelį tai šeriu žirgelį, in didę vainelę tai šveičiu kardelį BsO98. Važiuoti į kelius (kelių̃ taisyti) Šts. Eina bobos į šluotas, į uogas (šluotauti, uogauti) Šts. Didelė minia buvo atėjusi į šventes rš. Motinai į Kalėdas parvežti nuvažiavus, gaspadinė pradėjo sakyti M.Valanč.
3 į- (in-, int-, prieš lūpinius im-) praef. I. su veiksmažodžiais žymi: 1. veiksmo kryptį į vidų: įlėkti, įtraukti, įžvelgti, įsibelsti, insikepurnoti, intsmukti, intrišti, įnešti, įkimšti. 2. veiksmo kryptį į viršų: įsikarti, įvažiuoti (į kalną). 3. užsitęsusį veiksmą (tik su sangrąžiniais veiksmažodžiais): įsiplepėti, įsikapstyti, įsidūsauti, įsigarduoti. 4. stipraus intensyvumo veiksmą: įmigti, įprašinėti, įsigėrėti, įaugti, įdurti, įtempti. 5. silpno intensyvumo veiksmą: įdužti, įdrėkti, įdrungti, įkandžioti, įgesti. 6. pajėgumą atlikti veiksmą: įvalgyti, įdirbti, įgerti. 7. sugebėjimą atlikti veiksmą: įarti, įšaukti, įgilti, įkaitinti. 8. vien tik gramatinę įvykio veikslo reikšmę: įvykdyti, įkaisti, įsidegti, įtūžti, įbauginti. II. su daiktavardžiais žymi: 1. konkretų daiktą, kaip veiksmo į ką nors padarinį: įlanka, įdėtė, įduba, įskiepis, intakas, impilas, indėlis, inkilas, įkapės. 2. veiksmą į ko nors vidų: įvažiavimas, įėjimas, įnešimas, įtekėjimas. 3. vietą kieno nors šone: įkrantis, įkalnė, įklonis, įsaulė, įkampis. 4. netikrą giminystę: įmotė, įseserė, įsūnis, įdukra, įbrolis. 5. abstrakčias sąvokas, susijusias su stipraus intensyvumo ypatybe: įkarštis, įspūdis, įvarža, įniršis, įtaka, įgeidis. III. su būdvardžiais žymi: 1. veiksmo į vidų ar talpumo ypatybę: įskilas, įgaubtas, įdubas, inavus, įlaidus. 2. kokios nors ypatybės gausumą ar gerumą: įdarbus, įdėmus, įkalbus, įtaigus, įvalgus, įnagus. IV. su veiksmažodžiais, daiktavardžiais, būdvardžiais, prieveiksmiais, gaunančiais įvairias reikšmes: įmanyti, įsigyti, įprasti, įveikti, įnikti, įtikti, įsityžti; įgula, įmonė, įrankis; įkypas, įgimtas, įmantrus; įkakliui, įkampiai, įpėdžiai, įryčiau.
4 į̃ prt. vartojama, atsakant vietoj viso veiksmažodžio su priešdėliu „į-“: Ar įnèši tą maišą į trobą? – Į̃ (įnešiu), lengvai Als. Ar įkando? – Į! Skd.

į sinonimai

į junginiai

  • Afrika į pietus nuo Sacharos, galimumas kreiptis į teismą, guldymas į ligoninę, investicija į pramonę, išmestos atgal į jūrą žuvys, išėjimo į pensiją sąlygos, kišimasis į rinką, kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės, kreipimasis į EB įgaliotinį, laisvė jungtis į profesines sąjungas, leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiams, migracija iš kaimo į miestą, paankstintas išėjimas į pensiją, pardavimas į skolą, paskyrimas į kitas pareigas, patekimas į rinką, pilstymas į butelius, pirkimas į skolą, prašymas priimti į darbą, reintegracija į mokyklą, sugrįžimas į darbinį gyvenimą, teisių į pensiją perdavimas, teisių į pensiją perleidimas, teisė kreiptis į teismą, teisė į būstą [V4.1], teisė į darbą, teisė į fizinę sveikatą [V4.1], teisė į kaupiamąją pensiją, teisė į kosminės erdvės nuosavybę, teisė į mokslą, teisė į sveikatos priežiūrą, teisė į vystymąsi, važinėjimas į darbą, į(si)traukimas į darbinę veiklą, įtraukimas į biudžetą
  • A.S.I.O., Airėnai I, Akmenė I, Akmenė I (Biržai), Alarikas I, Aleksandras I (Rusija), Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Aluona I, Amenchotepas I, Amenemis I, Anapurna I, Antaniškė I, Apeliavimas į autoritetą, Apeliavimas į baimę, Apeliavimas į gailestį, Apeliavimas į gamtą, Apeliavimas į jausmus, Apeliavimas į kilmę, Apeliavimas į lytį, Apeliavimas į mases, Apeliavimas į motyvus, Apeliavimas į pyktį, Apeliavimas į tikimybę, Apeliavimas į tikimybę (programavimo klaida), Atesninkai I, Audronys I, Augustas I, Augustinas I, Aviliai I, Bajorai I, Bajėnai I, Bartkiškė I, Bijūnai I, Boleslovas I Narsusis, Burbliškė I, But I Didn't Shoot the Deputy, Būda I, Būdvietis I (Kazlų Rūda), Būdvietis I (Prienai), Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, Darijus I, Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Degučiai I (Rokiškis), Degučiai I (Šilalė), Dobi-I, Dvariškiai I, Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia, Elmininkai I, Elžbieta I, Erodas I Didysis, Frydrichas Vilhelmas I, Giraitė I, Griežpelkiai I, Gudeliai I, Holbæk B&I, I Europos futbolo čempionatas, I Europos krepšinio čempionatas, I Internacionalas, I Kauno fortas, I Lietuvos Statutas, I amžius, I amžius pr. m. e., I pasaulio futbolo čempionatas, I pasaulio krepšinio čempionatas, I'm Not Dead, I'm Talking, Imperatorius Jozefas I, Imperatorius Leopoldas I, Injotefas I, Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Investavimas į bendroves, JT Baltijos fondų fondas I, Janas I Olbrachtas, Jekaterina I, Jonas Paulius I, Jonas Radvila I, Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Jono Pauliaus I herbas, Jonušas Radvila I, Jotyškiai I, Jurgis Radvila I, Kabelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kaipė I, Kampai I, Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Karūžiškė I, Kauno I dekanatas, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia, Kaxet'i T'elavi, Kazlai I, Kelias į žvaigždes, Kelias į žvaigždes 2, Kelias į žvaigždes 3, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kimbariškis I, Kivylių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Klemiškė I, Kolxet'i 1913 P'ot'i, Konstantinas I, Konstantinopolio I susirinkimas, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Kruonis I, Kulai I, Kumečiai I, Kunigiškiai I (Anykščiai), Kunigiškiai I (Širvintos), Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, Kurkliai I, LFF I lyga, Laterano I susirinkimas, Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Liga I, Lygumai I, Magnum P.I., Maišiagalos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Mentuhotepas I, Merionys I, Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Mesxet'i FC, Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Miškiškiai I, Mygūnai I, Naujasodis I, Naujienėlė I, Nemtjemsafas I, Nikėjos I susirinkimas, Paalsuodė I, Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Paežeriai I, Paieška į gylį, Paieška į plotį, Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangą bažnyčia, Pakubėtiškiai I, Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Palokis I, Pavelas I, Pavidaujys I, Pašaltuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Pašaltuonys I, Pašilė I, Pepis I, Petras I, Petro I karinis statutas, Pilis I, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Pliauškės I, Požerė I, Priekulė I, Purviškiai I, Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Raudonė I, Rodai I, Ruzgiškės I, S.P.I. Group, Sakalai I, Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Sarakai I, Saunoriai I, Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Senusretas I, Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Surdegio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Tarybinės armijos intervencija į Afganistaną, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Teva I Uta, Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Tutmozis I, Tučiai I, Tūbinės I, Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia, Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Valdemaras I, Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Venesuelos judėjimas į socializmą, Verseka I, Vilkėnas I, Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Visalaukė I, Vištyčio Laukas I, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Čiurlionys I, Šaukotas I, Šauliai I, Šešuolėliai I, Šiaudėnai I, Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Šventasis Klemensas I, Žaidimas į trūkažolę
Ką reiškia žodis įadyti? Visi terminai iš raidės Į.